ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/2755
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
2
21/2145
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
3
21/2239
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/7203
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
5
002/2561/1
3
-
3
-
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
6
21/2381
3
3
3
3
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
7
002/2561/2
3
-
3
-
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
8
002/2561/3
3
-
3
-
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
9
21/2196
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
10
21/2916
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/2212
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
12
21/2903
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
13
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/2214
36
6
36
6
36,000
VAT 2,520
38,520
38,000
VAT 2,660
40,660
close booking online
14
23/4522/4
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
15
002/2561/4
3
-
3
-
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
16
002/2561/5
3
-
3
-
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
17
21/2375
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
18
21/2251
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
19
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
20
23/4077/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
21
23/4099/8
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
22
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5002/13
15
15
15
15
12,000
VAT 840
12,840
15,000
VAT 1,050
16,050
close booking online
23
บรรยายโดย :
อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง
23/4088/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
24
23/4089
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
25
21/2206
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
26
21/2150
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
27
21/2763/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
28
21/17025
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
29
21/2783
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
30
21/2915
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
31
21/2115
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
32
21/5063
3
3
3
3
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
33
21/2762/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
34
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
23/4505/3
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
35
23/4043/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
36
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2380
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
37
21/2174
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
38
21/2374
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
39
21/2187
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
40
23/4031/2
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
41
24/4526/2
-
6
-
6
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
close booking online
42
21/2921
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
43
21/1352
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
44
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
45
21/2763
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
46
21/2268
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
47
21/2131
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
48
21/5091
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
49
21/2288
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
50
23/4034
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
51
23/4106/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
52
24/4104/2
6
-
6
-
1,800
VAT 126
1,926
2,300
VAT 161
2,461
booking online
53
24/4104/3
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
54
21/1780/1
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
55
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
21/2709
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
56
21/2792
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
57
21/2189
3
3
3
3
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
58
21/2237
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
59
21/2193
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
60
21/5070/14
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
61
23/4514/5
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
62
23/4100/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
63
24/4107/5
6
-
6
-
2,000
VAT 140
2,140
2,500
VAT 175
2,675
booking online
64
23/4027/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
65
23/4107/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
66
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
23/4012
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
67
23/4001
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
68
21/2252
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
69
21/5083
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
70
21/2191
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
71
21/2758
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
72
21/2176
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
73
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2426
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
74
21/2210
4.30
1.30
4.30
1.3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
75
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5034/24
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
booking online
76
23/4106/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
77
21/2763/2
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
78
24/4107/6
Promotion
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
booking online
79
24/4107/7
Promotion
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
booking online
80
21/1857
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
81
21/2211
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
82
21/2133
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
83
21/2198
รอ
-
รอ
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
84
21/2748
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
85
21/5106
6
รอ
6
รอ
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
86
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล
21/2102
รอ
-
รอ
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
87
21/2916/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
88
23/4092/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
89
23/4109
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
90
24/4526/3
Promotion
-
6
-
6
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
booking online
91
24/4108/4
Promotion
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
booking online
92
21/2920
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
93
21/2389
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
94
21/2721
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
95
21/2269
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
96
21/2743
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
97
21/5105
3
3
3
3
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
98
23/4920
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
99
23/4110
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
100
21/1780
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
101
21/1713
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
102
21/2798
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
103
21/2933
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
104
23/4525/4
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
105
23/4101/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba