ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/7203
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/2762
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
3
21/2773
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
อาจารย์คำนึง สาริสระ
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5036/5
Promotion
รอ
รอ
รอ
รอ
19,000
VAT 1,330
20,330
21,000
VAT 1,470
22,470
close booking online
5
21/5043
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/2209
รอ
-
รอ
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
7
21/2741
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
8
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2809
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/2374
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/2921
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/5070/16
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
12
23/4059
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
13
23/4115
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
14
21/2755
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
15
21/2212
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
16
21/2106
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
17
23/4010/2
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
close booking online
18
21/2920
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
19
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2925
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
20
21/2273
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
21
21/2254
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
22
21/2138
3
3
3
3
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
23
23/4525/6
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
24
21/17022
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
25
21/2915
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
26
21/2236
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
27
21/2357
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
28
23/4094/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
29
21/2271
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
30
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
21/2252
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
31
21/2174
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
32
21/5118
Promotion
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
33
23/4100/4
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
34
21/2237
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
35
23/4110/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
36
23/4114/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
37
23/4523/1
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
38
21/2389
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
39
21/2251
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
40
21/1352
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
41
21/2936
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
42
21/2322
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
43
21/2742
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
44
21/5112
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
close booking online
45
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร
23/4012/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
46
21/1948
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
47
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2201
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
48
21/2758
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
49
21/2743
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
50
21/2122
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
51
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
21/5042
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
52
23/4008
6
6
6
6
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
53
23/4034/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
54
24/4901/3
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
close booking online
55
24/4920/1
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
56
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
21/2205
18
6
18
6
30,000
VAT 2,100
32,100
32,000
VAT 2,240
34,240
close booking online
57
21/2721
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
58
21/2916
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
59
21/2197
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
60
21/5083
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
61
21/17008
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
62
21/7270
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
63
21/5115
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
64
23/4090
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
65
21/1384
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
66
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/2798
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
67
21/2150
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
68
21/2311
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
69
21/2933
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
70
21/5070/17
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
71
23/4115/1
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
72
23/4514/8
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
close booking online
73
21/2101
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
74
24/4106/10
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
75
21/2755/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
76
23/4901/4
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
77
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
23/4505/5
-
6
-
6
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
booking online
78
23/4107/8
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
79
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ
23/4088/6
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
80
23/4106/9
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
81
21/2940
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
82
21/2751
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
83
21/5054
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
84
23/4092/3
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
reserve
85
21/2276
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
86
21/2198
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
87
21/2268
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
88
21/5007
12
-
12
-
7,000
VAT 490
7,490
8,000
VAT 560
8,560
close booking online
89
บรรยายโดย :
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
21/5104
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
90
23/4050
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
91
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
23/4522/6
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
92
21/2198/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
93
24/4118/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
94
23/4920/2
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
95
23/4924
Promotion
3
3
3
3
3,900
VAT 273
4,173
3,900
VAT 273
4,173
booking online
96
21/1298
-
-
-
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
97
21/2187
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
98
21/2193
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
99
21/2112
6
-
6
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
100
21/2248
12
-
12
-
7,500
VAT 525
8,025
8,000
VAT 560
8,560
booking online
101
21/5105
3
3
3
3
5,000
VAT 350
5,350
6,000
VAT 420
6,420
booking online
102
21/2916/1
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
103
21/2275
7
-
7
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
104
23/4031/3
6
-
6
-
900
VAT 63
963
1,300
VAT 91
1,391
booking online
105
23/4101/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
106
24/4053/5
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
107
21/2287
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
108
21/2239
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
109
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
21/2401
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
110
21/2395
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
111
21/2222
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
112
21/2133
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
113
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5034/26
12
-
12
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
booking online
114
21/3612
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
115
23/4115/2
6
-
6
-
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
116
23/4117
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
117
24/4104/6
6
-
6
-
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
booking online
118
23/4922/1
6
-
6
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
119
21/2295
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
120
21/2380
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
121
21/2930
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
122
21/2120
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
123
21/2294
6
-
6
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
124
23/4109/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
125
23/4083/2
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
126
24/4923/1
6
-
6
-
3,000
VAT 210
3,210
3,600
VAT 252
3,852
booking online
127
21/2763/1
6
-
6
-
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
128
21/2763
6
-
6
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
129
21/5008/4
รอ
-
รอ
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
130
23/4113/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
131
23/4521/2
-
6
-
6
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
132
23/4906
3
3
3
3
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
133
23/4111/1
6
-
6
-
1,200
VAT 84
1,284
1,600
VAT 112
1,712
booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba