ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
21/1171
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
2
21/1131
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/8403
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
4
21/1532
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
5
21/1857
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
6
21/17017
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
7
21/1275
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
8
21/17035
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
9
21/1718
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
10
21/17032
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
11
21/1725
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
12
21/1375
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
13
21/1888
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
14
21/1780
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
15
21/8015
-
-
-
-
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
16
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์สาโรช ทองประคำ
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร
21/8203
-
33.0
-
33
37,000
VAT 2,590
39,590
39,000
VAT 2,730
41,730
close booking online
17
21/8300
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
18
21/1853
3
3
3
3
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
19
21/1719
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
20
21/3503
-
6
-
6
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
21
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร
21/8424
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
22
21/1173
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
23
21/1702
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
24
21/1950
-
-
-
-
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
25
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
21/1296
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
26
21/8401
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
27
21/8307
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
28
21/1241
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
29
21/8000
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
close booking online
30
21/1145
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
31
001/1/2561/1
Promotion
-
3
-
3
300
VAT 21
321
700
VAT 49
749
close booking online
32
21/1169
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
33
21/1168
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
close booking online
34
21/5092/7
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
35
21/8426
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
36
21/1275/3
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
37
21/1173/3
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
38
21/8430
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
39
21/1671
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
40
21/1172
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
41
21/8007
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
42
21/1173/2
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
43
21/3505
-
-
-
-
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
44
21/8300/1
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
close booking online
45
21/1378
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
close booking online
46
21/1712
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
47
21/8301
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
48
21/1275/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
49
บรรยายโดย :
อาจารย์ธงชัย ยางงาม
อาจารย์สุรพล ถวัลยวิชชจิต
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว
21/5008
Promotion
รอ
รอ
รอ
รอ
8,000
VAT 560
8,560
9,000
VAT 630
9,630
close booking online
50
21/5008/1
-
รอ
-
รอ
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
51
21/5008/2
รอ
รอ
รอ
รอ
2,500
VAT 175
2,675
3,100
VAT 217
3,317
close booking online
52
21/3502
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
53
21/1282
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
54
21/1882
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
55
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากรและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/5073/26
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
56
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
21/8022
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
57
21/1829
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
58
21/8504
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
59
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ก.ล.ต.)
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล
21/1687
-
6
-
6
4,200
VAT 294
4,494
4,900
VAT 343
5,243
booking online
60
21/1841
-
6
-
6
4,500
VAT 315
4,815
5,200
VAT 364
5,564
booking online
61
21/1711
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
62
21/8012
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
63
21/8308
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
64
21/1173/4
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
65
21/17036
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
66
21/1681
-
6
-
6
10,000
VAT 700
10,700
12,000
VAT 840
12,840
booking online
67
21/1173/1
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
68
21/1275/2
-
6
-
6
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
booking online
69
21/8402
-
6
-
6
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
70
21/8018
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
close booking online
71
21/8310
-
11
-
11
9,000
VAT 630
9,630
10,000
VAT 700
10,700
booking online
72
21/8024
-
6
-
6
5,000
VAT 350
5,350
5,700
VAT 399
6,099
booking online
73
21/5008/3
-
รอ
-
รอ
1,500
VAT 105
1,605
1,900
VAT 133
2,033
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba