ตารางสัมมนาประจำเดือน :
หลักสูตรทั้งหมด
กฎหมายภาษีอากร
บัญชี-การเงิน
ทรัพยากรมนุษย์-กม.แรงงาน
บริหารจัดการและอื่นๆ
# วันที่ ชื่อหลักสูตร CPD CPA อัตราสัมมนา Booking
บัญชี อื่น บัญชี อื่น สมาชิก ทั่วไป
1
บรรยายโดย :
อาจารย์ชลาเวทย์ ยิ่งยง
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7208
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
2
21/5072
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
3
21/7705
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
4
21/7251
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
5
21/5060
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
6
21/7201/1
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
7
บรรยายโดย :
ดร.ศิรินทร ภู่จินดา
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
21/7241
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
8
21/5047
-
-
-
-
3,800
VAT 266
4,066
4,500
VAT 315
4,815
close booking online
9
บรรยายโดย :
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ
21/7254
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
10
21/7285
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
close booking online
11
21/3310
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
12
21/3370
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
13
21/7708
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
14
21/3351
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
booking online
15
21/5027
-
-
-
-
4,000
VAT 280
4,280
4,700
VAT 329
5,029
booking online
16
21/7246
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
17
บรรยายโดย :
อาจารย์สมพงศ์ สิงหา
อาจารย์จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์
21/7247
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
18
21/3303
-
-
-
-
3,300
VAT 231
3,531
4,000
VAT 280
4,280
close booking online
19
21/7206
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
20
21/7289
-
-
-
-
3,500
VAT 245
3,745
4,200
VAT 294
4,494
booking online
21
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
21/3101/4
-
-
-
-
3,400
VAT 238
3,638
4,100
VAT 287
4,387
booking online
22
21/3381/1
-
-
-
-
3,900
VAT 273
4,173
4,600
VAT 322
4,922
close booking online
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป