Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • ลดขั้นตอน ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย กับการหักภาษี ณ ที่จ่ายรูปแบบใหม่ทางอิเล็กทรอนิกส์
 • เริ่ม 1 ต.ค. 63 รับ-จ่ายเงิน หัก ณ ที่จ่ายอัตราใด? 2% หรือออัตราเดิม? 1% 2% 3% 5%
 • เข้าระบบแต่ไม่นำส่งผ่านระบบ หรือส่งควบคู่กับกระดาษได้สิทธิ 2% หรือไม่
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 03 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
2
 • ภาระภาษีกับ “การเลิกกิจการ” “ปิดกิจการ” “ปิดกิจการชั่วคราว” ขายกิจการ Takeover Merger & Acquisition (M&A)
 • วิธีการชำระบัญชี เมื่อ“เลิกกิจการ” หรือ ขายกิจการ
CPD บัญชี : 0:0
CPD อื่น : รอ
CPA บัญชี : 0:0
CPA อื่น : รอ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 09 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
3
 • หักค่าใช้จ่าย 3 เท่า จากการจ้างงาน สิทธิประโยชน์ใหม่ล่าสุด!! จากนายจ้าง
 • เลิกจ้าง ภาระภาษีของลูกจ้าง นายจ้าง
 • คำนวณภาษีกรณี“เลิกจ้าง” ลดเงินเดือน จ่ายเงินเดือนบางส่วน ปรับลดสวัสดิการ
CPD บัญชี : 0:0
CPD อื่น : รอ
CPA บัญชี : 0:0
CPA อื่น : รอ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 10 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
4
 • ความแตกต่างหลักการบัญชีและหลักภาษีอากรเกี่ยวกับสัญญาเช่า
 • ประเด็น Deferred Tax ที่เกี่ยวข้อง กับสัญญาเช่า
 • ปัญหาและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

วันที่ : 11 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
5
 • ไม่ปรับ ไม่รอด!!! Reskill & Upskill ทางรอดของคนทำงานยุคดิจิทัล
 • ปรับตัวเองให้เป็น Disruptor ฝ่า Digital Disruption ด้วย เทคนิคการ Reskill
 • ประเมิน skills ของตนเอง เพื่อ Reskill & Upskill ให้เหมาะสมกับตนเอง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.บดี ตรีสุคนธ์

วันที่ : 15 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
6
 • การวางแผนภาษีในการจัดทำสัญญารับเหมาก่อสร้างให้ได้รับประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
 • การวางแผนภาษีผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contract)
 • รับเหมาก่อสร้างไม่ทำสัญญา ใช้ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) แทนได้หรือไม่
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

วันที่ : 16 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
7
 • รวมการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่นักบัญชีต้องเตรียมรับมือในปี 2020
 • เทคโนโลยีในการทำงานรูปแบบใหม่ที่นักบัญชีไม่รู้ไม่ได้
 • ประเมินความเป็นไปได้ขององค์กรในการปรับตัวกับเครื่องมือยุคดิจิทัล
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ราชิต ไชยรัตน์

วันที่ : 16 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
8
 • การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม TFRS 9
 • การคำนวณดอกเบี้ยตามวิธี EIR และการรับรู้รายการ
 • หลักการบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า TFRS 16 เน้นผู้เช่าเป็นสำคัญ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

วันที่ : 16 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
(รวม VAT)
9
 • ตัวอย่างรูปแบบรายงานสินค้าคงเหลือที่ต้องจัดทำ (Inventory Report)
 • รายงานต้นทุนที่สั่งซื้อที่แตกต่างจากต้นทุนเฉลี่ย (Cost Analysis Report)
 • ประเด็นปัญหาของสินค้าคงเหลือที่ต้องจัดทำรายงาน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 17 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
10
 • “เหตุสุดวิสัย” ตามกฎหมายแรงงาน คืออะไร?
 • “ค่าจ้างเดือนสุดท้าย” ในการคำนวณค่าชดเชยจะต้องคิดอย่างไร? กรณีลูกจ้างโดนลดเงินเดือน ตามสถานการณ์
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 18 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรม S 31
(รวม VAT)
11
 • ข้อคิดและแนวทางปฏิบัติในการลดต้นทุนของฝ่ายบัญชีต้นทุน
 • การบริหารจัดการการลดต้นทุนสำหรับนักบัญชี
 • การวิเคราะห์อัตราส่วนในการบริหารต้นทุนสำหรับนักบัญชีมืออาชีพ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 24 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
12
 • เทคนิคสำคัญการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของการนำเสนองบการเงินต่อผู้บริหาร
 • การนําผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารงานเพื่อสร้าง Performance Highlights
 • ตัวอย่างการนำเสนอ Performance Highlights เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 25 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
13
 • 1 ต.ค. 63 หัก ณ ที่จ่าย 2% หรืออัตราเดิม? ใครเป็นผู้มีสิทธิใช้อัตรา 2% ต่อไป
 • เตรียมรับมือ ผลกระทบทางภาษีจากกฎหมาย e-Service และ e-Business
 • หักรายจ่ายค่าจ้างสำหรับธุรกิจ SMEs ได้สูงสุด 3 เท่า
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 29 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
14
 • รวมประเด็นภาษีที่เกี่ยวขŒองและมีผลกระทบกับการทำงานขององค์การมหาชน
 • UPDATE กฎหมายภาษีปี 2563  และการวางแผนภาษี การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายขององค์การมหาชน
CPD บัญชี : 0:0
CPD อื่น : รอ
CPA บัญชี : 0:0
CPA อื่น : รอ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 30 ก.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba