Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • เจาะประเด็นการรับรู้รายได้สัญญาที่ทำกับลูกค้าตามมาตรฐานการบัญชีใหม่มีผลใช้ 1 มกราคม 2562

 • ผลกระทบกับธุรกิจเมื่อใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15

 • ประเด็นปัญหาในการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ

CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

วันที่ : 14 ก.พ. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
2
 • พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนรายงานเชิงธุรกิจอย่างมืออาชีพ
 • เขียนเนื้อหารายงานภาษาอังกฤษให้สั้น กระชับ ได้ใจความและไม่หลุดออกนอกประเด็น
 • เรียนรู้รูปแบบประโยคและคำศัพท์เชิงธุรกิจ พร้อมนำไปใช้ได้ทันที
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์อุไรพรรณ นาวินประเสริฐ

วันที่ : 20 ก.พ. 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
3
 • OKR คืออะไรเหมือนหรือแตกต่างจาก KPI อย่างไร ?
 • OKR จะนำมาใช้วัดผลงานประจำปีได้หรือไม่ / อย่างไร ?
 • และอีกหลายคำถามที่เกี่ยวกับการทำ OKR หลักสูตรนี้มีคำตอบ !!!
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ

วันที่ : 20 ก.พ. 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
4
 • ความหมายของบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
 • เหตุอันสมควรที่ไม่ถือเป็น Transfer Pricing
 • ความสำคัญของรายได้กับการจัดทำเอกสารให้สรรพากรตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

วันที่ : 21 ก.พ. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์
(รวม VAT)
5
 • หลักการรับรู้หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

 • การวัดมูลค่าหนี้สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

 • ฐานภาษีในการคํานวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

วันที่ : 21 ก.พ. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
6
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
คุณกรัณย์ พีระบูล

วันที่ : 22 ก.พ. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
7
 • การกำหนดราคา Transfer pricing ทางบัญชีมีกี่วิธี แต่ละวิธีต้องใช้เอกสารอะไรและมีขั้นตอนอะไรบ้าง
 • บริษัทและนักบัญชีต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ พรบ. Transfer pricing นี้อย่างไร
 • ผลกระทบทางการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Transfer pricing ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
 • CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุรชัย เอี่ยมละออ

  วันที่ : 22 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  8
  • วิธีการนำส่งงบการเงินปี 2562
  • ความเปลี่ยนแปลงที่นักบัญชีต้องทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องผ่านระบบ
  • ความแตกต่างของ V.1 และ V.2 การติดตั้งโปรแกรม Java Runtime 8  แทนโปรแกรม .Net Framework.
   วิธีการในการแก้ไขงบการเงินบกพร่อง
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  นักวิชาการพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

  วันที่ : 23 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-12.15 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
  (รวม VAT)
  9
  • วิเคราะห์ข้อมูลการขายและนำไปจัดทำรายงานการขายหรือการตลาดได้
  • นำเสนอข้อมูลการขายได้อย่างมืออาชีพ จากการออกแบบเพียงครั้งเดียว ด้วย PivotTable
  • เจาะลึก Function การใช้งานและเครื่องมือที่ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ไม่ควรพลาด!
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย

  วันที่ : 26 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  10
 • สรุปแนวทางการบัญชีตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
 • ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • วิธีปฏิบัติทางบัญชีเมื่อมีการเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

  วันที่ : 27 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  11
  • นโยบายการตรวจสอบภาษีปี 2562 ของกรมสรรพากร
  • ข้อควรระวังและความแตกต่างในการจัดทำเอกสารบัญชี
  • การเตรียมความพร้อม e-Payment ของกรมสรรพากร
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : รอ
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : รอ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : *999
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : *999
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

  วันที่ : 27 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
  (รวม VAT)
  12
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์คำนึง สาริสระ

  วันที่ : 28 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
  (รวม VAT)
  13
  • ประเด็นสำคัญของร่างมาตรฐานทางการเงิน TFRS 9 ที่จะมีผลบังคับใช้

  • การเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้

  • แนวปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 28 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  14
 • หลักการมาตรฐานการบัญชีฉบับที่19
 • การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า – มูลค่าปัจจุบัน
 • การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 28 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  15
  • เตรียมความพร้อมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16

  • ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 ที่กระทบกับงบการเงินของกิจการ

  • ประเด็นการรับรู้รายการสัญญาเช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 จากกรณีต่างๆ

  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : รอ
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : รอ
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

  วันที่ : 28 ก.พ. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba