Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • ขายของออนไลน์ผ่านทุกช่องทาง ต้องคำนวณเสียภาษีอย่างไร 
 • ยอดรับ-โอนเงินกับการตรวจสอบรายได้ ที่สรรพากรอาจเรียกตรวจ
 • Check List เอกสารรายรับ-รายจ่าย ที่คนขายของออนไลน์ต้องรู้
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 08 มี.ค. 2564
เวลา : 13.30-16.30
สถานที่ : อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
2
 • ความจำเป็นในการปรับใช้ร่าง TFRS 1 (เดิมเคยใช้ TFRS for NPAEs)
 • สรุปประเด็นสำคัญของร่าง TFRS 1
 • ข้อยกเว้นการปรับย้อนหลังของมาตรฐานการรายงานการเงินร่าง TFRS 1
 • ประเด็นปัญหาที่อาจพบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก (TFRS 1) มาถือปฏิบัติ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

วันที่ : 10 มี.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
3

-

(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 11 มี.ค. 2564
เวลา : 09.00-12.30
สถานที่ : อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
4
 • บทบาทและ How to ของ HR ในการทำงานแบบ Remote Working
 • ปัญหายอดฮิตที่เกิดขึ้นของ Remote Working และแนวทางขจัด
 • เรียนรู้ Tips ของการทำงานแบบ Remote Working เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์พรรษมณฑ์  พัฒนกิจเรือง (ครูอ้อ)

วันที่ : 18 มี.ค. 2564
เวลา : 09.00-12.00
สถานที่ : อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE
(รวม VAT)
5
 • ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ TFRS for NPAEs เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 • ตัวอย่างประกอบความเข้าใจพร้อมบันทึกบัญชี
 • ประเด็นข้อผิดพลาดที่พบจากการนำ TFRS for NPAEs มาใช้ปฏิบัติCPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธนาดล รักษาพล

วันที่ : 19 มี.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
6
 • Customer Journey Map พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดตรงจุด ลดต้นทุนบริหาร
 • เข้าถึง Customer Insight สร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
 • เรียนรู้ Case Study ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการวางแผนทำ CJM

 

(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์

วันที่ : 23 มี.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
(รวม VAT)
7
 • Update กฎหมายภาษีอากร 2564 และนโยบายทางภาษี พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีปี 2563 ที่ต้องตรวจสอบ..ก่อนกรอกแบบ ภ.ง.ด. 50
 • รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นทางภาษี ทางบัญชีจะบันทึกอย่างไร
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีอากร

วันที่ : 23 มี.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
8
 • ภาระภาษี และวิธีการชำระบัญชีเมื่อ เลิกกิจการ, ขายกิจการ, ปิดกิจการ, Takeover, M&A พร้อมเอกสารที่ต้องจัดทำ
 • ปัญหาด้านรายได้-รายจ่าย ค้างรับ ค้างจ่าย กับเจ้าหนี้ ลูกหนี้ คู่ค้า
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 24 มี.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
(รวม VAT)
9
 • การคำนวณภาษีเงินได้ กรณีระงับการจ้างชั่วคราว, ลดค่าจ้าง, ลดเวลาการทำงาน
 • ประเด็นสวัสดิการที่ต้องระวังในการคำนวณภาษีพนักงาน ลูกจ้าง
 • e-Withholding Tax กับการคำนวณ และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 25 มี.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
(รวม VAT)
10
 • ประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายผ่านระบบ e-Withholding Tax
 • e-Withholding Tax กับการเตรียมพร้อมของนักบัญชีเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด
 • ปัญหาการจ่ายเงินตามม.40 (1) - (8) พร้อมประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

วันที่ : 26 มี.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
11

-

CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ

วันที่ : 26 มี.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมคิงปาร์ค
(รวม VAT)
12
 • หลักการพัฒนาคุณลักษณะแก่พนักงานในองค์กรที่เป็นระบบใช้ได้จริง
 • เรียนรู้เทคนิควิธีในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อเป็นพนักงานต้นแบบ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

วันที่ : 30 มี.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba