Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • การวางแผนในการทำสัญญาเพื่อประหยัดภาษีแต่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
 • ปัญหาการรับ-จ่ายค่าบริการทั้งในประเทศ และต่างประเเทศ
 • ปัญหาข้อโต้แย้งว่าต้องหัก ณ ที่จ่ายอัตราใด ระหว่างคู่สัญญา และหากต้องออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายต้องทําอย่างไร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

วันที่ : 12 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
2
 • สามารถจัดทำข้อมูลประวัติพนักงาน จัดทำเงินเดือน คำนวณภาษีถูกต้องครบถ้วน ณ สิ้นปี
 • บันทึกรายรับ-รายจ่ายค่าลดหย่อนประเภทต่างๆ สามารถพิมพ์แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 รายงานและเอกสารสำคัญต่างๆ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

วันที่ : 12 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
3
 • ค่าจ้างที่นายจ้างแพ้คดี 99% เสียหายเป็นล้าน
 • จุดอ่อนสัญญาจ้างที่นายจ้างแพ้คดี
 • ตัวอย่างปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นจริง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

วันที่ : 14 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
4
 • ยกระดับการปฏิบัติงานบัญชียุคใหม่ สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา
 • ประยุกต์ใช้ Google Drive ,Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Form ในการทำงานบัญชี
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย

วันที่ : 19 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
(รวม VAT)
5
 • เปลี่ยนมุมมองการแสดงข้อมูลแบบรายงานทั่วไปให้เป็นรายงานเชิงลึก
 • ทำ Big Data ให้อยู่ในรูปแบบ Dashboard เพื่อการนำเสนอ และตอบโจทย์ผู้บริหาร
 • เลือกช่วงเวลา ความถี่ พร้อมประยุกต์กับข้อมูลที่ใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์ณิขนันท์ บุญศรี

วันที่ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
(รวม VAT)
6
 • เสริมบทบาทนักบัญชีเพิ่มขึ้นด้วยการเป็น "นักนิติบัญชีศาสตร์"
 • ศาสตร์ที่รวมทักษะทางการบัญชี วิเคราะห์ สอบบัญชี สืบสวนสอบสวน
 • จะช่วยคลี่คลายคดีการทุจริต หรือการคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในองค์กร
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.พรชัย นฤดมกุล

วันที่ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
(รวม VAT)
7
 • เรียนรู้คุณสมบัติการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • เตรียมความพร้อมของขั้นตอนก่อนเข้าจดทะเบียนฯอย่างถูกต้อง
 • ทราบระบบการควบคุมภายใน บทบาทและความรับผิดชอบของบริษัท
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ

วันที่ : 21 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
(รวม VAT)
8
 • กรณีศึกษาเปรียบทียบให้รู้จุดที่แพ้ และจุดที่ชนะของแพทย์ในการต่อสู้คดี
 • ข้อพึงระวัง ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดทางอาญา / แพ่งของแพทย์
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
9
 • เตรียมพร้อมและพัฒนาทีมบัญชีสำหรับบริษัทที่เตรียมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
 • เพื่อให้ทราบบทบาทของ CFO ในการกำกับดูแล ควบคุม บริหารการเงินก่อนและหลังเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ
CPD บัญชี : 15
CPD อื่น : 15
CPA บัญชี : 15
CPA อื่น : 15
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 08 มิ.ย. 2561 ถึง 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 5 วัน)
สถานที่ : Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
(รวม VAT)
10
 • Update เเนวปฏิบัติที่ถูกต้องของบัญชีเล่มเดียวตามเเนวทางสรรพากร
 • การจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรการบัญชีชุดเดียวเพื่อเเสดงต่อธนาคาร กรณียื่นขอสินเชื่อ
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ

วันที่ : 22 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
(รวม VAT)
11
 • เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการสร้าง จัดเก็บ แก้ไข ค้นหา และเรียกดู เอกสารบัญชี
 • พัฒนารูปแบบการจัดเก็บ บริหารจัดการเอกสารบัญชีในยุคดิจิตัล ด้วยการสร้างระบบจัดเก็บเอกสารบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

วันที่ : 26 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
(รวม VAT)
12
 • 4 “รู้” เตรียมพร้อมเมื่อถูกเรียกตรวจสอบภาษี /ประเมินภาษีย้อนหลัง
 • เตรียมพร้อมกับอำนาจประเมินความผิดของเจ้าหน้าที่ประเมิน (รู้เขา รู้เรา ป้องกันไว้ก่อนไม่ เสียหาย)
 • case studies การตรวจสอบภาษีย้อนหลัง / Case การตรวจสอบจริงจากเจ้าพนักงานประเมิน/พนักงานตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
13
ก้าวสู่….ยุค Internet of Thing การทำงานด้วย ระบบคลาวด์Cloud System ตอบโจทย์ การทำงานยุคนี้
ตัวช่วยสำคัญ...ในการลดต้นุทน ลดเวลา ลดความยุ่งยาก ในการบริหารจัดการขององค์กร ทางด้าน IT
จุดจบ...ของการจัดเก็บข้อมูลเอกสารลงบน Hard Disk Drive ในคอมพิวเตอร์ Computer, การพกพา Handy Drive, External Hard disk
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์วิน จิราวัฒน์

วันที่ : 27 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
14
 • ผู้ตรวจสอบภายในเป็นเสมือนผู้ช่วยผู้บริหาร ช่วยดูแลการปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นนักบัญชี พนักงานเอกชนทั่วไป ผู้บริหาร ตลอดจนทุกสาขาวิชาชีพ สามารถเป็นผู้ตรวจสอบภายในได้
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ

วันที่ : 28 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
15
 • ภาระภาษีการจ่ายเงินค่าสิทธิ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ค่าแฟรนไชส์
 • การวางแผนภาษีสำหรับการจ่ายเงินค่าสิทธิทั้งในและนอกประเทศ
 • การจ่ายเงินไปต่างประเทศสำหรับค่าสิทธิ, ลิขสิทธิ์ ภ.ง.ด.54, ภ.พ.36
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
16

* เสริมสร้างเทคนิคนักบัญชีเพื่อก้าวสู่การเป็นนักบัญชีบริหาร

* นักบัญชีบริหารกับการปรับตัวการทำงานเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0

* ฝึกปฏิบัติ การสื่อสาร สั่งงาน และการรายงานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

CPD บัญชี : 3
CPD อื่น : 3
CPA บัญชี : 3
CPA อื่น : 3
บรรยายโดย :
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

วันที่ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
17
 • Workshop : How to update การปรับโครงสร้างเงินเดือนให้แข่งขันกับตลาดได้
 • ตีแผ่ทุกแง่มุม ข้อดี-ข้อเสีย ของการปรับโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน ระบบค่าตอบแทน พร้อมแนวทางการนำไปปรับใช้จริง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

วันที่ : 28 มิ.ย. 2561 ถึง 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น. (จำนวน : 2 วัน)
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
18
 • จบ ครบ ทุกประเด็นภายใน 5 section เคล็ดลับแบบเร่งรัด ที่จะทำให้คุณสามารถจัดทำงบกระแสเงินสดได้อย่างง่ายและมืออาชีพ
 • WorkShop ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เข้าใจกระบวกการในการจัดทำ
 • เคล็ดลับที่จะทำให้การวิเคราะห์รายการเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับนักบัญชี
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

วันที่ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
19
 • เทคนิคการวางแผนการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการจ่ายเบี้ยประกัน
 • การวางแผนภาษีการทำประกัน KEY MAN
 • หลักการคำนวณหักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตของผู้เอาประกันภัย
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : รอ
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : รอ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : *999
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : *999
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 29 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
(รวม VAT)
20
 • Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • Update มาตรฐานบัญชี
CPD บัญชี : 1.30
CPD อื่น : 10.3
CPA บัญชี : 1.30
CPA อื่น : 10.3
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 29 มิ.ย. 2561 ถึง 30 มิ.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 1 วัน)
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba