Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • ปรับเปลี่ยนความคิด สร้างทัศนคติเชิงบวก
 • แนวทางการสร้างความสุขจากการทำงาน เพื่อนร่วมงาน และตนเอง
 • เคล็ดลับบันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จในการทำงาน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ : 17 ต.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
2
 • เจาะประเด็นการรับรู้รายได้สัญญาที่ทำกับลูกค้าตามมาตรฐานการบัญชีใหม่มีผลใช้ 1 มกราคม 2562

 • ผลกระทบกับธุรกิจเมื่อใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15

 • การเปิดเผยรายการ

CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน

วันที่ : 17 ต.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
3
 • หลักสูตร 1 วัน สั้น กระชับ ใช้งานได้จริง  รับฟรี!!! Case study
 • ใช้ฟังก์ชั่นและเครื่องมือใน MS Excel กับงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบและมาตรฐาน Excel ที่ถูกต้อง
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย

วันที่ : 17 ต.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรม ดี วารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง (จ.ระยอง)
(รวม VAT)
4
 • ก้าวสู่...ผู้เชี่ยวชาญ กฎหมายแรงงานและการบริหารงานบุคคล
 • โค้ชฟาเมนท์...เป็นการผสมผสาน 3 เทคนิคในการบริหารคน
 • ถาม-ตอบประเด็นปัญหาที่มีการฟ้องร้องมากที่สุด
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

วันที่ : 18 ต.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
5
 • เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ฝึกปฎิบัติกระบวนการคิดวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • วางแผนการทำงาน เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

วันที่ : 18 ต.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
(รวม VAT)
6
 • ความแตกต่างของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์กับธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 • ภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอย่างไร
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

วันที่ : 18 ต.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
7
 • เสริมเทคนิคการบริหารองค์กรสมัยใหม่ เพื่อก้าวทันโลก เพื่อสร้างกำไรให้กิจการ

 • แนวทางการนำระบบต้นทุนกิจกรรมและการบริหารต้นทุนกิจกรรม (ABC/ ABM) มาใช้เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างImprovement) และองค์กรมูลค่าเพิ่ม

 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการบริหารจัดการองค์กรให้เหมาะสมกับธุรกิจ

 • เชื่องโยงเครื่องมือทางการบริหารกับการบัญชีบริหาร

CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรชัย เอี่ยมละออ

วันที่ : 19 ต.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
8
 • วิเคราะห์สาหตุของความสูญเปล่า
 • ตั้งเป้าหมายการลดต้นทุนในองค์กร
 • ลดต้นทุนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรม Workshop
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

วันที่ : 19 ต.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
(รวม VAT)
9
 • การเข้าสู่การทำธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไร
 • เก็บภาษี Cryptocurrency กับภาระภาษีตามหลักเกณฑ์ใหม่
 • แนวการตรวจสอบและจัดเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัลของกรมสรรพากร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 25 ต.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
(รวม VAT)
10
 • กฎหมายอะไรบ้าง? ที่เกี่ยวกับการทำข้อตกลงและสัญญาทางการค้า
 • "การกระทำ" อย่างไร? ถือเป็นลักษณะการผูกขาดทางการค้า
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 25 ต.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
11
 • การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากข้อมูลการปิดบัญชีและการบริหารกระแสเงินสด
 • การบริหารต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละวงจรธุรกิจ
 • การใช้ข้อมูลในงบกระแสเงินสดมาตรวจสอบกิจการและวางแผนธุรกิจ
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุรชัย เอี่ยมละออ

  วันที่ : 26 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  12
 • การปรับตัวธุรกิจยุค Internet of Thing (IOT) เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
 • Work Shop ใช้โปรแกรม Excel งานด้านบัญชีและการรายงานผลประกอบการ
 • การวิเคราะห์ผลประกอบการจากงบการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 19 ต.ค. 2561 ถึง 26 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 2 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  13
  • การจัดทำบัญชีชุดเดียว ปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง ธุรกิจน่าเชื่อถือ เพื่อรองรับขอสินเชื่อปี 2562
  • งบการเงินที่ส่งให้กรมสรรพากรอย่างไร มีความเสี่ยงในการถูกเรียกตรวจสอบ?
  • รายการทางบัญชี ข้อผิดพลาดที่มีผลต่อการทำธุรกรรมทางการเงิน
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชีและการตรวจสอบภาษี

  วันที่ : 26 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  14
 • Update มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 การนำเสนองบการเงินที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2561
 • รวมประเด็นทางการบัญชีเกี่ยวกับเหตุกาณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 • รวมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงิน
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

  วันที่ : 30 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  15
 • กระบวนการบันทึกบัญชีของกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
 • การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุค 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจ
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 30 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  16
  • สิ่งที่ต้องทราบ ก่อนวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อไม่ให้พลาดแบบผู้รู้จริง
  • ระบบบัญชีที่ต้องพร้อมเพื่อรองรับการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • เอกสารหลักฐานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งด้านรับและด้านจ่ายเงินเพื่อการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างได้ผล
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

  วันที่ : 30 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  17
 • มาตรฐานการบัญชีสำหรับการรับรู้รายได้ธุรกิจบริการ
 • การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจบริการตามมาตรฐานการบัญชี
 • การจัดทำเอกสารทางบัญชีภาษีอากร ของธุรกิจให้บริการ
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 31 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  18
  • กฎเกณฑ์และระเบียบในการนำเข้า-ส่งออก
  • จุดที่ต้องระวังในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกทั้งระบบ
  • หลักเกณฑ์การประเมินราคาศุลกากร ค่าสิทธิ ค่านายหน้า ค่าขนส่งสินค้าและประกันภัย การคำนวณราคาศุลกากร
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 11
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 11
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร

  วันที่ : 30 ต.ค. 2561 ถึง 31 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.00 น. (จำนวน : 2 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba