Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • เรียนรู้กฏหมายที่สำคัญสำหรับการเตรียมตัว เข้าตลาดหลักทรัพย์
 • ปรับโครงสร้างบริษัทก่อน IPO ต้องทำอย่างไร
 • ข้อควรระวังในการใช้ Offshore Holding Company เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

วันที่ : 01 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
2
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิอย่างไร? บ้าง
 • ความรับผิดทางแพ่งและบทลงโทษ
 • การเตรียมความพร้อมเมื่อกฎหมายบังคับใช้
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 03 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
3
 • หลักสูตร 1 วัน สั้น กระชับ ใช้งานได้จริง  รับฟรี!!! Case study
 • ใช้ฟังก์ชั่นและเครื่องมือใน MS Excel กับงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบและมาตรฐาน Excel ที่ถูกต้อง
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย

วันที่ : 03 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
(รวม VAT)
4
 • ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบตามแนวทางมาตรฐาน ISO9001:2015
 • ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงกับกฎหมาย กำหนดKPI และจัดทำAction Plan
 • เลือก ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขอย่างสมเหตุสมผลและได้รับความน่าเชื่อถือ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์นุกูล ทะนวนรัมย์

วันที่ : 09 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
5
 • รวมประเด็นด้านภาษีและบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบถ้วน
 • ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานบัญชีและภาษีอากร
 • ปัญหาการรับรู้รายได้เงินมัดจำ เงินจอง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

วันที่ : 14 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
(รวม VAT)
6

*Update มาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ฉบับปรับปรุง

* รวมประเด็นที่สำคัญทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

* สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์ สำหรับกิจการ NPAEs

* ทบทวนหลักการบัญชีที่สำคัญ เกี่ยวกับการรับรู้บัญชีด้านสินทรัพย์


CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

วันที่ : 15 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
7
* การควบคุมภายในตาม trend2018 และจุดที่องค์กรต้องเตรียมความพร้อม
* กรอบแนวทางปฏิบัติ และมาตรฐานฉบับใหม่ที่ส่งผลต่อองค์กรในยุค Thailand 4.0
* การสร้างระบบงานเพื่อเตรียมรับมือการความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้น
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

วันที่ : 20 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
8
* ระบบบัญชีที่เหมาะ การจัดทำบัญชี ภาระภาษีธุรกิจออนไลน์มีอะไรบ้างที่กระทบ
* การขายผ่านตัวแทน การเลือกชำระเป็นการ โอนเงินธนาคาร การจ่ายผ่านบัตรเครดิต
* ค่าใช้จ่ายทางการตลาดประกอบด้วยอะไรบ้าง มีผลทางบัญชีและภาษีอย่างไร
* การเลือกใช้ระบบจัดการรับคำสั่งซื้อและจัดการ คลังสินค้าดีอย่างไร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

วันที่ : 21 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
9
 • เรียนรู้คุณสมบัติการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • เตรียมความพร้อมของขั้นตอนก่อนเข้าจดทะเบียนฯอย่างถูกต้อง
 • ทราบระบบการควบคุมภายใน บทบาทและความรับผิดชอบของบริษัท
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
คุณลภัสรดา เลิศภานุโรจ

วันที่ : 21 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
(รวม VAT)
10
 • สินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาใช้ในการประกอบธุรกิจและการกระทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 • โทษหนักหากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้รับอนุญาตลงทะเบียนกับ ก.ล.ต
 • แนวการตรวจสอบและจัดเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัลของกรมสรรพากร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 21 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
11
* การบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทในเครือ, สาขา Transfer Pricing )
* รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันทางบัญชีสิทธิและภาระผูกพันของรายการระหว่างกิจการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
* การควบคุมกิจการ หรือการควบคุมร่วมในกิจการที่เสนอรายงาน การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเหนือกิจการที่เสนอรายงาน
* การเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
* การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงิน การนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสุด การกำหนดจากมุมมองของผู้ร่วมตลาด
ปฏิบัติอย่างไร
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 22 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
12
 • เสริมบทบาทนักบัญชีเพิ่มขึ้นด้วยการเป็น "นักนิติบัญชีศาสตร์"
 • ศาสตร์ที่รวมทักษะทางการบัญชี วิเคราะห์ สอบบัญชี สืบสวนสอบสวน
 • จะช่วยคลี่คลายคดีการทุจริต หรือการคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในองค์กร
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.พรชัย นฤดมกุล

วันที่ : 22 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
13
 • พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เรียนรู้เทคนิคการนำเสนองานภาษาอังกฤษให้ดูเป็นมืออาชีพ
 • Workshop การสนทนาภาษาธุรกิจ เข้มข้น 6 ชั่วโมง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อ.ชนะเลิศ เรืองรอง

วันที่ : 22 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
14

* เปิดบริษัท ไม่รู้จะเริ่มต้นกับบริษัทอย่างไร? ไม่รู้จะวางระบบบัญชีอย่างไร?

* เรียนรู้การออบแบบระบบบัญชีให้เหมาะสมกับลักษณะกิจการ

* พร้อมกรณีศึกษาสำหรับการออกแบบระบบบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ผศ.ดร.อุเทน เลานำทา

วันที่ : 23 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
(รวม VAT)
15

* สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน

* สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

* สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 สัญญาเช่า

* เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้

CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

วันที่ : 24 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
16

* เตรียมความพร้อมระบบบัญชีกับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

* เรียนรู้การสร้างระบบบัญชี ่ที่เกี่ยวข้องกับการรับ-จ่ายเงิน อิเล็กทรอนิกส์

* กรณีศึกษาระบบบัญชีการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ผศ.ดร.อุเทน เลานำทา

วันที่ : 24 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
17
 • Section 1 : การจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการายงานทางการเงิน
 • Section 2 : งบการเงิน
 • Section 3 : ภาษีอากร
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

วันที่ : 24 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
(รวม VAT)
18
 • พิธีการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Customs)
 • การตรวจสอบสถานะข้อมูลใบขนสินค้า (e – Tracking )
 • Workshop วิธีการกรอกรายละเอียดในใบขนสินค้า และการส่งข้อมูลเข้าระบบเพื่อทําพิธีการส่งออกและนําเข้า
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์ธีรภัทร อ่อนจิตต์

วันที่ : 24 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
19
* กลยุทธ์การการเชื่อมโยงงบประมาณให้เข้ากับแผนการเงินขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
* การวางแผนทางการเงิน ทางเลือกต่างๆของการจัดทำแผนการเงิน
* ตัวชี้วัดสำคัญของแผนการเงิน เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนการเงิน เป้าหมายหลักของการจัดทำงบประมาณ
* ความแตกต่างของงบประมาณและแผนการเงิน การจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการเงินที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
* ประโยชน์ของการจัดทำงบประมาณที่องค์กรควรต้องจัดทำ
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 27 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
(รวม VAT)
20
* งบกระแสเงินสดและประโยชน์ของงบกระแสเงินสดในมิติต่าง ๆ
* Case Study การจัดทํา และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด และเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์
* คุณลักษณะของงบกระแสเงินสดที่มีคุณภาพ ที่พร้อมสําหรับนํามาวิเคราะห์เพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจ
* เทคนิคการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเพื่อนํามาประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
* ระวังภาพ "ลวง" ของกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นที่ไม่ได้มาจากความสามารถในการดําเนินงานที่แท้จริงของกิจการ
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

วันที่ : 28 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
21
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ อย่างถูกต้อง
 • สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริหารแรงงานสัมพันธ์ไม่ดี
 • กิจกรรมสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

วันที่ : 29 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
22

* Case study เหตุการณ์จริงที่เกิดจากการตรวจสอบภายใน

* พร้อมแนวทางควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร

CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

วันที่ : 29 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
23
 • พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย 8D
 • เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อการคิดวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ

วันที่ : 29 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
24
 • Workshop : How to update การปรับโครงสร้างเงินเดือนให้แข่งขันกับตลาดได้
 • ตีแผ่ทุกแง่มุม ข้อดี-ข้อเสีย ของการปรับโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน ระบบค่าตอบแทน พร้อมแนวทางการนำไปปรับใช้จริง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

วันที่ : 30 ส.ค. 2561 ถึง 31 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น. (จำนวน : 2 วัน)
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
25
 • Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • Update มาตรฐานบัญชี
CPD บัญชี : 1.30
CPD อื่น : 10.3
CPA บัญชี : 1.30
CPA อื่น : 10.3
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 31 ส.ค. 2561 ถึง 01 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 2 วัน)
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
26
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี ผ่าน 8 Charts เพื่อการนำเสนออย่างน่าสนใจ
 • เพิ่มความสวยงามการนำเสนอข้อมูลแบบรูปภาพและแผนภูมิ
 • สื่อสารข้อมูลบัญชีการเงินกับผู้บริหารให้เกิดความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย

วันที่ : 31 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba