Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • หลักเกณฑ์ใหม่!! ในการจัดเก็บภาษีป้าย 2563-2564 แบบไหนได้รับยกเว้นบ้าง?
 • การคำนวณภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภป.1)
 • สรุปประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญเพื่อการวางแผนภาษี
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ตรงด้านภาษีป้าย กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ : 03 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม S 31
(รวม VAT)
2
 • เจาะลึกประเด็นปัญหามุ้งเน้นทางด้านผู้เช่าที่กระทบกับ TFRS 16
 • ผู้เข้าสัมมนาต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ TFRS 16
 • กรณีศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับ TFRS 16 สัญญาเช่า
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 04 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
3
 • Mutual Agreement Procedure (MAP) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการทำ MAP
 • ผลจากการเจรจาตาม MAP จะมีผลต่อผู้เสียภาษีอย่างไร
CPD บัญชี : 0:0
CPD อื่น : รอ
CPA บัญชี : 0:0
CPA อื่น : รอ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

วันที่ : 04 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
4
 • พลาดไม่ได้!!! ถ้าจะใช้Œ 2 ระบบในการหักภาษี ณ ที่จ่‹ายจะต้Œองทำอย่‹างไร
 • ทำความเข้Œาใจระบบ e-Withholding Tax เพื่อช่วยการทำงานของนักบัญชี
 • เคลียร์ประเด็นหัก ณ ที่จ‹าย 2% ตามกฎหมายใหม่
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

วันที่ : 05 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
(รวม VAT)
5
 • เหมาะกับธุรกิจที่ไม่ใช้สถาบันการเงิน
 • เน้นการนำไปใข้ได้จริง พร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจ
CPD บัญชี : รอ
CPD อื่น : 0:0
CPA บัญชี : รอ
CPA อื่น : 0:0
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

วันที่ : 05 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
6
 • เรียนรู้ทักษะสำคัญสำหรับใช้ในการนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร
 • วิเคราะห์สถานการณ์และเทรนทั้งปีผ่านงบการเงิน
 • Workshop การนำเสนอข้อมูลทางบัญชีในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 11 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
7
 • รวมการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่นักบัญชีต้องเตรียมรับมือในปี 2020
 • เทคโนโลยีในการทำงานรูปแบบใหม่ที่นักบัญชีไม่รู้ไม่ได้
 • ประเมินความเป็นไปได้ขององค์กรในการปรับตัวกับเครื่องมือยุคดิจิทัล
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ราชิต ไชยรัตน์

วันที่ : 11 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
8
 • เอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
 • ประเด็นและตัวอย่างทางด้านสินทรัพย์
 • ประเด็นและตัวอย่างรายการบัญชีด้านค่าใช้จ่าย
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 13 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
9
 • ประเด็นความเสี่ยงด้านบัญชีที่สรรพากรมักยกมาตรวจสอบภาษี
 • ความสำคัญของทางเดินเอกสารที่ไม่ควรมองข้าม
 • พร้อมคดีตัวอย่างที่ผู้เสียภาษี...ชนะคดี
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 15.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 15.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 13 พ.ย. 2563 ถึง 28 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30 (จำนวน : 1 วัน)
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
10

-

(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

วันที่ : 13 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
11
 • UPDATE กฎหมายภาษีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่‹อรัฐวิสาหกิจ
 • การตรวจสอบภาษีการรับรู้รายได้Œและเอกสารรายรับของรัฐวิสาหกิจ
 • ภาษีมูลค‹าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ‹ายของรัฐวิสาหกิจ
 • การตรวจสอบกระทบยอด และการนําส่งภาษีของรัฐวิสาหกิจ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 13 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
(รวม VAT)
12
 • ฝึกฝนการจัดระเบียบทางความคิด จัดระเบียบชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • วางแผนสิ่งที่ต้องทำในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รวมเครื่องมือบริหารจัดการที่จะช่วยให้การทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง

วันที่ : 17 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรม S 31
(รวม VAT)
13
 • ความสำคัญของทางเดินเอกสารที่ไม่ควรมองข้าม
 • การตรวจมอบใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ของสรรพากร
 • ประเด็นการขอคืนที่มักถูกตรวจสอบภาษี
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 17 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
14
 • Update กฎหมายภาษีอากร 2563 รวมปัญหาภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 • 1 ต.ค. 63 เริ่มอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2% เมื่อเข้าระบบ e-Withholding TAX
 • การตรวจสอบภาษีปี 2563 ระวัง! ตรวจสอบกิจการจากสถานการณ์ Covid-19
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 18 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
15
 • เปรียบเทียบความต่‹างทางภาษีอากรกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15 และTFRS 16
 • ผลกระทบความต่างทางบัญชีและภาษีที่สำคัญ การรับรู้รายได้-รายจ่าย
 • Update เกณฑ์การรับรูŒรายได้ทางภาษีเพื่อคํานวณภาษีเงินไดŒนิติบุคคล
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

วันที่ : 18 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
(รวม VAT)
16

-

CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ

วันที่ : 20 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
17
 • แนวปฏิบัติทางบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 10 vs TAS 27
 • แนวปฏิบัติการจัดทำงบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 28 วิธี
 • ตัวอย่างปัญหาในการจัดทำงบการเงินและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 24 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
18
 • ค่าสิทธิ (royalty) การตีความของสรรพากรและศุลกากรในการทำสัญญาและผลในทางภาษี
 • ประเด็นปัญหาทางภาษีระหว่าง “ค่าบริการ” และ “ค่าสิทธิ” ที่มักผิดพลาด
 • Case Studies เกี่ยวกับการนำเข้าค่าสิทธิทั้งภาษีสรรพากรและ ภาษีศุลกากรพร้อมแนวทางแก้ไข
 • เมื่อถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบพบความผิดต้องปฏิบัติอย่างไร ทั้งกรณีถูกประเมินอากรและผลกระทบในทางภาษีสรรพากร
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์อารียา อนันต์วรรักษ์

วันที่ : 24 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
19
 • ข้อคิดและแนวทางปฏิบัติในการลดต้นทุนของฝ่ายบัญชีต้นทุน
 • การบริหารจัดการการลดต้นทุนสำหรับนักบัญชี
 • การวิเคราะห์อัตราส่วนในการบริหารต้นทุนสำหรับนักบัญชีมืออาชีพ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 25 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
20

-

CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ธนัย นพคุณ

วันที่ : 25 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
21
 • ข้อกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 , TFRS 15 และ TFRS 16
 • การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16 ที่กระทบกับ อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
 • กรณีศึกษาบริษัทมหาชน ที่กระทบกับอัตราส่วนทางการเงินจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

วันที่ : 26 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
22
 • เทคนิคการเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับกิจการ
 • หมายเหตุประกอบงบการเงินสะท้อนผลการดําเนินงานของกิจการอย่างไรบ้าง
 • สรุปประเด็นนโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ต้องเปิดเผยในงบการเงิน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้

วันที่ : 26 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
23
 • ตัวอย่างรูปแบบรายงานสินค้าคงเหลือที่ต้องจัดทำ (Inventory Report)
 • รายงานต้นทุนที่สั่งซื้อที่แตกต่างจากต้นทุนเฉลี่ย (Cost Analysis Report)
 • ประเด็นปัญหาของสินค้าคงเหลือที่ต้องจัดทำรายงาน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 26 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
24
 • เทคนิคการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานบัญชี
 • กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาทางบัญชีที่นักบัญชีต้องพบในการปฏิบัติงานบัญชี
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 26 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
25
 • เป็นหลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวที่จะทำให้เอกสารแสดงต่อสรรพากรถูกต้องและใช้เป็นหลักฐานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 • เคลียร์ชัดทุกประเด็นจาก CASE จริง ทำจริง เขียนจริง
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 26 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
26
 • ทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งบการเงิน เพื่อจัดทำงบการเงินให้มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ
 • การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบการเงินทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ที่นักบัญชีควรรู้และเข้าใจรวมทั้งสามารถระบุประเด็นสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์
 • ประเด็นปัญหาที่กระทบต่อการจัดทำบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

วันที่ : 27 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
27

-

CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

วันที่ : 27 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
(รวม VAT)
28
 • เทคนิคการเข้าถึง วิเคราะห์พฤติกรรม และค้นหาความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย
 • เข้าถึง 10 Lifestyle ของลูกค้าที่ทุกธุรกิจต้องเจอ!! พร้อม Case Study
 • ออกแบบกลยุทธ์ เพื่อสร้างValueสูงสุด ที่องค์กรนำไปใช้ได้จริง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 27 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
29
 • รวมการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่นักบัญชีต้องเตรียมรับมือในปี 2020
 • เทคโนโลยีในการทำงานรูปแบบใหม่ที่นักบัญชีไม่รู้ไม่ได้
 • ประเมินความเป็นไปได้ขององค์กรในการปรับตัวกับเครื่องมือยุคดิจิทัล
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อ.ธนัย นพคุณ

วันที่ : 27 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
(รวม VAT)
30
 • ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกตรวจสอบภาษี
 • ความสำคัญของ ต.6
 • วิธีการชี้แจงกรมสรรพากรกรณีถูกตรวจสอบแต่ละประเด็น
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง

วันที่ : 28 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
31
 • UPDATE มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ TFRS for NPAEs
 • การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่าง TFRS for NPAEs
 • สัญญาเช่ากับผลกระทบต่อกิจการ และการนำเสนองบการเงิน ระหว่าง TFRS for NPAEs
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

วันที่ : 30 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba