Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • วัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
 • ประเทศคู่สัญญาที่เข้าร่วมความตกลงพหุภาคีการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงิน
 • บัญชีทางการเงินที่ต้องรายงานและที่ได้รับยกเว้น
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 08 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
2
 • วัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
 • ประเทศคู่สัญญาที่เข้าร่วมความตกลงพหุภาคีการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงิน
 • บัญชีทางการเงินที่ต้องรายงานและที่ได้รับยกเว้น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 08 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
(รวม VAT)
3
 • ความสำคัญของประมาณการทางบัญชี ต่อข้อมูลการเงินในรายงานทางการเงิน
 • เคล็ดลับการประมาณการทางบัญชีให้น่าเชื่อถือและเป็นกลาง
 • การประมาณการทางบัญชีที่ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมและไม่ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

วันที่ : 12 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
4
 • ความสำคัญของประมาณการทางบัญชี ต่อข้อมูลการเงินในรายงานทางการเงิน
 • เคล็ดลับการประมาณการทางบัญชีให้น่าเชื่อถือและเป็นกลาง
 • การประมาณการทางบัญชีที่ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมและไม่ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

วันที่ : 12 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
5
 • สรุปการเปลี่ยนแปลงของ TFRS ฉบับปรับปรุง 2565 (มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2566)
 • ภาพรวมและหลักการพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับสัญญาเช่า ทางด้านผู้เช่าและผู้ให้เช่า
 • การรับรู้รายการและวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน ตาม TFRS 16
CPD บัญชี : 5.00
CPD อื่น : 1.00
CPA บัญชี : 5.00
CPA อื่น : 1.00
บรรยายโดย :
ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

วันที่ : 13 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
6
 • Accounting &Financial Responsibilities/Authorization
 • การวางระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพของฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • การสร้างตัวชี้วัดผลงานฝ่ายบัญชี-การเงิน

 

CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 13 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
7
 • สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมการลงทุน
 • หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้สำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน จาก BOI
 • การตรวจสอบความครบถ้วนของรายการทางบัญชีก่อนปิดบัญชีสำหรับ กิจการ BOI
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 13 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
8
 • กฎหมายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ นายจ้าง และ HR

 • กรณีไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลกระทบอย่างไร

 • สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับกฎหมายฉบับนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

วันที่ : 13 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
9
 • กฎหมายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ นายจ้าง และ HR

 • กรณีไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลกระทบอย่างไร

 • สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับกฎหมายฉบับนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

วันที่ : 13 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
(รวม VAT)
10
 • 15 จุด ที่ต้องระวังเกี่ยวกับรายการในใบกำกับภาษีที่สรรพากรตรวจสอบ
 • ลายมือชื่อ ในใบกำกับภาษีจะ Scan ได้หรือไม่
 • ปัญหาใบกำกับภาษีที่ไม่ควรพลาด
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 13 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พ้อยต์ เพลินจิต
(รวม VAT)
11
 • เครื่องมือทางการเงินและเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนในโครงการ
 • สูตรและตัวอย่างการคำนวณกระแสเงินสดโครงการ
 • เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย

วันที่ : 14 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ
(รวม VAT)
12
 • ปัญหาการติดอากรแสตมป์ กับ e-Stamp Duty 23 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์
 • Case Studies เปรียบเทียบสัญญาแต่ละประเภทเพื่อวางแผนภาษี
 • เทคนิคการวางแผน การทำสัญญาเพื่อประโยชน์ทางภาษี
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 14 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
13
 • กระแสการตรวจสอบของสรรพากรในปี 2566-2567
 • ปัญหาเอกสารรายจ่ายข้ามปี ลงรายจ่ายอย่างไร
CPD บัญชี : 2.00
CPD อื่น : 4.00
CPA บัญชี : 2.00
CPA อื่น : 4.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 14 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
14
 • ค่าจ้าง” มีอะไรบ้าง? และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่เข้าใจคำว่า “ค่าจ้าง” สู่การฟ้องร้องคดีแรงงาน
 • หลักเกณฑ์ของการจ้างงานกรณีการทำงานนอกสถานประกอบการกิจการ หรือสำนักงานของนายจ้าง
 • กรณีจ้างงานลูกจ้างหลังเกษียณอายุนายจ้างต้องทำอย่างไร
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 14 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
15
 • ข้อดีของการจัดทำ Consolidate Financial Statement
 • การจัดทำงบการเงินรวมและการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 • สรุปประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินรวม
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
รศ.สุชาติ เหล่าปรีดา

วันที่ : 15 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
(รวม VAT)
16
 • ปัญหาที่พบสำหรับรายการข้อมูลทางการบัญชีก่อนที่จะนำส่งงบการเงิน
 • การสอบทานวิธีการรรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่ายก่อนการปิดบัญชี
 • ข้อควรระวังในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งงบการเงิน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 16 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
17
 • การสร้าง Chart, Dynamic Chart เพื่อการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ด้วยโปรแกรม Excel
 • เพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอให้น่าสนใจ ประหยัดเวลา สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
 • ต่อยอดการนำเสนอ ด้วย Dashboard สำหรับแสดงข้อมูลและสถานะปัจจุบันขององค์กรหรือธุรกิจในรูปแบบของตัวช่วยวิเคราะห์และตัดสินใจ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อ.ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก

วันที่ : 19 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
18
 • Key Responsibilities  ของ Senior Accountant (Assistant Accounting Manager)
 • ทักษะที่จำเป็นด้านเทคโนโลยีของ Senior Accountant และการกำกับดูแล Junior Accountant
 • การระบุข้อผิดพลาดและแนะนำวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 19 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ
(รวม VAT)
19
 • ร่วมทำความเข้าใจ Problem & Riskที่พบบ่อยใน 4 ฝ่ายงานที่จะต้องทำงานร่วมกัน
 • ปัญหาที่เกิดขึ้น จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทุกหน่วยงาน
 • Flowchart วงจรการทำงานทั้งระบบ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ

วันที่ : 19 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
20
 • ร่วมทำความเข้าใจ Problem & Riskที่พบบ่อยใน 4 ฝ่ายงานที่จะต้องทำงานร่วมกัน
 • ปัญหาที่เกิดขึ้น จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทุกหน่วยงาน
 • Flowchart วงจรการทำงานทั้งระบบ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ

วันที่ : 19 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
(รวม VAT)
21
 • นำเสนอข้อมูล Agile Accounting ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานบัญชี
 • วางระบบบัญชีให้มีความคล่องตัว
 • สร้างวิธีการทำงานทางบัญชี ให้มีความเหมาะสมกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.นาถนภา นิลนิยม

วันที่ : 20 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
22
 • วิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
 • การรับรู้รายได้เกี่ยวกับรายได้เงินปันผลที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
 • การบันทึกบัญชีเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผล
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 20 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
23
 • การตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรจากข้อมูลที่มีผู้แจ้งเบาะแส
 • เตรียมรับมือกับการถูกแจ้งข้อมูลเท็จ
 • เตรียมรับมือการตรวจวิธีการออกใบกำกับภาษีด้วยระบบ AI ของสรรพากร
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์เสาวลักษณ์ เพ็ชรคล้าย

วันที่ : 20 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
24
 • การจัดเตรียมข้อมูลและงบการเงินในการจัดทำงบกระแสเงินสด
 • เทคนิคการนำเสนองบกระแสเงินสดเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
 • Workshop การจัดทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

วันที่ : 21 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
(รวม VAT)
25
 • การทำงานของระบบบัญชีดิจิทัลและบัญชีกึ่งดิจิทัล แตกต่างกันอย่างไร
 • หากต้องการเริ่มต้นเข้าสู่ระบบบัญชีดิจิทัล มีกระบวนการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง
 • ตัวอย่างเทคโนโลยีและการทำงานจริงของระบบบัญชีดิจิทัล
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.อรัญญา นาคหล่อ

วันที่ : 22 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
26
 • กลยุทธ์การวางแผนงาน การควบคุมงาน Accounting Manager
 • กลยุทธ์สำคัญแนวทางการกำกับดูแล ตรวจสอบ Accounting Manager
 • แนวทางในการเตรียมความพร้อม และการบริหารความเสี่ยงด้านบัญชี
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 22 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ
(รวม VAT)
27
 • ความเชื่อมโยง ระหว่างกฎหมายแรงงาน กับผลประโยชน์พนักงานที่ฝ่ายบัญชีไม่ควรพลาด
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของกฎหมายแรงงงานตั้งแต่เริ่มการทำงาน จนกระทั่งสิ้นสุดการจ้าง
 • ประเด็นสำคัญที่ทำผิดกันบ่อย ในการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าชดเชย และจุดบอดที่ฝ่ายบัญชีต้องระวัง
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

วันที่ : 22 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
28
 • ความเชื่อมโยง ระหว่างกฎหมายแรงงาน กับผลประโยชน์พนักงานที่ฝ่ายบัญชีไม่ควรพลาด
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของกฎหมายแรงงงานตั้งแต่เริ่มการทำงาน จนกระทั่งสิ้นสุดการจ้าง
 • ประเด็นสำคัญที่ทำผิดกันบ่อย ในการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าชดเชย และจุดบอดที่ฝ่ายบัญชีต้องระวัง
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

วันที่ : 22 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
29
 • รวมปัญหางานบัญชีและแนวทางแก้ไขที่ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 • ประเด็นปัญหาการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานรายงานการเงินที่สำคัญ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

วันที่ : 22 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
30
 • กฎหมายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ นายจ้าง และ HR

 • กรณีไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลกระทบอย่างไร

 • สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับกฎหมายฉบับนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

วันที่ : 23 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
(รวม VAT)
31
 • Update รูปแบบรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินตามประกาศใหม่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • มาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs ที่ส่งผลกระทบต่อประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลของรายการย่อในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
CPD บัญชี : รอ
CPD อื่น : 0:0
CPA บัญชี : รอ
CPA อื่น : 0:0
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 25 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
32
 • เทคนิคการบริหารจุดคุ้มทุนและการวางแผนกำไรและการตั้งราคาเพื่อความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
 • การประยุกต์ใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมในการแก้ไขข้อผิดพลาดเรื่องต้นทุนผลิตภัณฑ์
 • การนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในการควบคุมการดำเนินงาน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

วันที่ : 25 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ
(รวม VAT)
33
 • Update รูปแบบรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินตามประกาศใหม่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • มาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs ที่ส่งผลกระทบต่อประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลของรายการย่อในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
CPD บัญชี : รอ
CPD อื่น : 0:0
CPA บัญชี : รอ
CPA อื่น : 0:0
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 25 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
34
 • Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบังคับใข้ 1 มกราคม 2567
 • Update มาตรฐานการบัญชีฉบับที่สำคัญ
 • สถานภาพของ TFRS for PAEs ในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

วันที่ : 26 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
35
 • เทคนิคการอ่านและการวิเคราะห์งบการเงินเชิงลึก และกำไรต่อทุน
 • ประเภทของงบการเงิน ที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องนำข้อมูลมาใช้
 • เทคนิคการเลือกลงทุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ จุดสังเกตความผิดปกติของกิจการจากตัวเลขทางบัญชี
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 26 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ
(รวม VAT)
36
 • Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบังคับใข้ 1 มกราคม 2567
 • Update มาตรฐานการบัญชีฉบับที่สำคัญ
 • สถานภาพของ TFRS for PAEs ในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

วันที่ : 26 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
37
 • Update แนวปฏิบัติและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ฉบับใหม่ที่กระทบกับการบันทึกบัญชี
 • การตรวจสอบทางการเงินของกิจการ NPAEs ฉบับใหม่ 
 • ธุรกรรมที่เกี่ยวกับรายได้-ค่าใช้จ่าย ที่ต้องระมัดระวัง
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธนาดล รักษาพล

วันที่ : 26 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
38
 • Update รูปแบบรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินตามประกาศใหม่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • มาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs ที่ส่งผลกระทบต่อประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลของรายการย่อในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
CPD บัญชี : รอ
CPD อื่น : 0:0
CPA บัญชี : รอ
CPA อื่น : 0:0
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 27 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
39
 • Update รูปแบบรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินตามประกาศใหม่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • มาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs ที่ส่งผลกระทบต่อประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลของรายการย่อในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
CPD บัญชี : รอ
CPD อื่น : 0:0
CPA บัญชี : รอ
CPA อื่น : 0:0
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 27 ธ.ค. 2566
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba