Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • เทคนิคการประเมินภาวะสุขภาพกายและสุขภาพทางจิตเบื้องต้นด้วยตนเอง
 • สร้างเสริมประสิทธิภาพและเพิ่มทักษะในการทำงาน
 • เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติตนในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกต้อง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.ศกุนตลา อนุเรือง

วันที่ : 08 ต.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
2
 • เทคนิคการสรุปสถิติการเนินงานที่สำคัญเพือนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้ากระกาษ

 • เปลี่ยนเรื่องการสรุปผลการดำเนินงานให้กระชับและน่าสนใจด้วย1 หน้ากระดาษ

 • เทคนิคนำเสนอที่เพิ่มความน่าสนใจและการนำแผนภูมิและกราฟประกอบให้เข้าใจง่าย

CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์ (ธีรวิทย์ กาปัญญา)

วันที่ : 09 ต.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
3
 • คัดกรองผู้สมัครให้เหมาะสมกับภาระงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบได้แน่นอนยิ่งขึ้น
 • ค้นหาต้นตอของความคิด ความรู้สึกของผู้ถูกสัมภาษณ์ ไม่ด่วนสรุปจากคำตอบแรก
 • รับฟรี!!! ตัวอย่างคำถามการสัมภาษณ์แบบสืบค้น ที่สามารถนำกลับไปใช้ได้จริง
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

วันที่ : 10 ต.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
(รวม VAT)
4
 • ความแตกต่างหลักการบัญชีและหลักภาษีอากรเกี่ยวกับสัญญาเช่า

 • ประเด็น Deferred Tax ที่เกี่ยวข้อง กับสัญญาเช่า

 • ปัญหาและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

วันที่ : 10 ต.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
5
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
 • การเผยแพร่ข้อมูลลูกค้า หรือขายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • บทลงโทษ โทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 10 ต.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
6
 • ภาระที่ต้องโอนสินค้า หรือ บริการกับการยอมรับของสรรพากร
 • ราคาทุนตัดจำหน่ายที่กระทบกับทางบัญชีและภาษี
 • ผลกระทบทางบัญชีและภาษี TFRS 9,TFRS 15 และ TFRS 16
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 17 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  7
  • การรับรู้รายได้ของธุรกิจขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่  ร้านตัวแทนจำหน่าย
  • ปัญหาภาษีจากการซื้อขายรถมือสอง
  • Case Studies และความเสี่ยงของธุรกิจซื้อขายรถยนต์
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชุมพร เสนไสย

  วันที่ : 18 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  8
  • วางแผนเพื่อกำหนดวิธีการป้องกันและควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดให้รัดกุม
  • Case Study กับการทุจริตเงินสดที่เกิดขึ้นจริง
  • แนวทางป้องกัน ปรับปรุงพัฒนาระบบบัญชีการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินสด
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  คุณสิริชัย สกุลแพร่พาณิชย์

  วันที่ : 19 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  9
 • กฎหมายแรงงานที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์หลังออกจากงาน
 • Update กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงาน
 • ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน-การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 24 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
  (รวม VAT)
  10
  • ตอบโจทย์...การสรรหา คัดเลือก ในยุค 4.0 ทำอย่างไรจึงจะได้ผู้สมัครที่ตรงใจ
  • การสรรหาเพื่อปิดตำแหน่งว่าง อย่างรวดเร็ว ฉับไว ทันใจ พร้อมทำงาน
  • ใช้เทคโนโลยีอย่างไรจึงจะช่วยในการสรรหาผู้สมัคร Gen Y และ Gen Z
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

  วันที่ : 24 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
  (รวม VAT)
  11
 • หลักการบัญชีและภาษีอากรที่ต้องเข้าใจก่อนปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินแบบมืออาชีพ
 • หนี้สินและส่วนของเจ้าของที่ต้องเข้าใจก่อนปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินแบบมืออาชีพ
 • รายได้และค่าใช้จ่ายที่ต้องเข้าใจก่อนปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินแบบมืออาชีพ
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 25 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  12
  • เรียนรู้เทคนิคการจัดระเบียบข้อความการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี
  • เขียนหัวเรื่องให้โน้มน้าวใจผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ขจัดข้อโต้แย้งการเขียน สร้างความน่าเชื่อถือ เสนอเหตุผลให้ผู้อ่านดำเนินการได้ทันที
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.ณัฐรดา ตียาภรณ์

  วันที่ : 25 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงเเรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา
  (รวม VAT)
  13
  • เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่น เครื่องมือต่างๆ ในการคำนวณต้นทุนการผลิต
  • ออกแบบแผ่นงาน และจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำที่สุด
  • สร้างสูตรคำนวณ สรุปผล จัดทำรายงานต้นทุนการผลิตรายผลิตภัณฑ์
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

  วันที่ : 25 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  14
  • โครงสร้างสำคัญ...ของกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • บริหารจัดการอย่างไร? เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการฟ้องร้องคดี
  • Work shop เกี่ยวกับการนำกฎหมายแรงงานไปใช้อย่างถูกต้อง
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 20 ก.ย. 2562 ถึง 26 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น. (จำนวน : 8 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  15
  • ภาระภาษีจากการรับจัด Event, รับสินค้ามาแจก, รับหา sponser, Wedding Planner
  • ภาษีจากการจ้างดารา, นักร้อง มาร่วมกิจกรรมในงาน
  • รวมสัญญา และภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออแกไนเซอร์ ทั้งเล็กและใหญ่
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 28 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  16
  • ทำความรู้จัก AI สร้างประโยชน์อะไรบ้างกับธุรกิจ
  • AI จะช่วยให้งานบัญชี Smart ขึ้นได้อย่างไร
  • การปรับตัวของนักบัญชี เมื่อเทคโนโลยี AI เข้ามาแทนที่
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม

  วันที่ : 29 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
  (รวม VAT)
  17
  • รวบรวมประเโ็นที่ถูกตรวจจริงจากเจ้าหน้าที่สรรพากร
  • การตรวจสอบวิธีหาช่วงราคาของผุ้ประกอบการ
  • การจัดทำข้อตกลงกำหนดราคล่วงหน้า
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 30 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  18
  • วางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดวินัย บทลงโทษอย่างรัดกุม
  • Case Study เกี่ยวกับการกระทำความผิดของพนักงาน
  • แนวทางป้องกันและเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดข้อพิพาทในองค์กร
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  คุณชัชวัสส์ เศรษฐลักษมิ์

  วันที่ : 30 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  19
  • เข้าใจหลักจิตวิทยาการสื่อสารกับบทบาทของหัวหน้างานในการสร้างแรงบันดาลใจลูกน้องที่คาดหวังได้
  • ประยุกต์หลักการ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ  ไปใช้ได้ในการทำงานจริง
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

  วันที่ : 31 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  20
  • สัญญาเป็นสัญญาหรือไม่ เมื่อมีการทำธุรกรรมบน Social Media
  • Update!! พรบ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิก บังคับใช้ปี 2562
  • 5 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะต้องชำระอากรสแตมป์เป็นตัวเงิน ตามกฎหมาย
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 31 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba