Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • ด่วนที่สุด!! กฎหมายบังคับใช้ ม.ค. 2562 พ.ร.บ. สกัดการโอนทรัพย์สิน-กำไร เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
 • ประเด็นที่กรมสรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับรายการTransfer Pricing
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชัยรักษ์ ตระกูลมนตรี

วันที่ : 03 ธ.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
2
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ Merger & Acquisition
 • กลยุทธ์และประโยชน์จากการทำ M&A
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการทำ M&A
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

วันที่ : 03 ธ.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
3
 • เจาะปัญหา VAT 0%, 7% และกรณีไม่เสีย VAT
 • ความแตกต่างในการเสีย VAT 0%, VAT 7% และไม่เสีย VAT
 • Case Studies การให้บริการทั้งในไทยและต่างประเทศต้องเสีย VAT อย่างไร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 04 ธ.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
4
 • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
 • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
 • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

วันที่ : 06 ธ.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
(รวม VAT)
5
 • Update!! รายการที่ต้องปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่
 • จุดที่ต้Œองปรับปรุง พร้Œอมวิธีการปรับปรุงและข้Œอควรระวังในการปรับปรุงรายการที่นักบัญชีพลาดไม่ได้
CPD บัญชี : 3
CPD อื่น : 3
CPA บัญชี : 3
CPA อื่น : 3
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 06 ธ.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
6
 • อัตราภาษีที่ดินฯตามบัญชีอัตราภาษีใหม่ อัตราการผ่‹อนผัน
และการยกเว้นภาษี
 • แตกต่‹าง!!ของ ภาษีโรงเรือนและที่ดินปัจจุบัน กับร่าง
ภาษีที่ดินฯฉบับใหม่
 • รวมประเด็นปั˜ญหา และวิธีการแก้Œไขจากผู้Œมีประสบการณ์จริง
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร

วันที่ : 06 ธ.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
7
 • Update ระเบียบล่าสุด!!! เรื่องการส่งมอบ e-Tax Invoice โดยการจัดพิมพ์แทนการส่งมอบทางอิเล็กทรอนิกส์
 • กรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ประสงค์รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำอย่างไร???
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 07 ธ.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมริชมอนด์
(รวม VAT)
8
 • แจกอย่างไรไม่มีภาษี
 • ลดอย่างไรบัญชีไม่ต้องบวกกลับรายจ่าย
 • แถมอย่างไรไม่เกินสมควร ปลอดภาระภาษี
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์

วันที่ : 07 ธ.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
9
 • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
 • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
 • วาง Roadmap พัฒนาระบบการเงินขององค์กรอย่างเหมาะสม
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

วันที่ : 07 ธ.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
10
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของรายการที่สำคัญในงบการเงิน
 • ข้อควรระวังเกี่ยวกับการแสดงรายการในสินทรัพย์
 • การปรับปรุงรายการและการปรับงบย้อนหลัง
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

วันที่ : 07 ธ.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
(รวม VAT)
11
 • ข้อผิดพลาดและข้อควรระวังก่อนการยื่นงบการเงิน
 • งบการเงินทั้ง 5 งบ
 • ปัญหาการนำส่งงบการเงิน e-Filing
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

วันที่ : 08 ธ.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
(รวม VAT)
12
 • หลักสูตร 1 วัน สั้น กระชับ ใช้งานได้จริง  รับฟรี!!! Case study
 • ใช้ฟังก์ชั่นและเครื่องมือใน MS Excel กับงานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบและมาตรฐาน Excel ที่ถูกต้อง
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สุรัตน์ ลีรัตนชัย

วันที่ : 12 ธ.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา (จ.ชลบุรี)
(รวม VAT)
13
 • ปรับ Look นักบัญชีด้วยการสื่อสารประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพ
 • เคลียร์จุดบอดในการสื่อสาร และการปฏิบัติงานของนักบัญชี
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ

วันที่ : 12 ธ.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
14
 • ศึกษาภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Final Tax : ภ.ง.ด. 54) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
 • ศึกษาภาระภาษีที่ต้องหักตามประมวลรัษฎากร และการใช้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
 • เทคนิคการวางระบบการจ่ายเงินไปต่างประเทศให้ปลอดภัยจากสรรพากร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 12 ธ.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.อยุธยา
(รวม VAT)
15
 • ด่วน!! กฎหมายใหม่ ท.ป.299/2561 แก้ไข้เกณฑ์การรับรู้รายได้รายจ่ายของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์มีผลบังคับรอบบัญชี 2561
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 13 ธ.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
16
 • เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีมีอะไรบ้าง
 • ปัญหา จากการจ้าง Shipping หรือ Freight Forwarder เป็นผู้ดำเนินการแทน
 • เอกสารที่สรรพากรจะตรวจสอบเมื่อใช้ราคา C.I.F หรือ F.O.B
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 13 ธ.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
17
 • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
 • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 14 ธ.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
(รวม VAT)
18
 • ลดความยุ่งยากการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice ด้วย Service Provider
 • บริการของ Service Provider ในการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice
 • เรียนรู้ขั้นตอนการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA ที่ถูกต้อง
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
ดร.สมชาติ ฟักเขียว

วันที่ : 14 ธ.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
19
 • เทคนิคการจัดทำบัญชีและการบันทึกบัญชีของกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
 • การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุค 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจ
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 14 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา (จ.ชลบุรี)
  (รวม VAT)
  20
  • การกระทบปัญหาทางภาษี-บัญชี-แรงงาน-ประกันสังคม
  • การเขียนระเบียบสวัสดิการเพื่อลดข้อโต้แย้งทางภาษี
  • สวัสดิการใดบ้างที่ต้องระมัดระวัง
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

  วันที่ : 14 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  21
 • ประเด็นสำคัญในการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและสอดคล้องกับกิจการ
 • ปัญหาการคิดค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงการประมาณการอายุการใช้งาน
 • ปัญหาการตั้งรายได้-รายจ่ายค้างรับทางบัญชีเสียภาษีอย่างไร จึงจะถูกต้องและสรรพากรยอมรับ
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 15 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  22
 • ความสําคัญของข้อมูลทางการบัญชีและการเงินสําหรับนักบัญชี 4.0
 • การนําผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง
 • เจาะลึกอัตรส่วนทางการเงินที่มีความผิดปกติที่ผู้บริหารอยากทราบและแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 17 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  23
 • ข้อแตกต่างของการปฏิบัติทางบัญชีระหว่าง PAEs กับ NPAEs
 • ความแตกต่างทางบัญชีการเงินกับบัญชีภาษีอากร
 • Update และเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ที่กำลังจะบังคับใช้
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 17 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  24
 • การบริหารจัดการระบบบัญชี-ภาษี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร
 • มุมมองที่นักบัญชีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สรรพากร
 • ประเด็นความผิดที่มักเกิดขึ้นบ่อยในการหักภาษีณ ที่จ่ายต้องวางระบบอย่างไร
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 17 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  25
 • การตรวจสอบการบันทึกบัญชีจะเห็นความผิดปกติอะไรบ้างที่ต้องรีบดำเนินการ
 • การกระทบยอดรายได้-รายจ่าย เงินสด ลูกหนี้
 • ข้อสังเกตในการปิดงบสิ้นปีและการปิดงบรายเดือน เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 18 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ (จ.นครปฐม)
  (รวม VAT)
  26
 • การวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในจากธุรกรรมของธุรกิจโรงแรม
 • การบันทึกบัญชีแลจัดการรายได้ ค่าใช้จ่ายธุรกิจโรงแรม
 • เทคนิคการตรวจสอบการทุจริตและการรั่วไหลที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจโรงแรม
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สงกรานต์ ติระนนท์

  วันที่ : 18 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  27
 • เทคนิคการจัดประเภทรายได้ ค่าใช้จ่ายก่อนการปิดบัญชี
 • เทคนิคการคำนวณรายได้ ค่าใช้จ่ายทางบัญชี
 • ข้อควรระมัดระวังในการคำนวณกำไรสุทธิและปัญหาในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 18 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  28
 • เทคนิคการอ่านงบการเงินการวิเคราะห์งบการเงิน และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
 • การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
 • Case Study วิเคราะห์ตัวอย่างของงบการเงินจริง
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 18 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  29
  • เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี
  • สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่ายและรวดเร็ว
  • ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาสูง
  CPD บัญชี : 12
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 12
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 18 ธ.ค. 2561 ถึง 19 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 2 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  30
  • การออกแบบระบบบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปจากคุณสมบัติเด่นของ ERP Software

  • เรียนรู้การวางระบบบัญชี การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชี เพื่อรับมือกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงในยุค 4.0

  • พร้อมกรณีศึกษาสำหรับการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีและบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP Software)

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ผศ.ดร.อุเทน เลานำทา

  วันที่ : 18 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  31
  • วิธีการออกหมายเรียกของกรมสรรพากรที่จะใช้ในปี 2561
  • จุดที่สรรพากรจะตรวจสอบจากทุกภาษี
  • ความสำคัญของการยื่นแบบแสดงรายการทางภาษี
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

  วันที่ : 18 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  32
  • รวบรวมปัญหาบนโต๊ะทำงานที่นักบัญชีพบเป็นประจำ
  • พูดคุยเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ
  • พร้อม Update มาตรฐานใหม่ที่เกี่ยวข้อง
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

  วันที่ : 18 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
  (รวม VAT)
  33
 • การทุจริตเกี่ยวกับจัดซื้อและเจ้าหนี้ ลูกหนี้ การทุจริตเกี่ยวกับเงินสด, เงินฝากธนาคาร
 • การทุจริตเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าแรง การทุจริตเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
 • การทุจริตเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่น ๆ
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุชาดา รอดจันทร์ทอง

  วันที่ : 19 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  34
 • งบกระแสเงินสดและประโยชน์ของงบกระแสเงินสดในมิติต่าง ๆ
 • Case Study การจัดทํา และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด และเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์
 • คุณลักษณะของงบกระแสเงินสดที่มีคุณภาพ ที่พร้อมสําหรับนํามาวิเคราะห์เพื่อไปใช้ให้เกิด
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ผศ.ดร.รัตนา วงศ์รัศมีเดือน

  วันที่ : 19 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  35
  • การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับธุรกิจแต่ละประเภท
  • การวางแผนการกรอกแบบภ .ง.ด.90 กรอกอย่างไรให้รอดปลอดภัยจากการตรวจสอบภาษี
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

  วันที่ : 19 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  36
  • ธุรกิจที่ต้องกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
  • สาเหตุของการที่ต้องกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30
  • วิธีการเขียนรายงานกระทบยอดเพื่อรองรับการตรวจสอบของสรรพากร
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

  วันที่ : 19 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  37
  • Update กฎหมายเกี่ยวกับ Transfer Pricing
  • สอนเทคนิค...การชี้แจงต่อสรรพากรเพือลดข้อโต้แย้ง
  • สอนการทํา TP Documents ที่ถูกต้องเพือให้สรรพากรตรวจสอบ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

  วันที่ : 19 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : เรเนซองส์ กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  38
  • สิ่งที่ต้องทราบ ก่อนวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อไม่ให้พลาดแบบผู้รู้จริง
  • ระบบบัญชีที่ต้องพร้อมเพื่อรองรับการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • เอกสารหลักฐานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งด้านรับและด้านจ่ายเงินเพื่อการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างได้ผล
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

  วันที่ : 19 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  39
 • การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือบริษัทในเครือ,สาขา Transfer Pricing
 • การตรวจสอบภาษี โอนทรัพย์สิน กำไร ระหว่างนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน(Transfer Pricing)
 • มูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอะรบ้าง
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 20 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  40
  • กระบวนการยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำ e-tax invoice & e-receipt
  • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
  • ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ e-tax invoice & e-receipt
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

  วันที่ : 20 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  41
  • ศึกษาผลกระทบจากการสำแดงราคาผิดพลาด
  • ศึกษาธุรกรรมที่ต้องระวังซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการกำหนดราคาศุลกากร
  • การสำแดงรายการในใบขนสินค้าไม่สมบูรณ์/สำแดงผิดมีผลกระทบอย่างไร
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร

  วันที่ : 20 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  42
  • ข้อผิดพลาดและข้อควรระวังก่อนการยื่นงบการเงิน
  • งบการเงินทั้ง 5 งบ
  • ปัญหาการนำส่งงบการเงิน e-Filing
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

  วันที่ : 20 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงพยาบาลนครธน
  (รวม VAT)
  43
  • การจัดทำบัญชีชุดเดียวเพื่อยื่นสรรพากรและอนุมัติสินเชื่อปี 2562
  • วิธีแก้ไขกรณีงบการเงินมีข้อผิดพลาดและมีการขอปรับปรุงย้อนหลัง
  • งบการเงินที่ส่งให้กรมสรรพากรอย่างไร มีความเสี่ยงในการถูกเรียกตรวจสอบ?
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชีและการตรวจสอบภาษี

  วันที่ : 21 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  44
 • ฝึกปฏิบัติทุกขั้นต้อนการจัดทำงบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น
 • เทคนิคการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินในทางธุรกิจ
 • การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการจัดทำงบประมาณเงินสด
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 21 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  45
  • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
  • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
  • วาง Roadmap พัฒนาระบบการเงินขององค์กรอย่างเหมาะสม
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 21 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  46
  • เตรียมความพร้อม..สำหรับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่ บังคับใช้ ปี 2562
  • ประเด็น...การจ่ายค่าชดเชย การเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างอยู่นาน
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 22 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
  (รวม VAT)
  47
  • ด่วน!!! ปัญหาการใช้ผลขาดทุนสุทธิกรณีมี BOI หลายบัตร ใช้อย่างไรตามแนวคําพิพากษาฎีกาล่าสุด
  • พร้อม Case Studies ประเด็นภาษีที่กิจการ BOI ต้องระวัง
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มงคล ขนาดนิด

  วันที่ : 22 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  48
  • อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลกับชาวต่างชาติหรือไม่?
  • การคํานวณภาษีให้ผู้บริหารและพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติให้ประหยัด
  • สิทธิประโยชน์ทางภาษีของชาวต่างชาติ? มีแค่ไหน-ใช้อย่างไรให้ครบถ้วน
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

  วันที่ : 22 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  49
  • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของรายการที่สำคัญในงบการเงิน
  • ข้อควรระวังเกี่ยวกับการแสดงรายการในสินทรัพย์
  • การปรับปรุงรายการและการปรับงบย้อนหลัง
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

  วันที่ : 22 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงเเรมไบรตัน (ถ.สรรพาวุธ ใกล้สี่เเยกบางนา)
  (รวม VAT)
  50
  • มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้
  • รายได้ที่ทำสัญญากับลูกค้า
  • แนวปฏิบัติของมาตรฐาน TFRS 15
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ภาคภูมิ วณิชธนานนท์

  วันที่ : 23 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเดอะพาลาสโซ
  (รวม VAT)
  51
  • Update ระเบียบล่าสุด!!! เรื่องการส่งมอบ e-Tax Invoice โดยการจัดพิมพ์แทนการส่งมอบทางอิเล็กทรอนิกส์
  • กรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ประสงค์รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำอย่างไร???
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

  วันที่ : 24 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  52
  • หลักสูตรที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีสามารถก้าวสู่นักบริหารงานที่เก่งรอบด้าน
  • เพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานบริหารได้อย่างมีประสิทธิผล
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 24 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  53
 • การประยุกต์ประโยชน์ของงบกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน
 • การใช้ Excel เพื่อใช้จัดทำงบกระแสเงินสด
 • วิเคราะห์งบกระแสเงินสดเพื่อใช้บริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

  วันที่ : 25 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  54
 • ข้อควรระวังที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับนักบัญชีเพื่อจัดการระบบบัญชีเจ้าหนี้
 • การวางระบบและการบริหารจัดการบัญชีเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • แนวทางการป้องกันข้อผิดพลาดและการทุจริตบัญชีเจ้าหนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 25 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  55
 • การบันทึกบัญชีจากการจ่ายจริงแต่เอกสารประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วน
 • ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
 • ปัญหาทางด้านเอกสาร กรณีสร้างเอกสารขึ้นเองไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง มีแนวทางการปฏิบัติอย่าไร
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 25 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  56
 • วิธีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท
 • หลักในการพิจารณากู้เงินจากต่างประเทศและเทคนิคการพิจารณาเลือกเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงต่างๆในการกู้เงินจากต่างประเทศ
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ธนเดช มหโภไคย

  วันที่ : 26 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  57
 • การวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุม
 • การแยกค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
 • การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สินและการบันทึกบัญชีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคา
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 26 ธ.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba