Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • ด่วนที่สุด!!! สรรพากรเริ่มตรวจสอบสัญญาระหว่างแพทย์, คลินิก, โรงพยาบาล
 • Update ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, และภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • ประเด็นร้อนที่แพทย์และโรงพยาบาลมักถูกสรรพากรประเมิน
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 05 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
(รวม VAT)
2
 • เทคนิคการจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายจ่ายที่ต้องบวกกลับและรายจ่ายที่ต้องหักออก
 • ประเด็นรายจ่ายทางภาษีที่ต้องบวกกลับ
 • รายจ่ายที่หักออก (ลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น) ทางภาษี
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 05 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
(รวม VAT)
3
 • Update กฎหมายใหม่ 2563 ที่นักบัญชีต้องทราบ
 • อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1.5% และ 2% เมื่อใช้ e-Withholding Tax
 • ประเด็นความรับผิดที่ผู้ทำบัญชีต้องระวัง!!!
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 06 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท
(รวม VAT)
4
 • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
 • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
 • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

วันที่ : 06 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
5
 • 1 ต.ค. 63 รับ-จ่ายเงิน หัก ณ ที่จ่ายอัตราใด? 2% หรือ อัตราเดิม?
 • e-Service ใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบ เสียหรือนำส่ง VAT 7%
 • เทคนิคการชี้แจงเมื่อ "ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน" ถูกสรรพากรเรียกตรวจ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 11 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
6
 • Update กฎหมายเกี่ยวกับ Transfer Pricing
 • สอนเทคนิค...การชี้แจงต่อสรรพากรเพือลดข้อโต้แย้ง
 • สอนการทํา TP Documents ที่ถูกต้องเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

วันที่ : 11 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
7
 • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
 • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 11 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
8
 • ความสำคัญของการจัดทำ Tax Mapping (แผนที่ภาษีอากร)
 • ข้อดีของการทำ Tax Mapping และความเชื่อมโยงทุกภาษี
 • ประเด็นเกี่ยวกับภาษีอากรที่ต้องจัดทำ Tax Mapping
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 12 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
9

 

 • ด่วนที่สุด UPDATE แบบฟอร์มเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกาศล่าสุด 22 ต.ค. 63
 • จุดแห่งความรับผิด (Tax Point) และฐานภาษีในการเสีย VAT

 

 

CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 13 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
(รวม VAT)
10
 • ลดขั้นตอน ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย กับการหักภาษี ณ ที่จ่ายรูปแบบใหม่ทางอิเล็กทรอนิกส์
 • เริ่ม 1 ต.ค. 63 รับ-จ่ายเงิน หัก ณ ที่จ่ายอัตราใด? 2% หรือออัตราเดิม? 1% 2% 3% 5%
 • เข้าระบบแต่ไม่นำส่งผ่านระบบ หรือส่งควบคู่กับกระดาษได้สิทธิ 2% หรือไม่
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีอากร

วันที่ : 13 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
(รวม VAT)
11
 • เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร และกระบวนการสื่อสาร
 • ปัญหาในการประสานงาน ผลกระทบที่เกิดจากการประสานงาน
 • เทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงาน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 13 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรม S 31
(รวม VAT)
12
 • วิธีการจัดทำรายงาน Disclosure Form
 • วิธีการ Adjustment
 • สิ่งที่นักบัญชีต้องศึกษาและเตรียมรับมือจากการตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

วันที่ : 17 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
(รวม VAT)
13
 • จุดสำคัญในการทำสัญญากับภาระภาษีที่ผู้บริหารและนักบัญชีต้องทราบ
 • การวางแผนการทำสัญญาทางธุรกิจกับภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง
 • เทคนิคการร่างสัญญาและการเจรจาต่อรองทางการค้าเพื่อประโยชน์ทางภาษีอากร
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 18 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
(รวม VAT)
14
 • ค้นหาแนวทางและจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเอง
 • แนวทางการพัฒนาตนเอง และการแก้ปัญหาในการทำงาน
 • เรียนรู้เทคนิคการบริหารความเครียด สร้างความสุขในการทำงาน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 18 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
15
 • เสียภาษีไม่ทัน (สิงหาคม63) ต้องทำอย่างไร? ระวัง!!โทษหนักถึงขั้นยึดทรัพย์สิน
 • รู้ก่อน เตรียมตัวก่อน!!! การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564
 • ภาษีที่ดินปี 2564 ยังลด 90% หรือไม่ และใช้ฐานราคาประเมินใดในการคำนวณภาษี
 • ข้อยกเว้นตามกฎหมาย...ทำอย่างไร? ไม่ต้องเสียภาษี
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ตรงด้านภาษีทรัพย์สิน

วันที่ : 20 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
16
 • ศึกษาภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Final Tax : ภ.ง.ด. 54) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
 • ศึกษาภาระภาษีที่ต้องหักตามประมวลรัษฎากร และการใช้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
 • เทคนิคการวางระบบการจ่ายเงินไปต่างประเทศให้ปลอดภัยจากสรรพากร
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 20 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท
(รวม VAT)
17
 • ลดขั้นตอน ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย กับการหักภาษี ณ ที่จ่ายรูปแบบใหม่ทางอิเล็กทรอนิกส์
 • เริ่ม 1 ต.ค. 63 รับ-จ่ายเงิน หัก ณ ที่จ่ายอัตราใด? 2% หรือออัตราเดิม? 1% 2% 3% 5%
 • เข้าระบบแต่ไม่นำส่งผ่านระบบ หรือส่งควบคู่กับกระดาษได้สิทธิ 2% หรือไม่
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 24 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
(รวม VAT)
18
 • ธุรกิจที่ต้องกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
 • สาเหตุของการที่ต้องกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30
 • วิธีการเขียนรายงานกระทบยอดเพื่อรองรับการตรวจสอบของสรรพากร
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

วันที่ : 24 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
19
 • กระบวนการบันทึกบัญชีของกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
 • การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุค 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจ
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้

วันที่ : 24 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
20
 • 100 ประเด็น 100 ปัญหา และแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่ต้องระมัดระวัง
 • ข้อผิดพลาดที่สำคัญจะปรับปรุงในรอบระยะบัญชี
 • ข้อมูลที่ต้องมีในงบการเงินและข้อจำกัดในการจัดทำงบการเงิน
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

วันที่ : 25 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
21
 • ปัญหาเอกสารหลักฐานสำหรับธุรกิจนําเข้าและส่งออกที่ต้องระวัง
 • การบันทึกบัญชีและภาษีอากรในการรับรู้รายได้ของธุรกิจนําเข้าและส่งออก
 • ปัญหาการเฉลี่ยภาษีซื้อของกิจการส่งออก การจัดทํารายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 25 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
22
 • เทคนิคการจัดประเภทรายได้ ค่าใช้จ่ายก่อนการปิดบัญชี
 • เทคนิคการคำนวณรายได้ ค่าใช้จ่ายทางบัญชี
 • ข้อควรระมัดระวังในการคำนวณกำไรสุทธิและปัญหาในการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

วันที่ : 25 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
(รวม VAT)
23
 • Update กฎหมายใหม่ 2563 ที่นักบัญชีต้องทราบ
 • อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1.5% และ 2% เมื่อใช้ e-Withholding Tax
 • ประเด็นความรับผิดที่ผู้ทำบัญชีต้องระวัง!!!
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 26 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
24
 • พลาดไม่ได้! e-Withholding Tax ถ้าใช้ 2 ระบบ ในมุมมองของผู้จ่ายเงินและผู้รับเงิน
 • วิธีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งแบบกระดาษ (Paper) และการหักภาษี ณ ที่จ่ายผ่านธนาคาร (e-Withholding Tax)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 26 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง
(รวม VAT)
25
 • Update กฎหมายที่เกี่ยวกับ Transfer Pricing
 • ข้อมูลธุรกรรมที่ต้องจัดทำ
 • ระยะเวลาในการยื่นรายงาน Disclosure Form
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

วันที่ : 26 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
26
 • การตรวจสอบความครบถ้วนของรายการทางบัญชีก่อนปิดบัญชี
 • การจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • ประเด็นความเสี่ยงของรายการในงบการเงินที่นักบัญชีควรระมัดระวัง
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

วันที่ : 26 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
(รวม VAT)
27

 

 • ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 • ประเด็นที่มักถูกประเมินเกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่ต้องระวัง
 • การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย

 

 

CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ

วันที่ : 26 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา
(รวม VAT)
28

หลักสุตร PDPA for IT
เตรียมระบบไอทีให้ตอบโจทย์กฎหมาย ไขแนวทางปฏิบัติ
พร้อมวิธีการนำไปใช้ จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

วันที่ : 26 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
29
 • เทคนิคการสรุปสถิติการเนินงานที่สำคัญเพือนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้ากระกาษ
 • เปลี่ยนเรื่องการสรุปผลการดำเนินงานให้กระชับและน่าสนใจด้วย1 หน้ากระดาษ
 • เทคนิคนำเสนอที่เพิ่มความน่าสนใจและการนำแผนภูมิและกราฟประกอบให้เข้าใจง่าย
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

วันที่ : 27 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
30
 • สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน
 • สรุปประเด็นที่สำคัญมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
 • เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

วันที่ : 27 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
31
 • วิธีการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบที่มีผลต่องบกำไรขาดทุน
 • เทคนิคการเฉลี่ยต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
 • วิธีการตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้

วันที่ : 27 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
32

 

 • Checklist ก่อนการปิดบัญชีพร้อมจัดเตรียมเอกสารก่อนการปิดบัญชี
 • ข้อควรระมัดระวังในการปิดบัญชี การรับรู้รายได้-ค่าใช้จ่าย
 • ปิดบัญชีไม่ลงตัวต้องตรวจสอบอย่างไร

 

 

CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ

วันที่ : 27 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสีมาธานี นครราชสีมา
(รวม VAT)
33
 • Checklist ก่อนการปิดบัญชีพร้อมจัดเตรียมเอกสารก่อนการปิดบัญชี
 • ข้อควรระมัดระวังในการปิดบัญชี การรับรู้รายได้-ค่าใช้จ่าย
 • ปิดบัญชีไม่ลงตัวต้องตรวจสอบอย่างไร

 

 

CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 27 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
(รวม VAT)
34
 • วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อควรระวัง ในการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
 • กระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินไม่ควรพลาด
 • Case Study กรณีตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 27 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
35
 • Update กฎหมาย e-payment ประกาศใช้ 21 มีนาคม 2562
 • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
 • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
ดร.สมชาติ ฟักเขียว

วันที่ : 27 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
36
 • วิธีการจัดทำรายงาน Disclosure Form
 • วิธีการ Adjustment
 • สิ่งที่นักบัญชีต้องศึกษาและเตรียมรับมือจากการตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สาโรช ทองประคำ

วันที่ : 28 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
37
 • เทคนิคการคำนวณค่าเสื่อมราคา การตัดจำหน่าย โดยใช้โปรแกรม Excel
 • เทคนิคการคำนวณการด้วยค่าของสินทรัพย์
CPD บัญชี : 3.00
CPD อื่น : 3.00
CPA บัญชี : 3.00
CPA อื่น : 3.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

วันที่ : 30 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
38
 • Update กฎหมาย e-tax invoice & e-receipt ล่าสุด !!!
 • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
 • รวมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางแก้ไข
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ดร.สมชาติ ฟักเขียว

วันที่ : 30 พ.ย. 2563
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba