Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1

-

(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

วันที่ : 08 พ.ค. 2564
เวลา : 09.00-12.30
สถานที่ : อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
(รวม VAT)
2
 • ความหมายของ VAT 0 คืออะไร
 • จุดความรับผิดทางภาษี VAT 0 กับ VAT 7 ต่างกันอย่างไร
 • ขายสินค้าให้กับต่างประเทศแต่ส่งสินค้าในไทยทำอย่างไรให้เป็น VAT 0%
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 12 พ.ค. 2564
เวลา : 13.00-16.30
สถานที่ : อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
3
• การเลือกใช้ Excel Function ให้ถูกต้องกับลักษณะงานบัญชี
• สร้างสูตรต่างๆที่ช่วยให้การทำงานบัญชีมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
• สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้อมูลทางการบัญชีด้วย Excel
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

วันที่ : 19 พ.ค. 2564
เวลา : 13.00-16.30
สถานที่ : อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
4
 • บทบาทและ How to ของ HR ในการทำงานแบบ Remote Working
 • ปัญหายอดฮิตที่เกิดขึ้นของ Remote Working และแนวทางขจัด
 • เรียนรู้ Tips ของการทำงานแบบ Remote Working เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง

วันที่ : 19 พ.ค. 2564
เวลา :
สถานที่ : อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE (สามารถเลือกวันอบรมได้)
(รวม VAT)
5
 • วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อควรระวัง ในการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
 • กระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินไม่ควรพลาด
 • Case Study กรณีตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 20 พ.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
(รวม VAT)
6
 • หลักสูตรเดียวที่จะทำให้ทุกรายจ่าย!!! ของกิจการ ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม
 • รูปแบบของเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร
 • เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มีบทลงโทษอย่างไร พร้อมวิธีการแก้ไข 
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

วันที่ : 20 พ.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
7
 • ปัญหาในการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และแบบกระดาษ
 • e-Tax Invoice กับวิธีการจัดทำบัญชี และการพิสูจน์รายจ่ายของกิจการ
 • บทลงโทษการออกใบกำกับภาษีไม่เป็นไปตามกฎหมาย
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 20 พ.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
8
 • ประเด็นภาษีที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ
 • ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ
 • การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ จะมีภาระภาษีอย่างไรในไทย
CPD บัญชี : 0:0
CPD อื่น : รอ
CPA บัญชี : 0:0
CPA อื่น : รอ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 20 พ.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.อยุธยา
(รวม VAT)
9

• รวมการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่นักบัญชีต้องเตรียมรับมือในปี 2021
• เทคโนโลยีในการทำงานรูปแบบใหม่ที่นักบัญชีไม่รู้ไม่ได้
• ประเมินความเป็นไปได้ขององค์กรในการปรับตัวกับเครื่องมือยุคดิจิทัล

CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อ.ราชิต ไชยรัตน์

วันที่ : 21 พ.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
(รวม VAT)
10
 • หลักเกณฑ์การตรวจเอกสารรับ-จ่ายและข้อบังคับขององค์การมหาชน
 • ผลกระทบในทางภาษีกับการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินขององค์การมหาชน
CPD บัญชี : 2.00
CPD อื่น : 4.00
CPA บัญชี : 2.00
CPA อื่น : 4.00
บรรยายโดย :
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 21 พ.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
11
 • เจาะประเด็นการรับรู้รายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • วิธีการจัดการกับทรัพย์สินและสินค้าเก่าล้าสมัย ตกรุ่น มีตำหนิ โดยไม่ต้องเสียภาษี
 • ปัญหาจากการกระทบยอดที่นักบัญชีต้องระวัง!!!
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 21 พ.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
(รวม VAT)
12
 • Update กฎหมายใหม่และสิทธิประโยชน์ทางภาษี 2564
 • วิสัยทัศน์ (Vision) สำหรับผู้ที่เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้องมี
 • การบริหารข้อมูลทางภาษี-บัญชี ของผู้จัดการที่ไม่ควรพลาด
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 25 พ.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม แบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
(รวม VAT)
13
 • เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร และกระบวนการสื่อสาร
 • ปัญหาในการประสานงาน ผลกระทบที่เกิดจากการประสานงาน
 • เทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงาน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 25 พ.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : โรงแรม S 31
(รวม VAT)
14
 • Update การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e-Service)
 • การจัดทำใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และรายงานฯ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
 • ภาษีซื้อต้องห้าม และการเฉลี่ยภาษีซื้อ/ การยื่นแบบชำระภาษี และการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

วันที่ : 25 พ.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
15
 • การบริหารจัดการต้นทุนการผลิต Manufacturing Cost ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับกิจการ
 • เทคนิคการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน Standard Cost ที่กิจการต้องให้ความสำคัญ
 • เทคนิคการวิเคราะห์ผลต่าง Variance ระหว่าง Standard Cost กับ  Actual Cost
CPD บัญชี : 6.00
CPD อื่น : 0.00
CPA บัญชี : 6.00
CPA อื่น : 0.00
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 27 พ.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
16
 • วิธีการจัดทำรายงาน Disclosure Form
 • วิธีการ Adjustment
 • สิ่งที่นักบัญชีต้องศึกษาและเตรียมรับมือจากการตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

วันที่ : 28 พ.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรม โซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท
(รวม VAT)
17
 • Update กฎหมาย e-tax invoice & e-receipt ล่าสุด !!!
 • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
 • รวมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางแก้ไข
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ดร.สมชาติ ฟักเขียว

วันที่ : 28 พ.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
18
 • ศึกษาภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Final Tax : ภ.ง.ด. 54) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
 • ศึกษาภาระภาษีที่ต้องหักตามประมวลรัษฎากร และการใช้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
 • เทคนิคการวางระบบการจ่ายเงินไปต่างประเทศให้ปลอดภัยจากสรรพากร
CPD บัญชี : 0.00
CPD อื่น : 6.00
CPA บัญชี : 0.00
CPA อื่น : 6.00
บรรยายโดย :
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 29 พ.ค. 2564
เวลา : 09.00-16.30
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba