Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • สอนเทคนิคหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร
 • วิธีการจัดประเภทสินค้าให้เหมาะสมกับพิกัดอัตราศุลกากร
 • กรณีนำเข้า-ส่งออกสินค้า จะทราบได้อย่างไรว่าจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทใด
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากร

วันที่ : 04 ต.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
(รวม VAT)
2
 • Update...กฎหมายและทิศทางของกฎหมายในอนาคต
 • 24 มาตราอะไรบ้าง? ทำความเข้าใจแต่ละมาตราอย่างถ่องแท้
 • ประเด็นปัญหาต่างๆ และแนวปฏิบัติที่ควรทราบ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ

วันที่ : 06 ต.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรม S 31
(รวม VAT)
3
 • ศึกษาภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Final Tax : ภ.ง.ด. 54) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
 • ศึกษาภาระภาษีที่ต้องหักตามประมวลรัษฎากร และการใช้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

วันที่ : 06 ต.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
4
 • สิ่งที่จะถือเป็นเกณฑ์ความเสี่ยงในการตรวจสอบของสรรพากรมีอะไรบ้าง
 • กิจการที่อยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงที่ระบบของสรรพากรจะตรวจสอบจากการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
 • จุดที่นักบัญชีต้องระมัดระวังในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 เพื่อเลี่ยงการติดเกณฑ์ความเสียงจากระบบสรรพากร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 09 ต.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
5
 • ธุรกิจที่ต้องกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
 • สาเหตุของการที่ต้องกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30
 • วิธีการเขียนรายงานกระทบยอดเพื่อรองรับการตรวจสอบของสรรพากร
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

วันที่ : 09 ต.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
6
 • อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีผลกับชาวต่างชาติหรือไม่?
 • การคํานวณภาษีให้ผู้บริหารและพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติให้ประหยัด
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีของชาวต่างชาติ? มีแค่ไหน-ใช้อย่างไรให้ครบถ้วน
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 09 ต.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
7
 • สรุปสาระสำคัญการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะบังคับใช้
 • เตรียมพร้อมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for NPEs ที่ใช้ในปัจจุบันที่จะมีผลบังคับใช้อนาคต
 • การปรับปรุงข้อมูลทางบัญชีและข้อผิดพลาดในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

  วันที่ : 10 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  8
  • ด่วนที่สุด!! วิธีการสุ่มตรวจแบบใหม่ของกรมสรรพากรด้วยระบบRBA
  • เตรียมรับมือกับการปฏิบัติการจริงของสรรพากรจากเกณฑ์ความเสี่ยง 132 เกณฑ์
  • ระวัง!! กิจการของท่านจะอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงด้วย
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 11 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  9
  • Update ระเบียบล่าสุด!!! เรื่องการส่งมอบ e-Tax Invoice โดยการจัดพิมพ์แทนการส่งมอบทางอิเล็กทรอนิกส์
  • กรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ประสงค์รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำอย่างไร???
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

  วันที่ : 11 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
  (รวม VAT)
  10
  • Update กฎหมายใหม่และสิทธิประโยชน์ทาภงาษี 2561
  • วิสัยทัศน์ (Vision) สำหรับผู้ที่เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้องมี
  • การบริหารข้อมูลทางภาษี-บัญชี ของผู้จัดการที่ไม่ควรพลาด
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

  วันที่ : 11 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
  (รวม VAT)
  11
  • หลักสูตรที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีสามารถก้าวสู่นักบริหารงานที่เก่งรอบด้าน
  • เพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานบริหารได้อย่างมีประสิทธิผล
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา

  วันที่ : 12 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  12
  • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
  • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
  • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

  วันที่ : 12 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
  (รวม VAT)
  13
  • ภาระภาษีเงินได้ และ VAT ตามประมวลรัษฎากร
  • ปัญหาการมี PE
  • ปัญหาธุรกรรมระหว่างประเทศที่มักพบกระทำผิดบ่อยและการวางแผนภาษีบางกรณี
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 12
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 12
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

  วันที่ : 16 ต.ค. 2561 ถึง 18 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.00 น. (จำนวน : 2 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  14
  • หลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
  • ธุรกิจที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร
  • หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติในส่วนที่จะมีผลต่อกิจการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

  วันที่ : 16 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  15
  • เจาะปัญหา VAT 0%, 7% และกรณีไม่เสีย VAT
  • ความแตกต่างในการเสีย VAT 0%, VAT 7% และไม่เสีย VAT
  • Case Studies การให้บริการทั้งในไทยและต่างประเทศต้องเสีย VAT อย่างไร
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 17 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  16
  • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
  • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 18 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  17
  • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
  • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
  • วาง Roadmap พัฒนาระบบการเงินขององค์กรอย่างเหมาะสม
  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 18 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  18
  • ปรับ Look นักบัญชีด้วยการสื่อสารประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพ
  • เคลียร์จุดบอดในการสื่อสาร และการปฏิบัติงานของนักบัญชี
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์อนุรักษ์ แช่มปรีชา

  วันที่ : 19 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  19
  • ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • ผลกระทบจากการส่งเสริมการขาย
  • รายได้จากการขายภายในประเทศ / นอกประเทศ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

  วันที่ : 20 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  20
 • ปัญหาระบบบัญชีลูกหนี้ประเภทของลูกหนี้และการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
 • การวางระบบควบคุมภายในลูกหนี้และการบริหารลูกหนี้
 • การจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

  วันที่ : 24 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  21
 • เรียนรู้ระบบงานบัญชีตั้งแต่เริ่มต้นทุกขั้นตอน
 • การตรวจสอบต้นทุนสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางบัญชี
 • การนำข้อมูลทางบัญชีไปวิเคราะห์อย่างง่าย สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

  วันที่ : 24 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  22
 • การบริหารจัดการระบบบัญชี-ภาษี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร
 • มุมมองที่นักบัญชีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สรรพากร
 • ประเด็นความผิดที่มักเกิดขึ้นบ่อยในการหักภาษีณ ที่จ่ายต้องวางระบบอย่างไร
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 24 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  23
  • เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี
  • สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่ายและรวดเร็ว
  • ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาสูง
  CPD บัญชี : 12
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 12
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 25 ต.ค. 2561 ถึง 26 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 2 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  24
 • การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชี Stock สินค้าที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง
 • ตรวจสอบปริมาณสินค้ากับรายงานสินค้าและวัตถุดิบ การตรวจนับสินค้าคงคลัง เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจนับปลายปี
 • ประเด็นทางภาษีที่กระทบ
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 25 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  25
 • ความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุนและข้อมูลต้นทุนต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
 • เทคนิคการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรง และค่าใช้จ่ายการผลิต
 • เทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนกำไร การคำนวณจุดคุ้มทุน
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

  วันที่ : 25 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
  (รวม VAT)
  26
  • วิธีการออกหมายเรียกของกรมสรรพากรที่จะใช้ในปี 2561
  • จุดที่สรรพากรจะตรวจสอบจากทุกภาษี
  • ความสำคัญของการยื่นแบบแสดงรายการทางภาษี
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 25 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  27
  • ปัญหาภาษีกรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจการภัตตาคาร ร้านอาหาร
  • กรณีบุคคลธรรมดาเปลี่ยนถ่ายมาเป็นรูปนิติบุคคลจะมีสิทธิพิเศษทางภาษีอย่างไร
  • ปัญหาการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

  วันที่ : 25 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
  (รวม VAT)
  28
 • เทคนิคการอ่านงบการเงินการวิเคราะห์งบการเงิน และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
 • การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินงานการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
 • Case Study วิเคราะห์ตัวอย่างของงบการเงินจริง
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 26 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
  (รวม VAT)
  29
 • วิธีการที่ถูกต้องในการจัดทำงบประมาณเงินสด
 • ตัวอย่างการจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budgeting) ขององค์กรที่ถูกต้อง
 • การนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจการบริหารงาน
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 26 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  30
  • ลดความยุ่งยากการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice ด้วย Service Provider
  • บริการของ Service Provider ในการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice
  • เรียนรู้ขั้นตอนการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA ที่ถูกต้อง
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาติ ฟักเขียว

  วันที่ : 26 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  31
  • หลักสูตรที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีสามารถก้าวสู่นักบริหารงานที่เก่งรอบด้าน
  • เพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานบริหารได้อย่างมีประสิทธิผล
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์คำนึง สาริสระ

  วันที่ : 26 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.อยุธยา
  (รวม VAT)
  32
  • กฎหมายประกันสังคม
  • กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจ้าง
  • กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 25 ต.ค. 2561 ถึง 27 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.00 น. (จำนวน : 3 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)
  (รวม VAT)
  33
  • ประเด็นภาษีที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ
  • ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ
  • การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ จะมีภาระภาษีอย่างไรในไทย
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สาโรช ทองประคำ

  วันที่ : 27 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  34
  • กลยุทธ์การโต้แย้งกับสรรพากร ประเด็น Transfer Pricing ที่กิจการต้องระวัง
  • ราคาตลาดที่จะใช้เทียบเป็นข้อต่อสู้เมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบ
  • การเตรียมข้อเท็จจริงและหลักฐานต่างๆ เมื่อถูกกล่าวหาว่ามีการทำ Transfer Pricing
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  .วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

  วันที่ : 27 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  35
 • การวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุม
 • การแยกค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
 • การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สินและการบันทึกบัญชีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคา
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 29 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  36
 • ปัญหาการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 • ประเด็นที่มักถูกประเมินเกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่ต้องระวัง
 • การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 30 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  37
 • ในวันสิ้นรอบบัญชีกิจการมีภาระภาษีอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวัง และประเด็นที่มักถูกประเมิน
 • ข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไขให้สรรพากรยอมรับในงบแสดงฐานะการเงิน
 • รายได้ที่มักถูกประเมิน และแนวปฏิบัติให้สรรพากรยอมรับ
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.มนตรี ช่วยชู

  วันที่ : 30 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
  (รวม VAT)
  38
 • เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อค้นหาปัญหาของบริษัท จากตัวเลขทางการเงิน
 • แนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้มาแสดงเป็นรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการวิเคราะห์งบการเงิน
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 30 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  39
  • กระบวนการยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำ e-tax invoice & e-receipt
  • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
  • ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ e-tax invoice & e-receipt
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  .วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากรและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

  วันที่ : 30 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  40
  • เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีมีอะไรบ้าง
  • ปัญหา จากการจ้าง Shipping หรือ Freight Forwarder เป็นผู้ดำเนินการแทน
  • เอกสารที่สรรพากรจะตรวจสอบเมื่อใช้ราคา C.I.F หรือ F.O.B
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 30 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  41
  • เตรียมรับมือการตรวจ STOCK สินค้า วิธีใหม่ของสรรพากร
  • การเตรียมและวิธีการจัดทำเอกสารประกอบรายงานฯ ที่สรรพากรตรวจสอบ
  • กรณีการทำลายของเสีย สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 31 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  42
  • Update ระเบียบล่าสุด!!! เรื่องการส่งมอบ e-Tax Invoice โดยการจัดพิมพ์แทนการส่งมอบทางอิเล็กทรอนิกส์
  • กรณีผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ประสงค์รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำอย่างไร???
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชุมพร เสนไสย

  วันที่ : 31 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  43
 • วิธีการคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชีประเด็นที่นักบัญชีต้องทราบ
 • จุดที่แตกต่างกันของบัญชีกับภาษีอากร ประเด็นที่จะไปสู่การเกิดรายการหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
 • ฝึกวิเคราะห์รายการภาษีเงินได้ จากกรณีศึกษา 5 กรณี สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

  วันที่ : 31 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  44
 • ฝึกปฏิบัติทุกขั้นต้อนการจัดทำงบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสดเบื้องต้น
 • เทคนิคการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินในทางธุรกิจ
 • การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการจัดทำงบกระแสเงินสดและงบประมาณเงินสด
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 31 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  45

  • การรับรู้รายได้ – ค่าใช้จ่าย ของธุรกิจนำเข้า – ส่งออก

  • ระบบบัญชีและเอกสารของธุรกิจนำเข้าและส่งออก ที่ถูกต้องตามาตรฐานการบัญชี

  • ประเด็นสำคัญในการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจนำเข้า – ส่งออก

  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 31 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
  (รวม VAT)
  46
 • ระบบการควบคุมภายในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชีเพื่อการควบคุมภายใน
 • ข้อควรระมัดระวังในการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

  วันที่ : 31 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  47
  • ศึกษาภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Final Tax : ภ.ง.ด. 54) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
  • ศึกษาภาระภาษีที่ต้องหักตามประมวลรัษฎากร และการใช้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

  วันที่ : 31 ต.ค. 2561
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ (จ.ระยอง)
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba