Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • เข้าใจภาระภาษีเมื่อต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศ
 • ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการใช้ภาษีซ้อน
 • ปัญหาการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 36
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : *
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 14 ก.ค. 2563
เวลา : 09.00-12.30 น.
สถานที่ : อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
2
 • แนวทางและวิธีการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับพนักงาน
 • การสื่อสารในองค์กรเพื่อให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่นและมีขวัญกำลังใจ
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วันที่ : 15 ก.ค. 2563
เวลา : 13.00-16.30 น.
สถานที่ : อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE
(รวม VAT)
3
 • แนวทาง วิธีการ สำหรับการประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร
 • การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการร่วมกัน
 • การบริหารองค์กรหลังการประเมินความเสี่ยงและการจัดการภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล

วันที่ : 15 ก.ค. 2563
เวลา : 09.00-12.30 น.
สถานที่ : อบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE
(รวม VAT)
4
 • ความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุนและข้อมูลต้นทุนต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
 • เทคนิคการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรง และค่าใช้จ่ายการผลิต
 • เทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนกำไร การคำนวณจุดคุ้มทุน
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 16 ก.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
5
 • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
 • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 17 ก.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
6
 • เริ่มแล้ว “ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน” ของคุณจะถูกส่งให้ สรรพากรพร้อมเทคนิคการชี้แจงเมื่อถูกสรรพากรเรียกตรวจ
 • วงจรของ e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Withholding Tax, e-Filing
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 17 ก.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
7
 • Workshop การวัดประโยชน์, การคำนวณค่าเสื่อม และการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • ไม่พลาด!! กับเทคนิคการบริหารทรัพย์สิน และการวางแผนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและมากด้วยประสบการณ์ตรง

วันที่ : 17 ก.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรม รามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค
(รวม VAT)
8
 • รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัว
 • การบริหารสินทรัพย์และการบริหารภาษีธุรกิจครอบครัว
 • ปัญหา และผลกระทบที่ผู้ประกอบการต้องทราบ
CPD บัญชี : *
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : *
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

วันที่ : 17 ก.ค. 2563
เวลา : 13.00-16.30 น.
สถานที่ : อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
9
• Update นโยบายการปรับลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตั้งแต่ 1 เม.ย. 63
• กระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินไม่ควรพลาด
• ผลกระทบ e-withholding Tax ต่อการปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินและงานเกี่ยวข้อง
CPD บัญชี : *
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : *
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

วันที่ : 21 ก.ค. 2563
เวลา : 13.00-16.30 น.
สถานที่ : อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
10
 • เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร และกระบวนการสื่อสาร
 • ปัญหาในการประสานงาน ผลกระทบที่เกิดจากการประสานงาน
 • เทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงาน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 23 ก.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรม รามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค
(รวม VAT)
11
 • Update กฎหมายที่เกี่ยวกับ Transfer Pricing
 • ข้อมูลธุรกรรมที่ต้องจัดทำ
 • ระยะเวลาในการยื่นรายงาน Disclosure Form
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : รอ
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : รอ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : *999
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : *999
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

วันที่ : 23 ก.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
12
• Update นโยบายการปรับลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตั้งแต่ 1 เม.ย. 63
• กระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินไม่ควรพลาด
• ผลกระทบ e-withholding Tax ต่อการปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินและงานเกี่ยวข้อง
CPD บัญชี : *
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : *
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

วันที่ : 23 ก.ค. 2563
เวลา : 13.00-16.30 น.
สถานที่ : อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
13
 • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
 • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
 • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

วันที่ : 24 ก.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
14
 • 8 ประเด็นปัญหาทางบัญชีช่วง Covid - 19 ที่นักบัญชีห้ามพลาด
 • ประเด็นปัญหาผู้เช่าและผู้ให้เช่ากับมาตรการผ่อนปรน
 • กิจการ NPAEs ใช้มาตรการผ่อนปรนได้หรือไม่ ควรถือปฏิบัติอย่างไร
CPD บัญชี : *
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : *
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

วันที่ : 24 ก.ค. 2563
เวลา : 13.00-16.30 น.
สถานที่ : อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
15
 • Update กฎหมาย e-payment ประกาศใช้ 21 มีนาคม 2562
 • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
 • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
CPD บัญชี : รอ
CPD อื่น : รอ
CPA บัญชี : รอ
CPA อื่น : รอ
CPD บัญชี : *999
CPD อื่น : *999
CPA บัญชี : *999
CPA อื่น : *999
บรรยายโดย :
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

วันที่ : 24 ก.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
16
 • Update กฎหมายใหม่ 2563 ที่นักบัญชีต้องทราบ
 • อัตราหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%  และ 2% เมื่อใช้ e-Withholding Tax
 • ประเด็นความรับผิดที่ผู้ทำบัญชีต้องระวัง!!!
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 24 ก.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
(รวม VAT)
17
 • Update กฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบในการยื่นแบบภ.ง.ด.51
 • 10 Case ที่สรรพากรตรวจพบ จากการประมาณการขาดไป เกิน 25 %
 • การเตรียมเอกสารทางบัญชีและประเด็นการตรวจสอบ Pre-Audit
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 24 ก.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรม รามาดา บาย วินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค
(รวม VAT)
18
 • Update กฎหมาย Transfer Pricing
 • วิธีการ Adjustment
 • การจัดทำ Transfer Pricing Docutmentation
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สาโรช ทองประคำ

วันที่ : 29 ก.ค. 2563
เวลา : 09.00-12.30 น.
สถานที่ : อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
19
 • ใครบ้างที่ต้องจัดทำเอกสารเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกัน
 • ข้อมูลธุรกรรมที่ต้องจัดทำเอกสารเพื่อส่งให้สรรพากร
 • ระยะเวลาในการยื่นรายงาน Disclosure Form
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สาโรช ทองประคำ

วันที่ : 29 ก.ค. 2563
เวลา : 13.00-16.30 น.
สถานที่ : อบรมผ่าน Facebook LIVE (CPA นับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้)
(รวม VAT)
20
 • Update กฎหมาย e-tax invoice & e-receipt ล่าสุด !!!
 • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
 • รวมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางแก้ไข
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : รอ
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : รอ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : *999
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : *999
บรรยายโดย :
ดร.สมชาติ ฟักเขียว

วันที่ : 30 ก.ค. 2563
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba