Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • ประมาณการกำไรสุทธิด้วย Spreadsheet
 • บริษัทจะเลือกเสียภาษีจากกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรกได้หรือไม่
 • เคล็ดลับการประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี

CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 3
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 3
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 03 ส.ค. 2561
เวลา : 13.00-16.15 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
2
การใช้ข้อมูลทางบัญชีอย่างไร เพื่อการวางแผนอนาคตเกี่ยวกับการประมาณการงบการเงิน
การเตรียมข้อมูลทางบัญชีเพื่อใช้ในการประมาณการกําไรสุทธิ
วิธีการนําข้อมูลทางบัญชีมาประมาณการเพื่อการวางแผนภาษี
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 3
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 3
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 03 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-12.15 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
3
 • การออกหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สําหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
 • การใช้ภาษีซื้อจากใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร (ภ.พ.36)
 • สิ่งที่นักบัญชี และผู้ประกอบการมักผิดพลาดเมื่อทำธุรกรรมกับต่างประเทศ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

วันที่ : 03 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel
(รวม VAT)
4
 • ธุรกิจที่ต้องกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53
 • สาเหตุของการที่ต้องกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30
 • รายได้ที่ต้องเสียและไม่ต้องเสีย ภ.ง.ด.50 VS ภ.พ.30
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

วันที่ : 07 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
5
 • หลักสูตรที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีสามารถก้าวสู่นักบริหารงานที่เก่งรอบด้าน
 • เพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานบริหารได้อย่างมีประสิทธิผล
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี :
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 07 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
6
 • ความสำคัญของการทำจดหมายชี้แจง
 • ใครต้องเป็นผู้ทำจดหมายชี้แจง
 • ประเด็นที่สรรพากรจะตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 08 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
7
 • ด่วนที่สุด!! วิธีการสุ่มตรวจแบบใหม่ของกรมสรรพากรด้วยระบบRBA
 • เตรียมรับมือกับการปฏิบัติการจริงของสรรพากรจากเกณฑ์ความเสี่ยง 132 เกณฑ์
 • ระวัง!! กิจการของท่านจะอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงด้วย
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 09 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
8
 • กฎหมายใหม่!!!ผลกระทบต่อทุกกิจการ ปัญหาการออกใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) จะเชื่อมโยงกับระบบการจัดทำรายงานของกิจการได้หรือไม่ อย่างไร
 • ปัญหาใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ จุดที่ผู้ออก-ผู้รับต้องระวังในการนำส่ง-ขอคืน VAT
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

วันที่ : 10 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
(รวม VAT)
9
* ความสำคัญของข้อมูลทางการบัญชีในธุรกิจอุตสาหกรรม
* การจำแนกต้นทุน ระบบบัญชีต้นทุน
* วิธีการต้นทุน วิธีวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้กำไรของสองงวดบัญชีแตกต่างกันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาขาย
* การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ การรายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณ
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

วันที่ : 10 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
10
 • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
 • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
 • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

วันที่ : 10 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
(รวม VAT)
11
 • พลาดไม่ได้!!! กับการกําหนดราคาโอนที่สรรพากรจะตรวจสอบ
 • สรรพากรหาราคาตลาดหรือราคากลางจากอะไรและวิธีตรวจสอบของสรรพากร
 • อย่างไรถือเป็นการทำ Transfer Pricing ในมุมมองสรรพากร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

วันที่ : 11 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
12
 • ปรับ Look นักบัญชีด้วยการสื่อสารประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพ
 • เคลียร์จุดบอดในการสื่อสาร และการปฏิบัติงานของนักบัญชี
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 15 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
13
การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ ในการจัดทำงบกระแสเงินสด
เทคนิคการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินในทางธุรกิจ
การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการจัดทำงบประมาณเงินสด
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

วันที่ : 16 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : เรเนซองส์ กรุงเทพ
(รวม VAT)
14
 • หลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
 • อำนาจของพนักงานศุลกากรที่มีการเปลี่ยนแปลง
 • ผลกระทบต่อการสำแดงพิกัดอัตราศุลกากรผิดพลาด
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

วันที่ : 16 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา
(รวม VAT)
15
 • ด่วน!!! ครม.อนุมัติขยายเวลาถึง 31 ธ.ค.2561
 • ทรัพย์สินประเภทใดที่โอนแล้วได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • ทรัพย์สินที่ “มี” “ใช้” ในการประกอบกิจการ “ก่อนโอน” พิจารณาอย่างไร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่ : 17 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
(รวม VAT)
16
 • พ.ร.บ. สกัดการโอนทรัพย์สิน-กำไร เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
 • การจัดทำรายงานธุรกรรมต่อกรมสรรพากรที่มี!โทษปรับถึง 200,000 บาท
 • ประเด็นที่กรมสรรพากรตรวจสอบเกี่ยวกับรายการTransfer Pricing
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชัยรักษ์ ตระกูลมนตรี

วันที่ : 21 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
17
 • เงินได้ที่จ่ายไปให้บริษัทต่างประเทศที่ต้องระวัง

 • ภาระภาษีที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินได้ไปให้กับบริษัทต่างประเทศ

 • เทคนิคการวางระบบการจ่ายเงินไปต่างประเทศให้ปลอดภัยจากสรรพากร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

วันที่ : 21 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
18
 • Update กฎหมายประกันสังคมสำหรับใช้ในการบริหารบุคคลในปี 2561
 • ประเด็นปัญหาการขึ้นทะเบียน และส่งเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม
 • 7 กรณี สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์รำไพ โกมารทัต

วันที่ : 22 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรม S 31
(รวม VAT)
19
 • การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย...ช่วยลดปัญหาเงินขาดมือ
 • หัก ณ ที่จ่าย จุดที่ผู้ประกอบการต้องรู้และ...ห้ามพลาดเด็ดขาด
 • คําสั่งการตรวจสอบอย่างเข้มข้น...เมื่อมีการขอคืนภาษี
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 22 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
20
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "สวัสดิการ" ที่ถูกต้อง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ เป็นสภาพการจ้าง
 • เทคนิคการเขียนคู่มือ และแนวปฏิบัติ สวัสดิการ จะต้องมีเทคนิคอย่างไรบ้าง?
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

วันที่ : 23 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
(รวม VAT)
21
* การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบและข้อควรระมัดระวังและผู้ขายส่งสินค้าขาดหรือเกินจำนวน
*  วิธีการตรวจสอบของสินค้าและวัตถุดิบของสรรพากร และจุดที่สรรพากรจะนำมาประเมินภาษี
* การนำสินค้าไปส่งเสริมการขาย และปัญหาการจัดทำรายงานและระบบเอกสารสนับสนุนการส่งเสริมการขาย
* ปัญหาและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดทำบัญชีและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

วันที่ : 24 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
22
 • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
 • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 24 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมเมเปิล บางนา
(รวม VAT)
23
 • เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี
 • สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่ายและรวดเร็ว
 • ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาสูง

CPD บัญชี : 12
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 12
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 23 ส.ค. 2561 ถึง 24 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 2 วัน)
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
24
 • ลดความยุ่งยากการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice ด้วย Service Provider
 • บริการของ Service Provider ในการจัดทำและนำส่ง e-Tax invoice
 • เรียนรู้ขั้นตอนการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ CA ที่ถูกต้อง

CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
ดร.สมชาติ ฟักเขียว

วันที่ : 24 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
(รวม VAT)
25
 • การบวกกลับรายได้ 5 วิธีที่สรรพากรใช้สอบตรวจสอบรายได้
 • 7 อันดับรายการที่สรรพากรให้บวกกลับมากที่สุด
 • การบวกกลับที่ทำให้ถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 25 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
26
 • กฎหมายใหม่!!!ผลกระทบต่อทุกกิจการ ปัญหาการออกใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) จะเชื่อมโยงกับระบบการจัดทำรายงานของกิจการได้หรือไม่ อย่างไร
 • ปัญหาใบกำกับอิเล็กทรอนิกส์ จุดที่ผู้ออก-ผู้รับต้องระวังในการนำส่ง-ขอคืน VAT
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 28 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
(รวม VAT)
27
* การวางระบบบัญชี การบันทึกบัญชี การจัดทํางบทดลอง
* การจัดทําเอกสารใบกํากับภาษีเอกสารประกอบการชําระเงินที่ถูกต้อง
* การคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและการคํานวณหายอดขาดเกิน
* การจัดทํางบการเงินสําหรับผู้บริหาร การจัดเตรียมเอกสารสําหรับกรมสรรพากรกรณีมีการตรวจสอบ
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

วันที่ : 28 ส.ค. 2561 ถึง 29 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 2 วัน)
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
(รวม VAT)
28
* การปรับปรุงพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน สําหรับนักบัญชี 4.0
* กลยุทธ์การวางแผนภาษีให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุดในยุค 4.0
* การนําเครื่องมือทางการเงินมาใช้ประโยชน์ ในการบริหารของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
* การนําเครื่องมือที่สําคัญมาใช้สําหรับผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี
CPD บัญชี : 9
CPD อื่น : 9
CPA บัญชี : 9
CPA อื่น : 9
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 21 ส.ค. 2561 ถึง 29 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 4 วัน)
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
29
 • Update กฎหมายใหม่และสิทธิประโยชน์ทาภงาษี 2561
 • การบริหารข้อมูลทางภาษี-บัญชี ของผู้จัดการที่ไม่ควรพลาด
 • การจัดทำข้อมูลทางด้านภาษีเชิงวิเคราะห์เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 29 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : เรเนซองส์ กรุงเทพ
(รวม VAT)
30
 • หลักสูตรที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีสามารถก้าวสู่นักบริหารงานที่เก่งรอบด้าน
 • เพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานบริหารได้อย่างมีประสิทธิผล
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ

วันที่ : 29 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมไอบิส พัทยา
(รวม VAT)
31
* UPDATE การเปลี่ยนแปลงทางด้านบัญชีและภาษีอากร เรียนรู้ CASE STUDY และ ลงมือทำ Workshop จากข้อมูลปฏิบัติจริง
1. การพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นนักบัญชีบริหารอย่างมืออาชีพ
2. การจัดทำรายงานการบัญชีและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจและบริหาร
3. การวางระบบบัญชีให้ได้ประโยชน์ต่อกิจการสูงสุดและการควบคุมภายในและแนวทางป้องกันการเกิดทุจริตในองค์กร
4. มาตรฐานการบัญชีที่สำคัญและจำเป็นต่อนักบัญชีและมาตรฐานการบัญชีท่กี ระทบต่อทุกธุรกิจ(PAEs และ NPAEs)
5. วิเคราะห์งบการเงินเพื่อ การตัดสินใจและบริหาร มองภาษีอย่างมืออาชีพ Update กฎหมายภาษีอากร
CPD บัญชี : 36
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 36
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 12 ก.ค. 2561 ถึง 07 ก.ย. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 10 วัน)
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
32
* จุดสังเกตสำคัญในการวิเคราะห์งบการเงินและความผิดปกติของงบการเงิน ตัวเลขต่างๆ
* การจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ที่ถูกต้อง และเข้าใจง่าย
* ตัวอย่างการวิเคราะห์งบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ
CPD บัญชี : 3
CPD อื่น : 3
CPA บัญชี : 3
CPA อื่น : 3
บรรยายโดย :
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

วันที่ : 30 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
33
 • กระบวนการยื่นคำขอเป็นผู้จัดทำ e-tax invoice & e-receipt
 • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
 • ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ e-tax invoice & e-receipt
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากรและระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 30 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
34
 • เตรียมความพร้อม ในการขอกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยใช้บัญชีเล่มเดียว

 • เรื่องที่นักบัญชีและเจ้าของกิจการ ควรให้ความสนใจ !

 • การจัดทำบัญชีเล่มเดียว ข้อควรระวังในการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากร

CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์คำนึง สาริสระ

วันที่ : 30 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
35
 • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
 • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
 • วาง Roadmap พัฒนาระบบการเงินขององค์กรอย่างเหมาะสม
CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

วันที่ : 31 ส.ค. 2561
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


FaLang translation system by Faboba