Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • รองรับการเบิกจ่ายของ HR
 • รองรับการตรวจสอบของกรมสรรพากร
 • รองรับฝ่ายกฎหมายในการพิสูจน์เอกสารในชั้นศาล
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

วันที่ : 05 ก.พ. 2563
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
2
 • ยกเลิก LTF!! จะจัดการอย่างไร? และการลงทุนใหม่ที่ไม่ควรพลาดในปี 2563
 • เช็คให้ชัวร์ก่อนยื่น! เอกสารหลักฐานลดหย่อนภาษี
 • การเตรียมเอกสารและแนวทางชี้แจงเมื่อสรรพากรเรียกตรวจ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 06 ก.พ. 2563
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
3
 • ด่วน!! วิธีการจัดทำรายงานเพื่อลง รายจ่าย 2 เท่า สำหรับการลงทุนระบบ e-Payment แจ้งข้อมูลภายใน 31 พ.ค. 2563
 • วงจรของ e-Tax Invoice & e-Receipt e-Withholding Tax e-Filing
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 06 ก.พ. 2563
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
4
 • เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร และกระบวนการสื่อสาร
 • ปัญหาในการประสานงาน ผลกระทบที่เกิดจากการประสานงาน
 • เทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงาน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 06 ก.พ. 2563
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
(รวม VAT)
5
 • ประเด็นปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น “การเก็บรวบรวม การใช้การเปิดเผยข้อมูล “ส่วนบุคคล” และสิทธิของเจ้าของ
 • ข้อควรระวังการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้ของผู้ควบคุมส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูล
 • CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 06 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  6
  • ใคร? และทรัพย์สินอะไรบ้าง? ที่ต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
  • ข้อยกเว้นตามกฎหมาย...ทำอย่างไร? ไม่ต้องเสียภาษี
  • Update ล่าสุด! กับระยะเวลาดำเนินการใหม่ ในปี 2563
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  .วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ตรงด้านภาษีทรัพย์สิน

  วันที่ : 07 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  7
  • ศึกษาภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Final Tax : ภ.ง.ด. 54) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
  • ศึกษาภาระภาษีที่ต้องหักตามประมวลรัษฎากร และการใช้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
  • เทคนิคการวางระบบการจ่ายเงินไปต่างประเทศให้ปลอดภัยจากสรรพากร
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

  วันที่ : 07 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  8
  • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
  • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 12 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
  (รวม VAT)
  9
  • ค้นหาแนวทางและจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเอง
  • แนวทางการพัฒนาตนเอง และการแก้ปัญหาในการทำงาน
  • เรียนรู้เทคนิคการบริหารความเครียด สร้างความสุขในการทำงาน
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 12 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
  (รวม VAT)
  10
  • วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อควรระวัง ในการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
  • กระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินไม่ควรพลาด
  • Case Study กรณีตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 13 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์
  (รวม VAT)
  11
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

  วันที่ : 13 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  12
  • ประเภทและรูปแบบรายงานที่ต้องจัดทำ
  • การวิเคราะห์หาช่วงราคาขอธุรกรรมอิสระ
  • การจัดทำ Transfer Pricing Document ตามกฎหมายใหม่
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

  วันที่ : 19 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  13
  • วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อควรระวัง ในการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
  • กระบวนการทำงาน e-Withholding Tax ที่ผู้ปฏิบัติงานทางบัญชีการเงินไม่ควรพลาด
  • Case Study กรณีตัวอย่างจากธนาคารพาณิชย์ ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 20 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  14
  • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
  • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
  • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

  วันที่ : 20 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  15
  • Update!! การเปลี่ยนแปลงอัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • เตรียมความพร้อมการใช้ระบบ e-withholding tax
  • การพิจารณาข้อตกลงและสัญญาที่เป็นเงินได้ประเภทใด
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

  วันที่ : 25 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  16
  • วิธีการจัดทำรายงาน Disclosure Form
  • วิธีการ Adjustment
  • สิ่งที่นักบัญชีต้องศึกษาและเตรียมรับมือจากการตรวจสอบ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

  วันที่ : 26 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  17
  • Update กฎหมาย e-tax invoice & e-receipt ล่าสุด !!!
  • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
  • รวมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางแก้ไข
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาติ ฟักเขียว

  วันที่ : 27 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  18
 • สาระสำคัญ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล...สำหรับงาน HR
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่และมีความสำคัญอย่างไร?
 • (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 28 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  19
  • Update กฎหมาย e-payment ประกาศใช้ 21 มีนาคม 2562
  • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
  • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
  CPD บัญชี : รอ
  CPD อื่น : รอ
  CPA บัญชี : รอ
  CPA อื่น : รอ
  CPD บัญชี : *999
  CPD อื่น : *999
  CPA บัญชี : *999
  CPA อื่น : *999
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 28 ก.พ. 2563
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba