Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • เจาะประเด็นตรวจสอบธุรกรรมที่ทำกับกิจการในกลุ่มเดียวกัน/ บริษัทในเครือ
 • การตรวจสอบเอกสารและเหตุผลสำหรับแผนการตลาดทางธุรกิจ
 • ประเด็นที่ต้องระวังในการทำเอกสารการเปรียบเทียบราคาของบริษัท
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 07 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
2
 • ภาระภาษีจากการจ่ายค่าชดเชย, ค่าจ้างตามกฎหมายแรงงานใหม่
 • ปัญหาการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนต่างๆจากการทำสัญญาจ้างเหมา(Subcontract)
 • เมื่อมีการผิดสัญญาจ้างแรงงานจะมีผลทางภาษีหรือไม่?
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

วันที่ : 11 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
(รวม VAT)
3
 • ผลกระทบต่อกิจการที่นักบัญชี การเงิน ต้องจัดทำเอกสารรับ-จ่ายรูปแบบใหม่
 • Cross check ของสรรพากรจากการรับ-โอนเงิน & เอกสารรับ-จ่ายของกิจการ
 • การออกใบกำกับภาษีให้ตรง Tax Point เมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชีหลายยอดต่อวัน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

วันที่ : 11 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์
(รวม VAT)
4
 • Update กฎหมายใหม่ปี 2562 ที่นักบัญชีต้องทราบ
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, การหัก ณ ที่จ่าย
 • Nation e-Payment นโยบายโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 12 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
5
 • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
 • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 13 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
6
 • ผลกระทบต่อกิจการที่นักบัญชี การเงิน ต้องจัดทำเอกสารรับ-จ่ายรูปแบบใหม่
 • Cross check ของสรรพากรจากการรับ-โอนเงิน & เอกสารรับ-จ่ายของกิจการ
 • การออกใบกำกับภาษีให้ตรง Tax Point เมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชีหลายยอดต่อวัน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

วันที่ : 13 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
(รวม VAT)
7
 • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
 • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
 • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

วันที่ : 14 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
(รวม VAT)
8
 • Update การจัดทำงบการเงินที่ต้องยื่นต่อสรรพากร และขอสินเชื่อ
 • Update มาตรฐานการบัญชี และภาษีเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่สำคัญ
 • วิธีการกลับรายการทางบัญชีให้เป็นรายการทางภาษี
CPD บัญชี : 3
CPD อื่น : 3
CPA บัญชี : 3
CPA อื่น : 3
บรรยายโดย :
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี

วันที่ : 14 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
(รวม VAT)
9
 • Update กฎหมายเกี่ยวกับ Transfer Pricing
 • สอนเทคนิค...การชี้แจงต่อสรรพากรเพือลดข้อโต้แย้ง
 • สอนการทํา TP Documents ที่ถูกต้องเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

วันที่ : 15 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
10
 • Update!! อนาคตจะใช้ภาษีหัก ณ ที่จ่าย" อัตราเดียวจริงหรือไม่
 • มาตรการจ่ายเงินผ่านธนาคาร ใคร!ต้องทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
 • การพิจารณาข้อตกลงและสัญญาที่เป็นเงินได้ประเภทใด
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

วันที่ : 18 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
(รวม VAT)
11
 • ความหมายของบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
 • เหตุอันสมควรที่ไม่ถือเป็น Transfer Pricing
 • ความสำคัญของรายได้กับการจัดทำเอกสารให้สรรพากรตรวจสอบ
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

วันที่ : 18 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
(รวม VAT)
12
 • เน้นการวางแผนภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • สามารถช่วยประหยัดภาษีให้กิจการได้
 • เรียนรู้กรณีศึกษาจากการวางแผนภาษีที่ดี
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 16.3
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 16.3
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 19 มิ.ย. 2562 ถึง 11 ก.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.00 น. (จำนวน : 5 วัน)
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
13
 • ผลกระทบต่อกิจการที่นักบัญชี การเงิน ต้องจัดทำเอกสารรับ-จ่ายรูปแบบใหม่
 • Cross check ของสรรพากรจากการรับ-โอนเงิน & เอกสารรับ-จ่ายของกิจการ
 • การออกใบกำกับภาษีให้ตรง Tax Point เมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชีหลายยอดต่อวัน
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 19 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.อยุธยา
(รวม VAT)
14
 • ความสำคัญของการจัดทำ Tax Mapping (แผนที่ภาษีอากร)
 • ข้อดีของการทำ Tax Mapping และความเชื่อมโยงทุกภาษี
 • ประเด็นเกี่ยวกับภาษีอากรที่ต้องจัดทำ Tax Mapping
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

วันที่ : 21 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
15
 • ผลกระทบต่อกิจการที่นักบัญชี การเงิน ต้องจัดทำเอกสารรับ-จ่ายรูปแบบใหม่
 • Cross check ของสรรพากรจากการรับ-โอนเงิน & เอกสารรับ-จ่ายของกิจการ
 • การออกใบกำกับภาษีให้ตรง Tax Point เมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชีหลายยอดต่อวัน
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

วันที่ : 21 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา
(รวม VAT)
16
 • Update กฎหมาย e-payment ประกาศใช้ 21 มีนาคม 2562 !!!
 • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
 • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
CPD บัญชี : 3
CPD อื่น : 3
CPA บัญชี : 3
CPA อื่น : 3
บรรยายโดย :
อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

วันที่ : 25 มิ.ย. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมแมนดาริน
(รวม VAT)
17
 • การบันทึกบัญชีจากการจ่ายจริงแต่เอกสารประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วนจะแก้ไขอย่างไร
 • ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
 • ปัญหาทางด้านเอกสาร กรณีสร้างเอกสารขึ้นเองไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง มีแนวทางการปฏิบัติอย่าไร
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

  วันที่ : 26 มิ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  18
  • ความหมายของบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน
  • เหตุอันสมควรที่ไม่ถือเป็น Transfer Pricing
  • ความสำคัญของรายได้กับการจัดทำเอกสารให้สรรพากรตรวจสอบ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

  วันที่ : 26 มิ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  19
  • Update กฎหมาย e-tax invoice & e-receipt ล่าสุด !!!
  • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
  • รวมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางแก้ไข
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

  วันที่ : 26 มิ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  20
  • ผลกระทบต่อกิจการที่นักบัญชี การเงิน ต้องจัดทำเอกสารรับ-จ่ายรูปแบบใหม่
  • Cross check ของสรรพากรจากการรับ-โอนเงิน & เอกสารรับ-จ่ายของกิจการ
  • การออกใบกำกับภาษีให้ตรง Tax Point เมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชีหลายยอดต่อวัน
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 26 มิ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  21
  • เรียนรู้เทคนิคที่ซับซ้อน การสร้างสูตรที่นำมาประยุกต์ใช้งานจริงได้หลากหลาย
  • เทคนิคการสร้าง ค้นหา และจัดการกับฐานข้อมูลจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
  • วิธีการประมวลผล วิเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

  วันที่ : 27 มิ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  22
  • Update กฎหมายใหม่ ประเด็นภาษีปี 2562 ที่นักบัญชีต้องทราบเรียนรู้จากประเด็นที่เกิดขึ้นจริงและพบมากที่สุด!! พร้อมบอกวิธีการแก้ปัญหาแบบครบวงจร
  • รวมปัญหาภาษีจากค่ารับรอง,สวัสดิการ, การหักภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชุมพร เสนไสย

  วันที่ : 27 มิ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
  (รวม VAT)
  23
 • ครบทุกประเด็นบัญชีทรัพย์สิน และการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานการบัญชี
 • การเปลี่ยนแปลงมูลค่า รวมถึงการต่อเติม ปรับปรุงทำให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ต้องบันทึกอย่างไร
 • การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 27 มิ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  24
  • เตรียมความพร้อมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16

  • ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 ที่กระทบกับงบการเงินของกิจการ

  • ประเด็นการรับรู้รายการสัญญาเช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 จากกรณีต่างๆ

  CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

  วันที่ : 27 มิ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  25
  • เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี
  • สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่ายและรวดเร็ว
  • ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาสูง
  CPD บัญชี : 10.30
  CPD อื่น : 1.30
  CPA บัญชี : 10.30
  CPA อื่น : 1.30
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 26 มิ.ย. 2562 ถึง 27 มิ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 2 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  26
 • การวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุม
 • การแยกค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
 • การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สินและการบันทึกบัญชีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคา
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 27 มิ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา
  (รวม VAT)
  27
 • ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 • ประเด็นที่มักถูกประเมินเกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่ต้องระวัง
 • การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 28 มิ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา
  (รวม VAT)
  28
  • สร้างความพร้อมและพัฒนาทีมบัญชี สู่ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน
  • บทบาทของ CFO ในการกำกับดูแล ควบคุม บริหารการเงิน
  • วางแผนการเงิน และวิเคราะห์การลงทุนให้กับองค์กรได้อย่างมืออาชีพ
  CPD บัญชี : 15
  CPD อื่น : 15
  CPA บัญชี : 15
  CPA อื่น : 15
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 07 มิ.ย. 2562 ถึง 28 มิ.ย. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 5 วัน)
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba