Hot Issue

หลักสูตรใหม่

1
 • ด่วน!! ลงทุนเพื่อรองรับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า
  มีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไร?
 • Update ระเบียบล่าสุด!!! เรื่องการส่งมอบ e-Tax Invoice
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 03 ต.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
(รวม VAT)
2
 • Update ค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่มีผลกระทบต่อการหัก ณ ที่จ่าย
 • เงินได้ประเภทใดบ้างที่สามารถเลือกไม่นํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีสิ้นปีได้
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์ชุมพร เสนไสย

วันที่ : 04 ต.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
(รวม VAT)
3
 • Update กฎหมายใหม่ 2562 ที่นักบัญชีต้องทราบ
 • ประเด็นที่ต้องระวัง!!! จากการใช้สิทธิยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ
 • ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ ประเด็นสำคัญที่นักบัญชีต้องรู้
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 6
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 6
บรรยายโดย :
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

วันที่ : 04 ต.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
4
 • พัฒนาศักยภาพการเป็นหัวหน้างานอย่างมืออาชีพ
 • เพิ่มพูนเทคนิคการสื่อสาร สั่งงาน สอนงาน ควบคุมงาน มอบหมายงาน สำหรับหัวหน้างาน ที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
CPD บัญชี : 0
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 0
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 04 ต.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.00 น.
สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
(รวม VAT)
5
 • สรุปมาตรฐานรายงานทางการเงินที่ใช้ในปัจจุบัน

 • Update มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 2019 และอนาคต

 • ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานจากการเปลี่ยนแปลง TFRS 2019

CPD บัญชี : 6
CPD อื่น : 0
CPA บัญชี : 6
CPA อื่น : 0
บรรยายโดย :
ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

วันที่ : 08 ต.ค. 2562
เวลา : 09.00-16.30 น.
สถานที่ : โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
(รวม VAT)
6
 • ภาระภาษีอากรและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • หลักเกณฑ์การเฉลี่ยหรือแยกต้นทุนอย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
 • Update มาตรฐานการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs (นิรโทษกรรมภาษี)
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์ (ธีรวิทย์ กาปัญญา)

  วันที่ : 08 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  7
  • Highlight เด็ด กับการเคลียร์ 28 สัญญาที่ต้องเสียอากรแสตมป์
  • พลาดไม่ได้กับการ Update หลักเกณฑ์ใหม่ของตราสารที่ต้องเสียเป็นตัวเงินเท่านั้น
  • Top Case Studies กับปัญหาจริงที่นักบัญชีต้องพบกับการติดอากรแสตมป์
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รังสรรค์ หลวงเมือง

  วันที่ : 08 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล บางนา
  (รวม VAT)
  8
  • ศึกษาภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Final Tax : ภ.ง.ด. 54) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 36)
  • ศึกษาภาระภาษีที่ต้องหักตามประมวลรัษฎากร และการใช้อนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
  • เทคนิคการวางระบบการจ่ายเงินไปต่างประเทศให้ปลอดภัยจากสรรพากร
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

  วันที่ : 09 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  9
  • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
  • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
  • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สำเริง ยิ่งถาวรสุข

  วันที่ : 09 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  10
  • ธุรกรรมที่สรรพากรมองว่าเป็น transfer Pricing
  • ธุรกรรมที่มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท และเกิน 200 ล้านดูอย่างไร
  • การจัดทำรายงานและเอกสาร
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

  วันที่ : 10 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
  (รวม VAT)
  11
  • รวมประเด็นภาษีของธุรกิจขนส่ง
  • ปัญหาภาษีที่ผู้ให้บริการขนส่งผ่าน Application ต้องรู้!!! 
   (LINE MAN, GrabFood, Foodpanda, Lalamove, LEX, FedEx)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชุมพร เสนไสย

  วันที่ : 11 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  12
  • ใครมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
  • ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ?
  • ข้อยกเว้นตามกฎหมาย...ทำอย่างไร? ไม่ต้องเสียภาษี
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชีและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  วันที่ : 11 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
  (รวม VAT)
  13
 • ผลกระทบการรับรู้รายได้จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่เรื่อง รายได้
 • การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจบริการตามมาตรฐานการบัญชี
 • การจัดทำเอกสารทางบัญชีภาษีอากร ของธุรกิจให้บริการ
 • CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 15 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  14
  • Update กฎหมายใหม่!! การจัดเก็บภาษี
  • มาตรการภาษีหัก ณ ที่จ่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
  • 5 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ การยื่นขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รังสรรค์ หลวงเมือง

  วันที่ : 15 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรม S 31
  (รวม VAT)
  15
  • รู้จัก! เข้าใจ! ความต่างของรายจ่ายทางบัญชี กับ รายจ่ายทางภาษี
  • หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเอกสารรายจ่ายของกิจการ ทำอย่างไรไม่ถูกบวกกลับ
  • WORKSHOP ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหารายจ่าย เพื่อให้เป็นรายจ่ายทางภาษีใด
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

  วันที่ : 16 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  16
  • จับความเปลี่ยนแปลง กฎหมายแรงงานฉบับใหม่เพื่อแก้ไข ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับฯ
  • ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตามกฎหมายฉบับใหม่
  • ทำไม?...ผู้ประกอบการ นายจ้าง HR จะต้องเข้าสัมมนาหลักสูตรนี้
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

  วันที่ : 16 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
  (รวม VAT)
  17
 • เทคนิคการจัดทำบัญชีและการบันทึกบัญชีของกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
 • การวิเคราะห์การลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุค 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจ
 • CPD บัญชี : 5
  CPD อื่น : 1
  CPA บัญชี : 5
  CPA อื่น : 1
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 16 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์
  (รวม VAT)
  18
  • Update กฎหมายเกี่ยวกับ Transfer Pricing
  • สอนเทคนิค...การชี้แจงต่อสรรพากรเพือลดข้อโต้แย้ง
  • สอนการทํา TP Documents ที่ถูกต้องเพื่อให้สรรพากรตรวจสอบ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สรญา บุญส่งประเสริฐ

  วันที่ : 16 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  19
  • Update!!! ประเด็นค่าจ้าง สวัสดิการ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ 2562 บังคับใช้ 5 พ.ค.62 ที่มีผลกระทบต่อภาระภาษี
  • Case Studies ทางภาษีที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการที่มีปัญหา
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

  วันที่ : 17 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  20
 • การปรับปรุงรายงานและการปิดบัญชีสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง
 • เทคนิคการตรวจนับ และการตีราคาสินค้าปลายงวดมีวิธีปฏิบัติอย่างไร
 • ปัญหาสินค้าขาด หรือเกินจากสต๊อก และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 17 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเอ็มพัทยา
  (รวม VAT)
  21
 • วิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ที่เริ่มต้น และจุดสังเกตุงบการเงินที่สำคัญ
 • การนำตัวเลขทางบัญชีเสนอฝ่ายบริหาร (ภาคปฏิบัติ)
 • การมองงบการเงินของธุรกิจและอัตราส่วนทางการเงินที่ต้องเปรียบเทียบ
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

  วันที่ : 18 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  22
  • เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี
  • สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่ายและรวดเร็ว
  • ใช้ Excel เพื่อประหยัดงบประมาณการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีราคาสูง
  CPD บัญชี : 10.30
  CPD อื่น : 1.30
  CPA บัญชี : 10.30
  CPA อื่น : 1.30
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 17 ต.ค. 2562 ถึง 18 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น. (จำนวน : 2 วัน)
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  23
 • การบันทึกบัญชีจากการจ่ายจริงแต่เอกสารประกอบการลงบัญชีไม่ครบถ้วนจะแก้ไขอย่างไร
 • ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
 • ปัญหาทางด้านเอกสาร กรณีสร้างเอกสารขึ้นเองไม่มีหลักฐานที่ถูกต้อง มีแนวทางการปฏิบัติอย่าไร
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 18 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเอ็มพัทยา
  (รวม VAT)
  24
  • ด่วน!! ลงทุนเพื่อรองรับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า
   มีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไร?
  • Update ระเบียบล่าสุด!!! เรื่องการส่งมอบ e-Tax Invoice
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษีอากร

  วันที่ : 25 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
  (รวม VAT)
  25
  • Update กฎหมายใหม่ ประเด็นภาษีปี 2562 ที่นักบัญชีต้องทราบ
   ปัญหาจากประเด็นที่เกิดขึ้นจริง!! พร้อมบอกวิธีการแก้ปัญหาแบบครบวงจร
  • รวมปัญหาภาษีจากค่ารับรอง, สวัสดิการ, การหักภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

  วันที่ : 25 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
  (รวม VAT)
  26
  • ใครมีหน้าที่ต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
  • ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ต้องเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ?
  • ข้อยกเว้นตามกฎหมาย...ทำอย่างไร? ไม่ต้องเสียภาษี
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 25 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : Intercontinental Bangkok Hotel
  (รวม VAT)
  27
  • Update กฎหมาย e-payment ประกาศใช้ 21 มีนาคม 2562
  • เข้าใจกระบวนการการรับ-จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
  • การวางระบบเอกสารบัญชี ภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
  CPD บัญชี : 3
  CPD อื่น : 3
  CPA บัญชี : 3
  CPA อื่น : 3
  บรรยายโดย :
  อาจารย์มุกดาวดี เทียนทอง

  วันที่ : 25 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
  (รวม VAT)
  28
  • สุดยอด..ความเป็นมืออาชีพ ทางด้านกฎหมายแรงงาน
  • วิเคราะห์ เจาะลึก ประเด็นปัญหา...ที่เกิดขึ้นจริง
  • Work shop จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง
  (หลักสูตรนี้ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  วันที่ : 26 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.00 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  29
  • ประเด็นภาษีที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ
  • ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ
  • การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ จะมีภาระภาษีอย่างไรในไทย
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สาโรช ทองประคำ

  วันที่ : 26 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
  (รวม VAT)
  30

  Promotion เฉพาะหลักสูตรนี้ !!!

  สมาชิกวารสาร TAX , HR เเละบุคคลทั่วไป "เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที 500 บาท"

  (หลักสูตรเดียวกัน / ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน / ไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่นๆ)
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

  วันที่ : 29 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
  (รวม VAT)
  31
 • การวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุม
 • การแยกค่าใช้จ่ายใดถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
 • การจำหน่ายทรัพย์สินและการทำลายทรัพย์สินและการบันทึกบัญชีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าสึกหรอค่าเสื่อมราคา
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

  วันที่ : 30 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
  (รวม VAT)
  32
  • Update ค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่มีผลกระทบต่อการหัก ณ ที่จ่าย
  • เงินได้ประเภทใดบ้างที่สามารถเลือกไม่นํามารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีสิ้นปีได้
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  อาจารย์ชุมพร เสนไสย

  วันที่ : 30 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
  (รวม VAT)
  33
 • ครบทุกประเด็นบัญชีทรัพย์สิน และการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานการบัญชี
 • การเปลี่ยนแปลงมูลค่า รวมถึงการต่อเติม ปรับปรุงทำให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ต้องบันทึกอย่างไร
 • การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
 • CPD บัญชี : 6
  CPD อื่น : 0
  CPA บัญชี : 6
  CPA อื่น : 0
  บรรยายโดย :
  อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

  วันที่ : 30 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
  (รวม VAT)
  34
  • Update กฎหมาย e-tax invoice & e-receipt ล่าสุด !!!
  • ขั้นตอนการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษา e-tax invoice & e-receipt
  • รวมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางแก้ไข
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

  วันที่ : 30 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรม S 31
  (รวม VAT)
  35
  • Highlight เด็ด กับการเคลียร์ 28 สัญญาที่ต้องเสียอากรแสตมป์
  • พลาดไม่ได้กับการ Update หลักเกณฑ์ใหม่ของตราสารที่ต้องเสียเป็นตัวเงินเท่านั้น
  • Top Case Studies กับปัญหาจริงที่นักบัญชีต้องพบกับการติดอากรแสตมป์
  CPD บัญชี : 0
  CPD อื่น : 6
  CPA บัญชี : 0
  CPA อื่น : 6
  บรรยายโดย :
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาษีอากร

  วันที่ : 31 ต.ค. 2562
  เวลา : 09.00-16.30 น.
  สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
  (รวม VAT)
  ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ (02) 555-0700 กด 1 โทรสาร (02) 555-0710

  : InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป


  FaLang translation system by Faboba