เจาะประเด็นเอกสารรับ-จ่าย Update กฎหมายใหม่ล่าสุด

โดย

 หลักสูตร

 เจาะประเด็นเอกสารรับ-จ่าย Update กฎหมายใหม่ล่าสุด

 

 หัวข้อสัมมนา

     1. Update กฎหมายใหม่ของกรมสรรพากรที่กระทบต่อระบบเอกสารทางบัญชี

 

     2. การจัดเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

 

     3. เอกสารรายจ่ายที่ต้องใช้ในการบันทึกบัญชีกับเอกสารรายจ่ายทางภาษีเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร

 

     4. ค่ารับรอง ต้องใช้เอกสารใดในการนำมาลงเป็นรายจ่าย

 

     5. เอกสารในการทำโปรโมชั่น ส่งเสริมการขาย

 

     6. การตรวจสอบการรับใบกำกับภาษี

 

     7. กรณีที่ต้องออกใบกำกับ และกรณีที่ไม่ต้องออก

 

     8. เอกสารที่สามารถใช้ขอคืนภาษีซื้อได้ พร้อมหลักเกณฑ์การขอคืนภาษีซื้อ

 

     9. กรณีเอกสารรายจ่ายสูญหาย เสียหาย ชำรุด จะแก้ไขอย่างไร

 

   10. การจัดเก็บ การทำลาย เอกสารรับ-จ่ายต้องดำเนินการอย่างไร

 

   11. เอกสารที่ใช้ประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่นักบัญชีต้องใช้ประกอบการจ่าย

 

   12. สาขาจ่ายค่าใช้จ่าย แต่หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายออกในนามสำนักงานใช้ได้หรือไม่

 

   13. ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายโดยระบุเงินได้คนละประเภทกับข้อเท็จจริง

 

   14. มีเอกสารรายจ่าย แต่สรรพากรไม่ยอมให้นำมาลงเป็นรายจ่ายต้องดำเนินการอย่างไร

 

   15. ข้อควรระวัง 5 ประการกับ บิลเงินสด

 

   16. หลักเกณฑ์การจัดทำ ใบรับเงินมีเงื่อนไขและทำอย่างไรให้สรรพากรยอมให้นำมาลงรายจ่ายได้

 

   17. เอกสารรายจ่ายเกี่ยวกับการบริจาคที่นำมาลงเป็นรายจ่ายได้ทั้ง 1 เท่า และ 2 เท่า

 

   18. ค่าใช้จ่ายของกิจการที่ลูกจ้างจ่ายไปนำมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

 

            - กรณีซื้อตามใบเสร็จรับเงินเป็นของลูกจ้าง

 

            - ชื่อ ที่อยู่ตามใบเสร็จรับเงินเป็นของบริษัท แต่จ่ายโดยใช้บัตรเครดิตของพนักงาน

 

    19. กรณีผู้ขาย ผู้ให้บริการไม่ยอมออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีให้ต้องปฏิบัติอย่างไร

 

    20. ค่าพาหนะในการเดินทางไปทำงานของพนักงาน ลงเป็นรายจ่ายบริษัทได้อย่างไร

 

    21. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงาน มีเงื่อนไขอย่างไรจึงจะนำมาลงเป็นรายจ่ายได้

 

    22. ปัญหาด้านเอกสารเมื่อต้องจ่ายเงินให้กับบุคคลธรรมดา

 

    23. เอกสารที่ใช้ในการบันทึกสต๊อกสินค้า ทั้งรับเข้าและจ่ายออก

 

    24. รายได้ที่ไม่ได้รับชำระเงิน ต้องออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีหรือไม่

 

    25. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

 

 

FaLang translation system by Faboba