สะดวก ประหยัด ถูกกฎหมาย ด้วย e–Tax Invoice & e-Receipt

โดย

 คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอใช้ใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 กรมสรรพากรได้ออกระเบียบเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการในการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาเอกสารทางภาษีอากร ได้แก่ ใบกำกับภาษีและใบรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันอย่างง่ายๆ และเข้าใจกันว่า “e-Tax invoice & e-Receipt” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ ไม่ให้คู่ค้ายกเป็นข้อต่อสู้ในการกีดกันทางการค้า โดยการดำเนินการดังกล่าวได้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขออนุมัติเพื่อใช้ใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า จริงๆ แล้ว กรมสรรพากรได้มีการออกกฎ ระเบียบกรมสรรพากร เกี่ยวกับการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่ปี 2555 แล้ว แต่ด้วยมีข้อจำกัดในเรื่องคุณสมบัติของผู้ขอใช้ใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกรมสรรพากรดังกล่าว อีกทั้งความไม่เชื่อมั่นในระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล จึงมีผู้ประกอบการที่ขอและผ่านการอนุมัติจากกรมสรรพากรจำนวนจำกัด

จากปัญหาในเบื้องต้นดังกล่าว กรมสรรพากรจึงได้ปรับปรุง แก้ไขระเบียบกรมสรรพากรที่ออกมาในปี 2555 โดยยกเลิกระเบียบฉบับดังกล่าว และผ่อนปรนเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอในระเบียบกรมสรรพากรฉบับปี 2560  ให้มีความสะดวก ง่ายในการขอใช้ และที่สำคัญมีความปลอดภัยของการรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น โดยผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถยื่นคำขอต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามแบบ บ.อ.01 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมสรรพากรกำหนด และเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้ว จึงมีสิทธิจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาเอกสารภาษีอากรดังกล่าวในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ได้


ตารางสรุปคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอใช้ใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ระเบียบกรมสรรพากรฯ ปี 2555 (ข้อ 5 และข้อ 6)

ระเบียบกรมสรรพากรฯ ปี 2560 (ข้อ 7)

1. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1 (6)
แห่งประมวลรัษฎากร หรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับตามมาตรา 105 แห่ง
ประมวลรัษฎากร หรือเป็นหน่วยงานของรัฐ
เหมือนเดิม


2. กรณีผู้ประกอบการเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ต้องมี
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ณ วันที่ยื่นคำขอ
ไม่มี

3. ความมั่นคงและความน่าเชื่อถือในการประกอบการ ไม่มี
4. มีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
ไม่มี

 5. มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และสามารถพิสูจน์ได้ว่าใบกำกับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำและส่งให้แก่ผู้รับมี
ข้อความถูกต้องครบถ้วน
 เหมือนเดิม


 6. ไม่มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate)  มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate)


อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้จัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีหรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ระเบียบกรมสรรพากรฯ ปี 2555 ยังสามารถใช้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการออกใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวต่อไปได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั่นหมายความว่า ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบของระเบียบกรมสรรพากรฯ ปี 2555 ยังมีเวลาเตรียมความพร้อมเพื่อใช้ระบบใหม่ตามระเบียบกรมสรรพากรฯ ปี 2560 อีกระยะหนึ่ง โดยผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถดำเนินการได้ตามที่ระเบียบกรมสรรพากรกำหนด โดยต้องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม รวมทั้งจัดทำข้อมูลใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น XML File9k ตามมาตรฐาน (ขมธอ.3-2560), PDF, Word, Excel เป็นต้น และที่สำคัญ ผู้ประกอบการต้องจัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) จากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority: CA) ที่กรมสรรพากรเห็นชอบ เพื่อยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของลายมือชื่อดิจิตัล (Digital Signature) กับข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่อดิจิตัล (Digital Signature) ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority : CA) เพื่อประโยชน์ในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลและใช้ยืนยันถึงตัวบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีหรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านความเห็นชอบจากกรมสรรพากรมีรายเดียว คือ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด โดยเป็นบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้การรับรองของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certificate Authority หรือ Thailand NRCA) ซึ่งผู้ประกอบการที่ประสงค์จะจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีหรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ระเบียบกรมสรรพากรฯ ปี 2560 สามารถยื่นคำขอกรอกใบคำขอใบรับรองฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.thaidigitalid.com หรือ ณ สถานประกอบการของบริษัท

บางส่วนจากบทความ “สะดวก ประหยัด ถูกกฎหมาย ด้วย e–Tax Invoice & e-Receipt”


ภาษีสรรพากร : ดร. เพชรรัตน์ ศุภนิมิตรกุลกิจ
วารสาร : เอกสารภาษีอากร ธันวาคม 2560

                       สนใจสมัครสมาชิกคลิก
                      

FaLang translation system by Faboba