MIND CREDIT

โดย

 กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม หรือ Managing Innovation Development Credit (MIND CREDIT)เป็นการสนับสนุนรูปแบบใหม่ของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency)หรือสนช. สำหรับผู้ประกอบการไทย ให้สามารถเข้าถึงและใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนา หรือขยายผลธุรกิจนวัตกรรม เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในการแข่งขัน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากรากฐานนวัตกรรมของประเทศ

สนช. จะให้การสนับสนุนในลักษณะของเงินให้เปล่า (grant) ในรูปแบบทุนสนับสนุนค่าบริการที่ปรึกษาสูงสุด 1,000,000 บาทต่อโครงการ และคิดเป็นมูลค่าไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ ซึ่งมูลค่าโครงการ คือ ค่าบริการที่ปรึกษารวมทั้งหมด ตามใบเสนอราคาจากบริษัทที่ปรึกษา โดยระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ผู้ขอรับทุนทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมกับ สนช.
ปัจจุบันภายในปี พ.ศ. 2560 – 2561 มีจำนวน 4 สาขา ได้แก่
1. กฎหมายธุรกิจ และการขึ้นทะเบียน การขอใบอนุญาตจากภาครัฐ
2. ทรัพย์สินทางปัญญา
3. การเงิน การบัญชี และการลงทุน
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0
และในอนาคตจะขยายเพิ่มจำนวนสาขาอื่น ๆ อีก รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 สาขา เช่น การตลาด, มาตรฐานอุตสาหกรรม, การขนส่งและโลจิสติกส์, การค้าระหว่างประเทศ, การออกแบบ เช่น การออกแบบทางวิศวกรรม และการออกแบบผลิตภัณฑ์, การพัฒนาธุรกิจและการจัดการ เช่น การพัฒนากลยุทธ์ รูปแบบธุรกิจนวัตกรรม และการจัดการนวัตกรรม เป็นต้น

ในโลกธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นกว่าในอดีต ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการนำเอาองค์ความรู้ใหม่ๆ เข้ามาปรับปรุง และพัฒนาให้องค์กรธุรกิจมีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อการดำรงอยู่ สร้างเสริมผลกำไร และขยายการเจริญเติบโตในระดับที่น่าพึงพอใจจากประสบการณ์ในการทำงานมาร่วม 40 ปี ได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ความได้เปรียบขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนและขยายสาขาในหลายประเทศ การมีโอกาสในการว่าจ้างบุคลากรและบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูงในระดับสากล รวมทั้งเงินทุนมหาศาลสำหรับการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมใหม่ๆ และ R&D ส่งผลให้บริษัทเหล่านั้นมีขีดความสามารถเหนือกว่า บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้ง Start up ใหม่ๆของไทยจึงเป็นโอกาสดีที่ภาครัฐให้ความสนใจ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ดำเนินโครงการ MIND CREDIT นี้ขึ้นมา เพื่อสนับสนุนธุรกิจภายในประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขันสู่ระดับสากล

หลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของภาคเอกชนในการเข้าร่วมโครงการที่ไม่ยุ่งยากเกินไป การเขียนข้อเสนอเพื่อขอเข้าร่วมโครงการเพียงประมาณ 17 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด, ขั้นตอนการขอรับทุน, การประเมินข้อเสนอโครงการ และการทำสัญญาเบิกจ่าย รวมทั้งความเต็มอกเต็มใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของ สนช. น่าจะทำให้ผู้ประกอบการทั้งหลายคลายความวิตกกังวลได้ตามสมควร และสำหรับท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์, ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nia.or.th


สันติ ประพันธ์ : CLASSIFIED : LIFESTYLE
วารสาร : CPD&ACCOUNT กุมภาพันธ์ 2561


FaLang translation system by Faboba