การปรับปรุงในสาระสำคัญของ TAS 7 งบกระแสเงินสด

โดย

 คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีได้จัดทำและปรับปรุง TFRS ให้เป็นไปตาม IFRS ที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (Bound Volume 2017 Consolidated without early application) โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง 1 มกราคม 2561

TAS 7 งบกระแสเงินสด ซึ่งได้ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ไม่ว่าจะเป็น
– รายการที่เป็นเงินสด 
– รายการที่ไม่ใช่เงินสด
โดยกิจการต้องเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน ที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ดังต่อไปนี้
- การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการได้มาหรือการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยหรือธุรกิจอื่น
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 
- การเปลี่ยนแปลงอื่น

กิจการต้องปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้อนุญาตให้กิจการนำไปใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ เมื่อกิจการปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเป็นครั้งแรก กิจการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบสำหรับงวดระยะเวลาก่อนหน้า


LIFESTYLE : Special
วารสาร : CPD&ACCOUNT มีนาคม 2561


FaLang translation system by Faboba