ตรวจเช็คสุขภาพการเงินกับ NCB

โดย

 วิกฤติต้มยำกุ้งของประเทศไทยในปี พ.ศ.2540 หรือเมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมาน่าจะยังทำให้หลายๆ คนมีความทรงจำ
ที่ยากจะลืมเลือนเลยทีเดียว ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นถือได้ว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่รุนแรงที่สุดของประเทศ นับตั้งแต่
สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2  และผลกระทบที่ตามมาทำให้ประชาชน,องค์กรธุรกิจจำนวนหนึ่งประสบภาวะล้มละลาย
รวมถึงสถาบันการเงินหลายแห่งขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าที่เราไม่อยากจะหวนกลับไปอีก
และนี่คือที่มาของการจัดตั้งบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือ National Credit Bureau Company Limited
(NCB)

NCB ปัจจุบันให้บริการรายงานข้อมูลเครดิตในประเภทของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. รายงานข้อมูลเครดิตบุคคลธรรมดา (Consumer Credit Report)
เป็นรายงานซึ่งแสดงข้อมูลภาพรวมด้านสินเชื่อทุกประเภทของบุคคลธรรมดา ที่มีต่อสถาบันการเงิน ที่เป็นสมาชิกของบริษัท
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เช่นธนาคาร บริษัทเงินทุน และสถาบันการเงินอื่น รายงานนี้ จะประกอบด้วยข้อมูลที่บ่งชี้ถึงผู้ขอสินเชื่อ
และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วัน/เดือน/ปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน เป็นต้น และรายละเอียด
ประวัติการขอการได้รับอนุมัติสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อประเภทต่างๆ ของบุคคลนั้นทุกประเภท ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคล
สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ เป็นต้น โดยระบบรายงานข้อมูลเครดิตบุคคลธรรมดาของบริษัทข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ ประมวลผลโดยใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานสากลจากบริษัท TransUnion ซึ่งเป็นบริษัทเครดิตบูโรชั้นนำผู้ให้
บริการระบบข้อมูลเครดิตบุคคลธรรมดาที่ใหญ่สุดแห่งหนึ่งของโลก

2. รายงานข้อมูลเครดิตนิติบุคคล (Commercial Credit Report)
เป็นรายงานซึ่งแสดงข้อมูลภาพรวมด้านสินเชื่อทุกประเภทของนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ที่ขอสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ที่มี
ต่อสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน และสถาบันการเงินอื่น รายงาน
นี้จะประกอบด้วยข้อมูลที่บ่งชี้ถึงผู้ขอสินเชื่อ และคุณสมบัติของ ผู้ขอสินเชื่อ เช่น ชื่อ สถานที่ตั้ง เลขทะเบียนการจัดตั้ง
นิติบุคคล หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และรายละเอียดประวัติการขอการได้รับอนุมัติสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ
ประเภทต่างๆ ของนิติบุคคลนั้น ทุกประเภท โดยระบบรายงานข้อมูลเชิงพาณิชย์ของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ประมวล
ผลโดยใช้ซอฟต์แวร์มาตรฐานโลกจากบริษัท Dun&Bradstreet ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลเครดิตเชิงพาณิชย์ชั้นนำ
ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเช่นเดียวกัน

เราสามารถเดินทางไปขอตรวจเช็คข้อมูลเครดิตทั้งของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล กรณีประกอบธุรกิจ โดยใช้เวลา
เพียงประมาณ 15 นาที ณ ที่ทำการของ NCB ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยใช้เอกสาร
เพียงบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) และเงินค่าธรรมเนียมจำนวน 100 บาท หรือในกรณีที่ไม่เร่งด่วนและรอเวลา
การจัดส่งได้ สามารถดำเนินการผ่านตู้ ATM, เคาน์เตอร์ธนาคาร,ที่ทำการไปรษณีย์ หรือ internet,mobile banking ต่างๆ
ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.ncb.co.th

ข้อมูลเครดิตมีความสำคัญมาก เจ้าของข้อมูลมีความจำเป็นต้องรักษาประวัติการชำระเงินที่ดี เพื่อประโยชน์ในการขอสินเชื่อ
หรือทำธุรกรรมการเงินในอนาคต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง

สุขภาพทางการเงิน,สุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีเป็นของคู่กัน จะส่งผลให้เราและครอบครัวดำเนินชีวิตที่มีความสุข มีความ
เข้มแข็ง และพร้อมที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง


สันติ ประพันธ์ : CLASSIFIED : LIFESTYLE
วารสาร : CPD&ACCOUNT มีนาคม 2561


FaLang translation system by Faboba