ก่อนนำส่งงบการเงินมาตรวจสอบปัญหาที่ท่านจะพบในการนำส่งงบการเงิน e-Filing

โดย

 


ปัญหา: หากปีที่ผ่านมาท่านนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing แล้วด้วยระบบ XBRL in Excel ปีนี้สามารถใช้ระบบ
การนำส่ง Version เดิมได้หรือไม่
คำตอบ: ได้ ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อทำการติดตั้งใหม่

ปัญหา: กรณีลืมรหัสผ่าน (Password) จะต้องทำอย่างไร
คำตอบ: แก้ไขรหัสผ่าน โดยไปที่เมนู “บริการสมาชิก” เลือก “ลืมรหัสผ่าน” โดยสามารถกำหนดรหัสผ่านได้ไม่น้อยกว่า
8 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 12 ตัวอักษร โดยสามารถกำหนดเป็นตัวเลขหรืออักษรภาษาอังกฤษก็ได้

ปัญหา: งบการเงินที่จัดทำมีรายการบัญชีไม่เหมือนในระบบ DBD e-Filing ต้องทำอย่างไร
คำตอบ: การจัดประเภทรายการในงบการเงินที่จะนำเข้าสู่ระบบ e-Filing ต้องจัดกลุ่มชื่อบัญชีให้ถูกต้องตามรูปแบบ
งบการเงินที่ DBD e-Filing กำหนด โดยเป็นไปตามรายการย่อตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้กำหนด ส่วนรายละเอียด
ให้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินแทน

ปัญหา: นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นเป็นปีแรก สามารถยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ได้หรือไม่ และไม่มีงบเปรียบเทียบ
ปีเก่าจะต้องทำอย่างไร
คำตอบ: นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นเป็นปีแรกสามารถยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ได้ โดยในขั้นตอนสร้างงวดงบการเงิน
ให้เลือก “ครั้งแรกตั้งแต่จัดตั้งกิจการตามกฎหมาย” และต้องสร้างงวดงบการเงิน 2 ปี คืองวดปีปัจจุบันที่จะนำส่ง และปีก่อน
เป็นปีเปรียบเทียบ และกรอกงบการเงินปีปัจจุบัน โดยไม่ต้องกรอกงบการเงินเปรียบเทียบ เพราะจัดตั้งขึ้นเป็นปีแรก

ปัญหา: กรณีที่นิติบุคคลจัดตั้งปีแรก ต้องกรอกวันที่เริ่มระยะเวลารายงานงวดก่อนอย่างไร
คำตอบ: นิติบุคคลจัดตั้งปีแรก ต้องกรอกวันที่เริ่มระยะเวลารายงานงวด (บรรทัดที่ 20 และ 21) และข้อมูลที่กรอกห้ามใส่
สูตรคำนวณใดๆ

ปัญหา: Trick สำหรับข้อแนะนำในการกรอกงบกำไรขาดทุน
คำตอบ: บรรทัดที่ 32 รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิ จะต้องเท่ากับรายการกำไร (ขาดทุน) สะสมในงบแสดงการเปลี่ยน
แปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ปัญหา: การกรอกบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) รูปแบบใหม่ จำนวนยอดใน Sheet header และ detail ต้องเท่ากันหรือ
ไม่เท่ากันได้หรือไม่
คำตอบ: ต้องเท่ากันทั้ง 2 Sheet ไม่เท่ากันไม่ได้

ปัญหา: รายงานผู้สอบบัญชีอนุญาต นำส่งในระบบ DBD e-Filing อย่างไร และต้องมีลายเซ็นผู้สอบบัญชีหรือไม่
คำตอบ: รายงานผู้สอบบัญชีอนุญาต จะต้องสแกนหน้ารายงานผู้สอบบัญชีที่ทำการลงลายมือชื่อรับรองเรียบร้อยแล้ว
เป็นไฟล์ PDF

ปัญหา: หมายเหตุประกอบงบการเงินนำส่งในระบบ DBD e-Filing อย่างไร และกรรมการผู้มีอำนาจต้องลงลายมือชื่อ
หรือไม่
คำตอบ: หมายเหตุประกอบงบการเงิน ใช้วิธีสแกนหรือแปลงไฟล์เป็น PDF ซึ่งการนำส่งงบการเงินทาง DBD e-Filing นั้นใช้
รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้ออกให้ ซึ่งเปรียบเสมือนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนิติบุคคลนั้นแล้ว
สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

ปัญหา: นำส่งงบการเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติงบการเงิน ต้องทำอย่างไร
คำตอบ: ในช่วงเวลาปกติการอนุมัติงบการเงินจะใช้เวลา 1-3 วันหลังจากที่ได้นำส่งงบการเงินหรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น แต่หาก
เป็นช่วงระยะเวลาที่มีการนำส่งงบการเงินจำนวนมากในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน อาจต้องใช้เวลาในการอนุมัติงบการเงิน
อย่างน้อย 1-3 เดือน

จากบทความ “ก่อนนำส่งงบการเงิน มาตรวจสอบปัญหาที่ท่านจะพบ ในการนำส่งงบการเงิน e-Filing” โดย
พิพัฒน์ รักวงษ์บุตร
คอลัมน์ Seminar & Training วารสารเอกสารภาษีอากร ปีที่ 37 ฉบับที่ 438
เดือนมีนาคม 2018


Seminar & Training : พิพัฒน์ รักวงษ์บุตร
วารสาร : เอกสารภาษีอากร มีนาคม 2561FaLang translation system by Faboba