Citizenship by Investment Program การได้รับสัญชาติ ด้วยโปรแกรมการลงทุน

โดย

 


เคยทราบหรือไม่ว่า ประเทศต่างๆ มีโครงการที่ส่งเสริมให้นักลงทุนหรือพลเมืองต่างชาติสามารถได้รับสิทธิในการได้รับ
สัญชาติ หรือเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร (Permanent Resident) ได้ นอกเหนือจากการขอลี้ภัยทางการเมืองหรือการได้รับสัญชาติ
ด้วยวิธีการอื่นๆ  โดยประโยชน์ของการมีสองสัญชาติ (Dual Citizenship) มีดังต่อไปนี้
1. จะช่วยในเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านภาษีอากรและความสามารถในการขยายการลงทุนโดยตรง (Direct
Investment) ของบุคคลธรรมดา ไปยังต่างประเทศ
2. จะเป็นการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบุคคล และเพื่อผลประโยชน์ในการเจรจาทางธุรกิจ
3. ทำให้นักธุรกิจได้รับความสะดวกสบายในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางระหว่างประเทศบ่อยครั้ง โดยพาสปอร์ตของบาง
ประเทศจะได้รับสิทธิการยกเว้นวีซ่า และสามารถเดินทางเข้าออกในประเทศต่างๆ ด้วยความสะดวกสบาย
4. เพื่อประโยชน์ในการได้รับสิทธิของพลเมืองในประเทศนั้นๆ เช่น เรื่องการเข้าศึกษาในสถานศึกษาตามอัตราค่าเล่าเรียน
ปรกติที่ย่อมเยากว่าการเป็นนักศึกษาต่างชาติ
5. เป็นทางเลือกสำหรับการตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศเพิ่มเติมในอนาคต

จากการสำรวจข้อมูลของหลายประเทศทั่วโลก ทำให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิสมัครเพื่อเข้าร่วม
โปรแกรมดังกล่าวนี้ ด้วยรายละเอียดที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การลงทุนที่เริ่มต้นด้วยหลักล้านขึ้นไป เช่น ประเทศออสเตรเลีย
(Australia) ด้วยเงินลงทุนในธุรกิจจำนวน 1,500,000 AUD โดยจะต้องพำนักที่ประเทศนี้ไม่น้อยกว่า 40 วันใน 1 ปี จึง
จะสามารถได้รับ Australian Citizenship ภายหลังจาก 4 ปีเป็นต้นไป และครอบครัวกับบุตรจะได้รับสิทธิการเป็น
Australian Residency ประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand) ด้วยเงินลงทุนจำนวน 1,500,000 NZD สำหรับการ
ลงทุนในกองทุน หรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยการได้รับสิทธิการเป็น New Zealand Residency ไปก่อน และจะได้รับ
Citizenship ภายหลังจาก 5 ปีเป็นต้นไป
ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) ด้วยเงินลงทุนจำนวน 2,500,000 SGD และจะได้รับสิทธิการเป็น Permanent Resident และภายหลังจากนั้น 2 ปีจะได้รับ Singapore Citizenship โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ได้รับสิทธิจะต้องสละสิทธิการ
เป็นพลเมืองของประเทศเดิม และรวมถึงอีกหลายประเทศในทวีปอเมริกา ยุโรป ที่มีโปรแกรมการลงทุน การบริจาค การซื้อ
กองทุน พันธบัตร หรืออสังหาริมทรัพย์ ที่น่าสนใจ โดยแต่ละประเทศจะมีเงื่อนไขและขั้นตอนการอนุมัติที่แตกต่างกัน
และเราสามารถสอบถามข้อมูลจากสถานทูตหรือดูจาก Website ได้ ทั้งนี้เพื่อจะได้ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดให้ครบถ้วน
เพื่อการพิจารณาในลำดับถัดไป
ในประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ เรา อย่างประเทศมาเลเซียก็มีโครงการดึงดูดผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกเพื่อได้รับสิทธิการเข้ามาพัก
อาศัยอย่างถาวรในโปรแกรมที่มีชื่อว่า MM2H (Malaysia My Second Home) ที่จะออกวีซ่าให้บุคคลที่มีอายุมากกว่า
50 ปี และมีเงื่อนไขทางการเงินและรายได้ตามที่กำหนด สามารถพำนักในประเทศได้คราวละ 10 ปี และจะได้รับการ
พิจารณาต่ออายุวีซ่าให้ต่อไป โครงการนี้ได้รับความสนใจและมีผู้ได้รับการอนุมัติไปมากกว่า 30,000 รายแล้ว

ตั้งแต่กระแสโลกาภิวัตน์เป็นต้นมา จวบจนถึงยุคดิจิตอลและอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ทำให้โลกแคบลง การคมนาคมทางอากาศ
ที่เต็มไปด้วย Low Cost Airline ราคาถูกส่งผลให้ประชาชนสามารถเดินทางและติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น การได้รับสิทธิพิเศษจากการเป็น Permanent Resident หรือได้รับ Citizenship จากต่างประเทศ จึงเปรียบเสมือน
ใบเบิกทาง และเป็นประตูเปิดทางไปสู่โลกภายนอกอย่างแท้จริง


สันติ ประพันธ์ : CLASSIFIED : LIFESTYLE
วารสาร : CPD&ACCOUNT พฤษภาคม 2561


FaLang translation system by Faboba