รู้หรือไม่กรณีใดบ้างที่ต้องเสีย VAT 0% 7% หรือยกเว้น

โดย

 


การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเกิดจาก

1. การขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักร
2. การนำเข้าสินค้า
3. การให้บริการที่ทำต่างประเทศและนำบริการนั้นเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร
หากมี 3 เหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เกิดขึ้นผู้ประกอบการต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยใช้แบบ
ภ.พ.30 หรือ ภ.พ.36 แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่จะนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 % นั้นต้องเกิดจากการ
1. ขายสินค้าหรือให้บริการโดยการส่งออก
2. การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน หรือเรือเดินทะเลที่กระทำโดยผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล
3. การขายสินค้าหรือการให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้
หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
4. การขายสินค้าหรือ การให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอก
อัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล
5. การขายสินค้าหรือการให้บริการระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับคลังสินค้าทัณฑ์บนหรือระหว่างผู้ประกอบการกับ
ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการที่อยู่ในเขตปลอดอากรไม่ว่าจะอยู่ในเขตเดียวกันหรือไม่ หรือระหว่างคลังสินค้า
ทัณฑ์บนกับผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการอยู่ในเขตปลอดอากร

ในกรณียกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
กิจการที่ถูกกำหนดในมาตรา 81 ตามประมวลรัษฎากร ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : รู้หรือไม่ กรณีใดบ้างที่ต้องเสีย VAT 0% 7% หรือยกเว้น
FaLang translation system by Faboba