ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กับกิจการรับเหมาก่อสร้าง

โดย

 


บริษัท A ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและขายวัสดุก่อสร้างทำสัญญารับเหมาก่อสร้างและขายวัสดุก่อสร้าง
ให้กับบริษัทผู้ว่าจ้างรายเดียวกัน โดยทำสัญญาเป็น 2 ฉบับ คือ สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้าง และสัญญารับเหมา
ค่าแรง
จากกรณีดังกล่าว
เป็นการทำสัญญาที่มุ่งผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญจึงเข้าลักษณะเป็นรับจ้างทำของ ตามมาตรา 587 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้บริษัท A จะแยกสัญญารับเหมาก่อสร้างเป็นค่าวัสดุก่อสร้างกับค่าแรงก็ตาม แต่การ
ประกอบการดังกล่าวยังคงถือเป็นการรับเหมาก่อสร้างทั้งจำนวน
ดังนั้น
เมื่อบริษัท A ได้รับค่ารับเหมาก่อสร้างและค่าวัสดุก่อสร้าง ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงิน
ได้ทั้งหมด จะแยกหักภาษี ณ ที่จ่าย เฉพาะค่าแรงไม่ได้

*ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร
มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย  ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2528


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กับกิจการรับเหมาก่อสร้าง
FaLang translation system by Faboba