รับ "มรดก" ต้องเสียภาษี?

โดย

 


คำว่า มรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะเกิดขึ้นเมื่อเจ้ามรดก “ตาย”

หากผู้รับมรดกได้รับมรดกเกินกว่า 100 ล้านบาท ต้องนำมาเสียภาษีตามกฎหมาย มาดูกันว่าใครกันบ้างที่มี
หน้าที่เสียภาษีเมื่อได้รับมรดก
1. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือไม่ได้มีสัญชาติไทย แต่อยู่ในไทยตามกฎหมาว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือ
บุคคลธรรมดาไม่มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดกเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย
2. นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย (ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2559) คือ
• จดทะเบียนในประเทศไทย
• จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายประเทศไทย
• นิติบุคคลที่ผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในขณะมีสิทธิได้รับมรดก
• นิติบุคคลที่ผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้มีอำนาจบริหารเกินกึ่งหนึ่ง
3. กรณีผู้ที่ได้รับมรดกเป็นนิติบุคคลที่มิได้เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย แต่ได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ใน
ประเทศไทย ให้เสียภาษีจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย

สำหรับอัตราภาษีมรดกนั้น ถ้าผู้ได้รับมรดกเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานจะเสียในอัตรา 5% จาก ส่วนที่เกิน
100ล้าน แต่ถ้าหากไม่ได้เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานก็จะเสียในอัตรา 10% จากส่วนที่เกิน100ล้านเช่นเดียวกัน


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : รับ "มรดก" ต้องเสียภาษี
FaLang translation system by Faboba