สิ่งที่ต้องรู้❗ ก่อนเข้าสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

โดย

 


นิยามสินทรัพย์ดิจิทัล

คริปโทเคอร์เรนซี
Cryptocurrency
โทเคนดิจิทัล
Digital tokens
หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนเพื่อ ให้ได้สินค้า บริการ หรือสิทธิ
อื่นใด

หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อ
- กำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุน
- กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าบริการ หรือ สิทธิอื่น


หลักเกณฑ์สำคัญของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
• มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ
• ความปลอดภัยของทรัพย์สินลูกค้า
• การรักษาความปลอดภัยจากการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
• มีระบบบัญชีที่เหมาะสม
• มีมาตรการรู้จักลูกค้า เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้ประกอบธุรกิจอยู่ก่อน
พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ใช้บังคับ ต้องยื่นคำขออนุญาตภายใน 90 วัน นับแต่ วันที่ พ.ร.ก.มีผลใช้บังคับ
(14 พฤษภาคม 2561)

การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน
* ใช้บังคับทั้งการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ และ โทเคนดิจิทัลที่ออกไว้แล้ว
• เป็นนิติบุคคลประเภท บจก. หรือ บมจ.
• ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน
• ต้องกระทำผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ได้รับความเห็นชอบ จาก ก.ล..ต.
• ต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.
• เสนอขายได้เฉพาะต่อผู้ลงทุนตามที่ ก.ล.ต.กำหนด

ระวัง! ทำผิดมีโทษตามกฎหมายทั้งทางอาญาและแพ่ง
โทษหนักสุด มาตรา59 แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของราคาขายของโทเคนดิจิทัลทั้งหมดซึ่งเสนอขาย
ทั้งนี้เงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่า 500,000 บาท


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเข้าสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
FaLang translation system by Faboba