การชดเชยค่าภาษีอากรเพื่อการส่งออก

โดย

 


ภาษีอะไรบ้างที่ได้รับการชดเชย
ภาษีที่แฝงอยู่ในมูลค่าของสินค้าส่งออกทุกประเภท 
ยกเว้น
• ภาษีเงินได้
• ค่าภาคหลวงหรือค่าภาระอื่นที่เรียกเก็บจากทรัพยากรธรรมชาติ
• ภาษีอากรที่อาจขอคืนได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เว้นแต่ กรณีที่ไม่ใช้สิทธิขอคืนตามกฎหมายและ
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ได้รับเงินชดเชย
• ภาษีท้องถิ่น
• ภาษีอากรตามคณะกรรมการกำหนด

ผู้มีสิทธิได้รับชดเชย
• ผู้ส่งออกตามกฎหมายศุลกากร
• ผู้ที่ขายสินค้าภายในประเทศให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วย
เหลือจากต่างประเทศ
• ผู้ที่ขายสินค้าให้แก่องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่มีสิทธินำเข้าสินค้าภาค 4 ตามชนิด
ที่คณะกรรมการกำหนดให้ได้รับเงินชดเชย

สินค้าที่มี/ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชย

มีสิทธิได้รับเงินชดเชย ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชย
1. สินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักร
1. แร่ ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
2. ได้รับชำระค่าสินค้าจากต่างประเทศ

2. สินค้าที่ต้องเสียภาษีอากรหรือ
ค่าธรรมเนียมเมื่อส่งออก
3. ยื่นคำขอรับเงินชดเชยตามระเบียบ
ภายใน 1ปีนับแต่วันส่งสินค้าออก
3. สินค้าที่คณะกรรมการกำหนด
ไม่ให้ได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากร
4. ไม่ใช้สิทธิคืน ยกเว้น หรือลดหย่อน
อากรขอเข้า 5 สิทธิประโยชน์
 

บัตรภาษี
เงินชดเชยค่าภาษีอากร > บัตรภาษี
1. ต่ออายุได้คราวละ 3 ปี
2. มีอายุการใช้ 3 ปีนับจากวันออกบัตร
3. สามารถโอนให้สิทธิบุคคลอื่นได้
การคืนบัตรภาษี กรณีนำกลับสินค้าส่งออก
• ต้องนำเงินชดเชยมาคืนกรมศุลกากร ภายใน 60 วัน นับจากนำสินค้ากลับเข้ามา
• หากไม่นำบัตรภาษีมาคืนภายในกำหนด ต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน


เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : การชดเชยค่าภาษีอากรเพื่อการส่งออก
FaLang translation system by Faboba