พนักงานหมดไฟ (Burnout) ทำอย่างไรกันดี?

โดย

 


องค์กรและผู้บริหารสามารถทำอะไรได้บ้าง?
เพื่อลดแนวโน้ม “การหมดไฟ” ของพนักงาน

ความเหนื่อยล้าจากการทำงานนั้นมีผลต่อการทำงานของพนักงานอย่างมาก และส่งผลต่อเนื่องกับผลงานขององค์กรด้วย
ดังนั้นจึงจำเป็นที่ผู้บริหารและฝ่ายบุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลพนักงานนั้นจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญ โดยเฉพาะใน
ยุคสมัยแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบนี้ องค์กรก็สามารถที่จะวางมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยลดความเครียดและ
ความเหนื่อยล้าจากการทำงานของพนักงานลงได้ เช่น

ผู้บริหารและผู้จัดการต้องหมั่นสังเกต คนที่เป็นผู้บังคับบัญชาจะต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของพนักงานว่าเป็น
อย่างไร ต้องมีการพูดคุย ให้คำปรึกษา สอบถามทุกข์สุขอยู่เสมอๆ เพื่อดูว่าพนักงานเริ่มจะเหนื่อย เครียด บ้างหรือไม่
เมื่อเขาทำงานดีก็ให้คำชมเชยและกล่าวขอบคุณเขาบ้าง

ผู้จัดการและหัวหน้างานต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้อง ผู้บริหาร และผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ดี
รู้ว่าเวลาไหนควรจะสั่งงาน เวลาไหนคือเวลาพักผ่อนของพนักงาน การสั่งงานตอนดึกๆ หรือวันหยุดอาจทำได้บ้าง
ในงานที่สำคัญและเร่งด่วนมาก แต่ก็ต้องไม่คาดหวังให้พนักงานตอบในทันที

สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี มีการจัดมุมผ่อนคลายบ้าง จัดให้มีการสังสรรค์กันเล็กๆ บ้าง หรืออาจเป็นเรื่อง
ของการจัดสถานที่และเวลาให้พนักงานได้มีโอกาสออกกำลังกายเพื่อลดความเครียด

ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่พนักงาน คนที่เป็นผู้จัดการและหัวหน้างานควรจัดเวลาในการพูดคุยทั้งในเรื่อง
งานและเรื่องทั่วไปกับพนักงานแต่ละคนบ้าง แบบไม่ต้องเป็นทางการมากนัก เพื่อให้พนักงานได้ระบายความในใจ
โดยผู้จัดการหรือหัวหน้างานเองก็ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยเช่นกัน

มอบหมายงานให้สมดุล ผู้จัดการต้องรักษาสมดุลเรื่องภาระงานของพนักงานแต่ละคนด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้พนักงาน
ที่อยากทำ อาสาทำงานทุกเรื่อง เพราะสุดท้ายอาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดี

ผู้บริหารและฝ่ายบุคคลควรปรับนโยบายในการบริหารบุคคลบ้าง ผู้บริหารและฝ่ายบุคคลควรจะใช้ประโยชน์
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการปรับปรุงวิธีการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงสวัสดิการเล็กๆ
ต่างๆ ให้ดีขึ้น เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสผ่อนคลายได้บ้าง เช่น เรื่องของการปรับเวลาเข้างาน - เลิกงานให้ยืดหยุ่น
การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับบางประเด็นให้ยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมสวัสดิการที่ส่งเสริมการลดความเครียดจากการทำงาน อาทิ วันหยุดพักผ่อนประจำปี, การทำงานจาก
นอกบริษัทเพื่อลดความเครียดจากการเดินทางมาทำงาน, การส่งเสริมให้พนักงานไปเที่ยว โดยไปทำสัญญากับ
รีสอร์ตดีๆ เพื่อให้พนักงานได้รับส่วนลดพิเศษ, การจัดให้มีสปาหรือนวดเพื่อผ่อนคลายความเครียด, การจัดกิจกรรม
ออกกำลังกายร่วมกัน, สวัสดิการทำผม ทำเล็บ ฯลฯ

  บางส่วนจากบทความ “พนักงานหมดไฟ (Burnout)...ทำอย่างไรกันดี?” อ่านบทความฉบับเต็มได้ใน...
  วารสาร HR Society magazine ปีที่ 16 ฉบับที่ 189 เดือนกันยายน 2561


บทความพิเศษ : HRM/HRD : อาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร
วารสาร : HR Society Magazine กันยายน 2561 


FaLang translation system by Faboba