อย่าลืมต่ออายุสมาชิกภาพของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

โดย

 


วิชาชีพบัญชีช่วงปลายปีนอกเหนือจากการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องที่ในปีนี้ผู้ทำบัญชีต้องอบรม 12 ชั่วโมง
ส่วนผู้สอบบัญชีนั้นต้องอบรม 40 ชั่วโมง ยังมีอีก 1 สิ่งที่ลืมไม่ได้คือการต่ออายุสมาชิกภาพ เพื่อรักษาสถานะภาพ
ของการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมนี้

ถือเป็นสิ่งที่นักบัญชีต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกๆ ปี และต้องเข้มงวดห้ามลืมเป็นอันขาด นั่นคือ การต่ออายุสมาชิก
ของผู้ทำบัญชี ซึ่งปกติแล้วจะต้องต่ออายุทุกๆ สิ้นปีของปีปฏิทิน แต่ด้วยปัจจุบันได้มีการเปิดให้ต่ออายุสมาชิกได้ถึง
3 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ ถือเป็นระเบียบที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยทางสภาวิชาชีพบัญชี
ได้เปิดให้ต่ออายุล่วงหน้า 3 เดือนโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป โดยการต่ออายุหรือสมัคร
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีนี้จะส่งผลกระทบต่อการแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ และการนำส่งงบการเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing อีกด้วย กล่าวคือ หากท่านผู้ทำบัญชีที่ขาดการต่ออายุสมาชิก หรือไม่ดำเนินการ
สมัครสมาชิก ก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบดังกล่าวได้ ทั้งกรณีที่ใช้แจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง
วิชาชีพ และกรณีที่ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing ฉะนั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด

ในปัจจุบันค่าบำรุงสมาชิกเป็นอัตราตามรายปีปฏิทิน (1 มกราคมถึง 31 ธันวาคมของทุกปี) สมาชิกจะขอ
ต่ออายุสมาชิกภาพและชำระค่าบำรุงได้ล่วงหน้าภายใน 3 เดือนก่อนบัตรหมดอายุแต่จะล่าช้าเกินเดือน
มกราคมของปีถัดไปไม่ได้ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมในการต่ออายุสมาชิกมีดังนี้

ผู้ทำบัญชี
ชำระค่าสมาชิกรายปี (สามารถเลือกชำระล่วงหน้าได้ 3 – 5 ปี) โดยเสียค่าธรรมเนียมดังนี้
-สมาชิกสามัญ (ปริญญาตรี) 500 บาท/ปี
-สมาชิกวิสามัญ (ปวส.) 300 บาท/ปี
โดยสามารถชำระเงินและยื่นหลักฐานผ่านช่องทางบริการออนไลน์ได้ที่ www.fap.or.th ที่ระบบสมาชิกของ
ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี
-ชำระค่าสมาชิกรายปี (สามารถเลือกชำระล่วงหน้าได้ 3 – 5 ปี) โดยเสียค่าธรรมเนียมปีละ 500 บาท
-ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปีละ 2,000 บาท
สำหรับค่าธรรมเนียมนี้ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และต้องไม่ให้ขาดการต่ออายุสมาชิกเพราะจะส่ง
ผลการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพ รีบดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆ นะครับ


บัญชี : CPD NEWS : MR.CPD
วารสาร : CPD&ACCOUNT ตุลาคม 2561


FaLang translation system by Faboba