The Effective Leader “ผู้นำ” นำอย่างไรให้ได้ทั้ง “งาน” และ “คน”

โดย

 


“ผู้นำ” จะจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้อย่างไร?

การจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น (Motivate and Inspire Others) นับเป็นคุณสมบัติสำคัญประการ
หนึ่งของผู้นำ เพราะเมื่อผู้นำมองการณ์ไกลถึงอนาคตเอาไว้แล้ว ก็ต้องหาสมาชิกที่จะร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกัน หากผู้นำ
ไม่สามารถสร้างพลังให้กับทีมงานได้ อนาคตที่วาดไว้ก็คงเป็นไปได้ยาก ด้วยเหตุนี้ ผู้นำที่ดีจึงต้องรู้จักศิลปะในการสร้าง
แรงจูงใจ และต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานหรือพนักงานคนสำคัญ ดังนี้

สื่อสารเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ผู้นำต้องมีความสามารถที่จะสื่อสาร มีเทคนิคในการสื่อความ เพื่อถ่ายทอดเป้าหมาย
ที่วาดฝันไว้ให้กับทีมงานได้เข้าใจและเห็นภาพที่ชัดเจนด้วยกัน ภาพเป้าหมายที่ทีมงานมองเห็นเหมือนกันนั้น จะเป็น
ตัวที่ช่วยให้เกิด Focus ของทีมงานที่ดี และสามารถสร้างแรงจูงใจ สร้างพลังร่วมของทีมงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายด้วยกัน 

รู้จักเทคนิคการโน้มน้าว ผู้นำต้องเรียนรู้เทคนิคในการโน้มน้าว ทำให้ทีมงานเกิดความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของงานที่
จะทำ และทำให้แต่ละคนรู้สึกว่า ถ้างานนี้สำเร็จ ตนเองจะได้รับความยิ่งใหญ่เหล่านั้นด้วยเช่นกัน

ยกความดีความชอบให้กับผู้อื่น ผู้นำที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน ต้องเป็นคนที่ไม่รับความดีใส่
ตัวเอง แต่เป็นคนที่ยกความดีความชอบทั้งปวงให้กับทีมงานและสมาชิกในทีมทุกคน ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีส่วนในการ
ทำให้งานสำเร็จ และทำให้คนอื่นในทีมรู้สึกมีความสำคัญ

เป็นตัวอย่างที่ดี อีกประเด็นที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานได้ก็คือ ตัวผู้นำเองต้องมีความสามารถ เก่งในการ
ทำงาน มีผลงานในอดีตที่ดีและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่มีความมุ่งมั่นและทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีในการไปสู่
เป้าหมายที่ตนวางไว้ เพื่อให้ผู้ตามทุกคนเกิดการยอมรับและยกย่องในตัวผู้นำ หรือมองผู้นำว่าเป็น Role Model ของ
ตนเองเลยทีเดียว

  บางส่วนจากบทความ The Effective Leader “ผู้นำ” นำอย่างไรให้ได้ทั้ง “งาน” และ “คน” อ่านบทความฉบับ
  เต็มได้ใน...
วารสาร HR Society magazine ปีที่ 16 ฉบับที่ 190 เดือนตุลาคม 2561


Cover Story : อาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร
วารสาร : HR Society Magazine ตุลาคม 2561 


FaLang translation system by Faboba