วางแผนให้ดี “ประเด็นภาษี” เมื่อลงทุนกับกองทุนรวม

โดย

 

สิทธิยกเว้นภาษี 3 กรณี
เมื่อมี “กำไร” จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม


“(32) เงินได้จากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่
ไม่รวมถึงเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

“(65) เงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืนให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่
วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด”

“(66) เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น โดย
เงินได้ดังกล่าวต้องเป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคลและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง และผู้มีเงินได้ ต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่น้อยกว่า 7 ปี
ปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย ทั้งนี้ สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562” 

สรุปทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา จะเห็นว่ากำไรจากกองทุนรวมจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีอยู่ 3 กรณี นั่นคือ กรณีที่เป็นกองทุนรวม
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กองทุนรวมปกติที่ขายโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวม) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) โดยสองตัวหลังต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างถูกต้อง จึงจะสามารถได้รับสิทธิยกเว้นกำไรจากการขายหน่วยลงทุนได้ 

อย่างไรก็ดี มีกองทุนรวมบางประเภทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่น กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวม ETF ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับยกเว้นตามหลักการในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 126 ข้อ (23) กรณีเงินได้จากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ไม่รวมถึงเงินได้จากการ
ขายหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นกู้หรือพันธบัตร 

ดังนั้น ในส่วนที่เป็นกำไรจากการขาย หากเป็นกองทุนรวมที่เรารู้จักกันดีนั้น มักจะไม่พ้นกองทุนรวมทั้งหมดที่
กล่าวมานี้ และมั่นใจได้ว่าเราจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีกำไรจากการขายแน่นอนครับ   
      บางส่วนจากบทความ วางแผนให้ดี “ประเด็นภาษี” เมื่อลงทุนกับกองทุนรวม
      อ่านบทความฉบับเต็มได้ใน...วารสารเอกสารภาษีอากร ปีที่ 38 ฉบับที่ 445 เดือนตุลาคม 2018
บทความพิเศษ : TAXBugnoms (บล็อกภาษีข้างถนน) 
วารสาร : เอกสารภาษีอากร กันยายน 2561FaLang translation system by Faboba