7 ประเด็นสำคัญ ที่นัก HR ต้องเตรียมพร้อมสู่อนาคต

โดย

 1. Embrace Technology and Analytics
คนทำงาน HR ต้องรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีและการวิเคราะห์จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้อย่างถ่องแท้ เราเปลี่ยน
ผ่านจากการเก็บข้อมูลบุคลากร เป็นการทำลึกกว่าที่เรียกว่า Big Data and Analytics คือการเก็บรายละเอียด
ให้มากขึ้น และสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ด้วย

2. Understand the Company Succeeds
ต้องตระหนักรู้ว่าความสำเร็จขององค์การอยู่ตรงไหน เรื่องอะไร มิฉะนั้นจะมีการดำเนินการเพื่อความสำเร็จของ
องค์การได้อย่างไร แม้จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายงาน HR เพียงฝ่ายเดียวก็ตาม แต่ต้องไม่ลืมว่า ความสำเร็จของ
องค์การขึ้นอยู่กับการที่ HR สามารถจัดสรรคนที่เหมาะสมให้แก่งาน นอกเหนือจากทรัพยากรอื่นๆ

3. Stay Focused on People
มองข้ามเรื่องคนไม่ได้เด็ดขาด วรรคทองที่พึงจดจำก็คือ องค์การขับเคลื่อนด้วยคน มิใช่ด้วยแผนงานหรือ
ด้วยกลยุทธ์เพียงอย่างเดียว ต่อให้มีคนคิดเก่งเลอเลิศเพียงใด หากไม่มีคนมาดำเนินการหรือมา Action แผนหรือ
กลยุทธ์นั้นก็นอนนิ่งอยู่บนกระดาษ เมื่อสามารถสรรหาคนที่ใช่มาได้ ต้องอบรมพัฒนาสร้างความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมให้ด้วย และต้องทำอย่างต่อเนื่อง

4. Be Ready for the New Workforce
โลกเปลี่ยน ฤดูกาลเปลี่ยน คนก็เปลี่ยน Gen Me ที่เข้ามาสู่ตลาดแรงงานจะไม่เหมือนคนรุ่นที่เรารู้จักอีกต่อไป
ต้องเปิดใจเรียนรู้เขาเหล่านั้นว่า เขาเป็นอย่างไร คิดอะไร ต้องการอะไร อย่านึกฝันที่จะเปลี่ยนเขาให้กลับมาเป็น
อย่างเรา ต้องเรียนรู้และโอนอ่อนยืดหยุ่นกับคนรุ่นใหม่บ้าง

5. Market the Modern Benefits Package
ต้องจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมกับคนเจนเนอเรชั่นใหม่ เช่น การให้สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาวะ (Wellness
Benefits) เพื่อการดูแลสุขภาพแม้ไม่เจ็บป่วย องค์การที่ต้องพึ่งพิงคนรุ่นใหม่ คนเก่ง (Talent) ต่างต้องเพิ่ม
สวัสดิการด้านการดูแลบุตรพนักงาน หรือดูแลคนป่วยที่พนักงานต้องรับผิดชอบ การฟื้นฟูร่างกายผู้มีบุตรยาก เป็นต้น

6. Stay abreast of Compliance Issues
ภาครัฐต่างมีการออกกฎหมายใหม่ๆ ให้ทันสมัย กฎระเบียบต่างๆ ต้องก้าวให้ทันกับพฤติกรรมของสังคมและ
เทคโนโลยี คนทำงานผู้บริหาร ต้องติดตามกฎระเบียบกฎหมายเหล่านี้ให้ทัน ไม่ใช่ในเชิงธุรกิจเท่านั้น แม้แต่กฎ
ข้อบังคับการทำงานก็ต้องทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสม

7. Be Certified (or update your skill set)
ความรู้สำคัญน้อยกว่าประสบการณ์เสียแล้ว ใบรับรองคุณวุฒิทางวิชาชีพทวีความสำคัญมากขึ้น ใบปริญญามีก็ดี แต่
อาจไม่ต้องแสดงในเวลาสมัครงานก็ได้ กลับขอดูใบรับรองฝีมือที่มีสถาบันทางวิชาชีพรับรองแทน HR ต้องแสวงหา
ใบรับรองนี้ เช่น การสอบได้ใบรับรองของ HRCI ใบรับรองของสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น


  บางส่วนจากบทความ  “7 ประเด็นสำคัญที่นัก HR ต้องเตรียมพร้อมสู่อนาคต” 
  เต็มได้ใน...
วารสาร HR Society magazine ปีที่ 17 ฉบับที่ 193 เดือนมกราคม 2562


Cover Story : อาจารย์สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
วารสาร : HR Society Magazine มกราคม 2562 


FaLang translation system by Faboba