การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยง

โดย

หลักสูตร

การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยง

 

หัวข้อสัมมนา

1. แผนการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีของไทยในอนาคต

2. กลุ่มมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

• TFRS 9
• TFRS 7
• TAS 32
• TFRIC 16 & TFRIC 19

3. ประเด็นสำคัญของร่างมาตรฐานทางการเงิน TFRS 9 ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
• การจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงิน
• การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก และวัดมูลค่าในภายหลังของราคาทุนตัดจำหน่ายมูลค่ายุติธรรม ตาม TFRS 13
• การเปลี่ยนแปลงและจัดประเภทรายการ
• การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
• การด้อยค่า (Impairment)

4. ประเด็นสำคัญของร่างมาตรฐานรายงานทางการเงิน
• การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ (TFRIC 16)
• การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน (TFRIC 19)

5. ตราสารอนุพันธ์และการป้องกันความเสี่ยง การรับรู้รายการเริ่มแรกและการรับรู้รายการภายหลัง

6. การบัญชีป้องกันความเสี่ยง แนวปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงตาม TFRS 9

7. ต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยง (Cost of hedge)

8. แนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับ TFRS 9

9. ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 (TAS 32) เรื่อง การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือ
ทางการเงิน

• การจัดประเภทและการแสดงรายการใหม่
• หุ้นทุนซื้อคืน ดอกเบี้ย เงินปันผล ผลขาดทุนและกำไร
• การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

10. ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 (TFRS 7) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
สำหรับเครื่องมือทางการเงิน

• ข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูล
• ลักษณะและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
• การเปิดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

11. การเตรียมความพร้อมและการนำหลักเกณฑ์ใหม่ไปใช้ปฏิบัติ

12. แนวปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงและการนำมาถือปฏิบัติ

13. คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

FaLang translation system by Faboba