ภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ

โดย

หลักสูตร

ภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ

หัวข้อสัมมนา

Update กฎหมายใหม่ที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ

 1. นโยบายและกฎหมายภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ 2562
 2. การเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ได้ประโยชน์สูงสุด
  • สิทธิประโยชน์ทางภาษีลงรายจ่ายเพิ่ม 1 เท่า, 2 เท่า มีอะไรบ้าง
  • สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการบริจาค
  • กรณีพิเศษที่บริจาคหักได้ 2 เท่า
  • กรณีทั่วไปที่บริจาคหักได้ 1 เท่า
  • สิทธิประโยชน์การจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงานลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น
  • สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการจ้างคนพิการ
  • การจ้างคนพิการเข้าทำงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ลงรายจ่ายได้ 2 เท่า, 3 เท่า
  • กรณีไม่ได้จ้างคนพิการแต่ได้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เงินที่นำส่งจะลงรายจ่ายเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
  • Update มาตราการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ กับสิทธิประโยชน์นำรายจ่ายค่าจ้างรายวันหักลดหย่อนภาษีในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้ 1.15 เท่า
 3. Update ประเด็นทางด้านภาษี-บัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ที่นักบัญชีไม่ควรพลาด

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 1. รายได้ที่ต้องเสียภาษี
  • รายได้ตามประมวลรัษฎากร
  • รายได้จากการประกอบธุรกิจ, รายได้จากการดำเนินงาน
  • การรับรู้รายได้เงินปันผลจากการลงทุน
  • การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากการกู้ยืม
  • รายได้อื่นๆ
 2. รายจ่ายที่ใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิ
  • รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุน
  • รายจ่ายในการดำเนินกิจการ
  • รายจ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชี
  • รายจ่ายต้องห้าม
  • การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ
  • การตัดหนี้สูญ
  • รายจ่ายที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่นักบัญชีต้องระวัง เช่น ค่าที่ปรึกษาสูง, ค่าตอบแทนกรรมการที่สูงเกินสมควร
  • ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองลูกค้าลูกค้า
 3. การจัดทำเอกสารหลักฐานทางบัญชีเพื่อให้ลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
  • กรณีที่ผู้รับเงินไม่ยอมออกเอกสารหลักฐานให้
  • กรณีที่มีการจ่ายเงินจริงแต่เอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนสามารถลงรายจ่ายได้หรือไม่

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 1. การตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มสรรพากร
 2. รายได้+รายจ่ายที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และถ้ามีการออกใบกำกับภาษีไปต้องรับผิดหรือไม่
 3. ภาษีซื้อต้องห้ามที่ผู้ทำบัญชีต้องรู้และพลาดไม่ได้
 4. การเฉลี่ยภาษีซื้อ ประเด็นปัญหาและข้อยุ่งยากในทางปฏิบัติ
 5. การตรวจสอบและวางระบบงานในการออกและรับใบกำกับภาษี
  • กรณีผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ ไม่บอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไรให้ถูกต้องไม่ถูกสรรพากรเล่นงาน

การหักภาษี ณ ที่จ่าย
 1. การหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งระบบตามประมวลรัษฎากร, ความเกี่ยวพันของกฎหมายแต่ละเรื่อง
 2. หลักเกณฑ์ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากสัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจ
 3. ความรับผิดกรณีไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย และวิธีแก้ไข
  • ผู้รับเงินไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายต้องทำอย่างไร

National e-Payment นโยบายโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลง
ยุคใหม่ที่นักบัญชีต้องรู้และเตรียมรับมือ
 1. ระบบ e-Tax Invoice / e- Receipt
 2. ระบบ e-Withholding Tax
 3. ระบบ e-Filing

ความรับผิดของผู้ทำบัญชี
 1. เสียภาษีไม่ถูกต้อง, รายงานไม่ถูกต้อง ผู้ทำบัญชีต้องรับผิดหรือไม่และจำคุกหรือไม่
 2. ก่อนเซ็นงบ ผู้ทำบัญชีต้องตรวจอะไรบ้าง
 3. โทษของการใช้ใบกำกับภาษีปลอม ระวัง!!! จำคุก 7 ปี
 4. ระวัง! สรรพากรเปิด Web เพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสผู้ที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง ผู้ที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษี
 5. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
FaLang translation system by Faboba