5 ข้อดีของการ Coach

โดย

 


การโค้ชเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้อื่น ให้สามารถยกระดับความสามารถและ
ผลงานของตนเองและของทีมงานให้ดีขึ้น การโค้ชถือว่าเป็นเครื่องมือการพัฒนาเครื่องมือหนึ่งที่มีเสน่ห์และ
สามารถทำให้ผู้ที่ถูกโค้ชปลดล็อคศักยภาพของตนเอง หากผู้รับการโค้ชได้รับแนวทางการโค้ชที่ถูกต้อง
และถูกวิธี

Q : ทำไมต้องโค้ช
A : ประโยชน์ของโค้ชก็เพื่อ

1. เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้คนหลุดพ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้น : การโค้ชเป็นแนวทางการช่วยเหลือคน ที่ทำให้
พวกเขาหลุดพ้นจากปัญหาหรือเรื่องที่ไม่สบายใจที่ทำให้เกิดความทุกข์ ความกังวลใจ

2. ทำให้เกิดความสุข : แน่นอนว่าเมื่อคนหลุดพ้นจากปัญหาและความทุกข์แล้ว ความสุขย่อมเกิดขึ้น แนวทาง
การโค้ชจึงเป็นแนวทางที่ช่วยทำให้ตนเอง คนที่ถูกโค้ชเกิดความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิต เพราะความสุข
มาจากความรู้สึกที่ดีที่เกิดขึ้น ความรู้สึกที่ดีจะส่งต่อไปยังบรรยากาศการทำงานที่ดี และเมื่อตนเองมีความสุข
คนรอบข้างย่อมมีความสุขตามไปด้วยเช่นกัน

3.พฤติกรรมเปลี่ยน : เมื่อคนเรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ทำงานหรือการใช้ชีวิตส่วนตัว ความสุขนั้น
ย่อมส่งต่อไปยังพฤติกรรมการแสดงออกในเชิงบวก การโค้ชจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการปรับเปลี่ยน พัฒนาให้เกิด
พฤติกรรมที่ดี เช่น
• การทำงานเป็นทีม : ให้ความช่วยเหลือ/ความร่วมมือ แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน การรับฟังกัน
• การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ : การเก็บอารมณ์เมื่อไม่พอใจใคร
• การให้บริการที่ดี : ยิ้มแย้มแจ่มใส อาสาช่วยเหลือลูกค้า พูดจาสุภาพไพเราะกับลูกค้า
• การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ : ตระหนักรู้ว่าอะไรคือปัญหา หาทางเลือกของปัญหาได้ถูกต้อง
• ความเป็นผู้นำ : กล้าคิด กล้าทำ และกล้าพูด รวมถึงกล้ารับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นของทีม

4. ผลลัพธ์เปลี่ยน : เมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนแน่นอนว่าผลลัพธ์ย่อมจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งพฤติกรรมจะส่ง
ผลต่อผลลัพธ์ในการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว เช่น
• การทำงานเป็นทีม : ผลลัพธ์ก็คือ ความสำเร็จของงานและของทีมงาน
• การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ : ผลลัพธ์ก็คือ ข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง
• การให้บริการที่ดี : ผลลัพธ์ก็คือ เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น
• การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ : ผลลัพธ์ก็คือ จำนวนปัญหาที่เกิดขึ้นลดลง การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ความเป็นผู้นำ : ผลลัพธ์ก็คือ อัตราการลาออกของพนักงานลดลง ผลสำเร็จการทำงานของทีมงาน

5. การเติบโตขององค์การ : แน่นอนว่าเมื่อพนักงานมีพฤติกรรมที่ดี ผลลัพธ์เกิดขึ้น การเติบโตขององค์
การย่อมเกิดขึ้นตามไปด้วย เพราะความสำเร็จขององค์การไม่ได้มาจากการมีเครื่องจักร มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย
หรือมีระบบการผลิตที่ดี มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอเท่านั้น ปัจจัยเรื่องคนเป็นปัจจัยที่สำคัญมากไม่ว่าจะ
ผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย เพราะคนจะทำให้องค์การขับเคลื่อน เติบโต และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การ ดังนั้น องค์การ
จึงต้องให้ความสำคัญกับคนโดยการหาเครื่องมือพัฒนาความคิด สร้างแรงบันดาล และการตระหนักรู้ เครื่องมือ
การโค้ชจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนเกิดการตระหนักรู้เพื่อหาคำตอบได้ด้วยตนเอง

  บางส่วนจากบทความ  “ทำไมต้อง Coach” 
  อ่านบทความเต็มได้ใน... วารสาร HR Society magazine ปีที่ 17 ฉบับที่ 196 เดือนเมษายน 2562


HRM/HRD : บทความพิเศษ : อาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร 
วารสาร : HR Society Magazine เมษายน 2562


FaLang translation system by Faboba