ประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการปิดงบการเงินประจำปี

โดย

 


นิติบุคคล จะต้องปิดบัญชีประจำปีให้แล้วเสร็จภายในกี่วันระหว่าง 60 หรือ 150 วัน
คำตอบ : ต้องปิดบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

กรณีที่เป็นบริษัทจำกัด จะต้องนำงบการเงินประจำปี เสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นภายใน
120 หรือ 4 เดือน
คำตอบ : ภายใน 4 เดือน

กรณีเป็นบริษัทจำกัด ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ และส่งหนังสือ
เชิญประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับก่อนวันนัดประชุมล่วงหน้ากี่วัน
คำตอบ : ไม่น้อยกว่า 7 วัน

บริษัทจำกัด ภายหลังจากงบการเงินได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทต้องยื่นงบการเงิน
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 30 วัน หรือ 1 เดือน 
คำตอบ : ภายใน 1 เดือนนับแต่วันงบการเงินได้รับอนุมัติ

ภายหลังจากการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ทางบริษัทจะต้องยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลา
กี่วันตามที่กฎหมายกำหนด     
คำตอบ : ภายใน 14 วัน

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการปิดงบการเงินประจำปี 

 

FaLang translation system by Faboba