โครงการอบรมนักบัญชีมืออาชีพ รุ่นที่ 51 Professional Accountants Program

รหัสหลักสูตร : 21/2214

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 38,520 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 40,660 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร
โครงการอบรมนักบัญชีมืออาชีพ รุ่นที่ 51
Professional Accountants Program


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 36 ชม. อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 36 ชม.  อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร อาจารย์ธนเดช มหโภไคย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์ และอาจารย์ลาวัลย์ เบ๊


หัวข้อสัมมนา

1. นักบัญชีมืออาชีพกับการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นนักบัญชีบริหารอย่างมืออาชีพ
- การสร้างมูลค่างานบัญชี
- การทํางาน เสนองานบัญชีกับนายจ้างต่างชาติ
- การเป็นนักบัญชีมืออาชีพที่รอบรู้ทั้งบัญชีและภาษี
- การเปลี่ยนแปลงบทบาทของนักบัญชี
- การคิดและสร้างสรรค์รายงานรูปแบบใหม่ที่สะท้อนภาพกลยุทธ์และ Business Model ขององค์กร ที่มีส่วนเอื้อต่อ
การตัดสินใจของผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านได้มากขึ้น (แนวคิด Integrated Reporting)

2. การพัฒนาปรับปรุงการจัดทํารายงานการบัญชีและการเงินอย่างมืออาชีพ
- ความสําคัญในการจัดทํารายงานการบัญชีและการเงิน
- รายงานการเงินที่นักบัญชีจะต้องทําเพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการบริหารกิจการ
- การจัดทํารายงานการเงินเพื่อสนองต่อความต้องการของฝ่ายบริหารให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
- ผลกระทบต่อการจัดทํารายงานการเงินที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ และไม่ทันตามกําหนดเวลาที่ผู้บริหารต้องการ

3. เจาะลึกการปรับปรุงและพัฒนา การวางระบบบัญชีให้ได้ประโยชน์ต่อกิจการสูงสุด
- การวางระบบบัญชีให้ประสบความสําเร็จจะต้องพิจารณาปัจจัยอะไรบ้าง
- เมื่อนําระบบบัญชีออกมาใช้จะต้องมีการติดตาม ปรับปรุงพัฒนา ระบบงานบัญชีอย่างไรให้สอดคล้องการกิจการ
- ข้อควรระมัดระวังในการวางระบบเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษีอากร ประเด็นความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น
- เจาะลึกการวางระบบบัญชีอย่างมืออาชีพเช่น ระบบสินค้าคงเหลือ ระบบทรัพย์สิน ระบบเงินสดรับ-จ่ายระบบ
ลูกหนี้และเจ้าหนี้

4. การควบคุมภายในและแนวทางป้องกันการเกิดทุจริตในองค์กร
- นักบัญชีมีบทบาทต่อการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรได้อย่างไร
- การวางระบบควบคุมภายในของระบบปฏิบัติการต่างๆในองค์กรและการนําออกใช้
- เทคนิคการวางระบบควบคุมภายในให้เชื่อมโยงกับการป้องกันการเกิดทุจริต
- แนวทางการควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริต
- เทคนิคการประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริตและเครื่องมือที่ใช้ประเมินความเสี่ยงในระบบต่างๆ

5. มาตรฐานการบัญชีที่สําคัญและจําเป็นต่อนักบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่กระทบต่อทุกธุรกิจ
(PAEs และ NPAEs)
- Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติ ที่สําคัญ
- ก้าวทันมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะถูกนํามาใช้ในอนาคต
- การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะส่งผลกระทบต่องบการเงิน
- เจาะลึกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่นักบัญชีจะต้องให้ความสําคัญและปฏิบัติ
- ประเด็นปัญหาที่มักพบในการจัดทําบัญชีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องสําหรับกิจการ PAEs , NPAEs

6. กลยุทธ์การจัดทํางบประมาณเพื่อวางแผนและควบคุม
- ความจําเป็นและความสําคัญที่กิจการจะต้องจัดทํางบประมาณ
- ประเภทของงบประมาณที่สําคัญของธุรกิจที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม
- การกําหนดรูปแบบของงบประมาณให้สอดคล้องกับธุรกิจและนําไปใช้ได้จริงในกิจการ
- เจาะลึกวิธีปฏิบัติ (WorkShop) ในการจัดทํางบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุม
- เทคนิคการใช้งบประมาณเพื่อการควบคุมต้นทุนและสร้างกําไรให้แก่ธุรกิจ

7. วิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจ
- ความสําคัญและความจําเป็นในการวิเคราะห์งบการเงินที่นักบัญชีต้องคํานึงถึง
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์งบการเงินต่อกิจการและนักบัญชี
- ประเภทของการวิเคราะห์งบการเงินและการเลือกวิธีวิเคราะห์งบการเงินอย่างไรจึงจะทําให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
- สิ่งที่ผู้บริหารคาดหวังจากรายงานวิเคราะห์งบการเงิน
- เทคนิควิเคราะห์งบการเงินเพื่อตัดสินใจและบริหาร
- เทคนิคการใช้อัตราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์ปัญหาตรวจสอบและพยากรณ์แนวโน้มของธุรกิจ
- เทคนิคการนําผลการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการตนเองคู่แข่ง ลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
- การนําข้อมูลจากการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจเพื่อเสนอแนะผู้บริหาร

8. มองภาษีอย่างมืออาชีพ..Update กฎหมายภาษีอากร
- ความรู้และความจําเป็นของภาษีอากรที่นักบัญชีมืออาชีพต้องทราบ
- ประเด็นความผิดพลาดและภาระภาษีที่กิจการมักถูกประเมิน
- UPDATE กฎหมายภาษีอากรที่ออกใหม่
- ภาระภาษีอากรที่นักบัญชีมืออาชีพต้องระมัดระวังเป็นพิเศษภาษีเงินได้นิติบุคคล
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคํานวณกําไรสุทธิ
- รายได้และรายจ่ายที่ลดลงมีผลต่อการตรวจสอบของสรรพากรอย่างไร
- การรับรู้รายได้และรายจ่ายและการยกเว้นภาษี
- รายจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นจากที่จ่ายจริงและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- การแก้ไขปัญหาของรายจ่ายต้องห้ามเพื่อให้สรรพากรยอมให้ถือเป็นรายจ่ายได้ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- วางระบบหักภาษีณ ที่จ่ายเพื่อการทํางานที่ถูกต้อง
- หลักเกณฑ์ที่สําคัญในการหักภาษีณ ที่จ่าย และประเด็นที่นักบัญชีจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
- บทกําหนดโทษในกรณีไม่ได้หักภาษีหรือหักไม่ครบไม่ถูกต้อง
- เงินได้ที่ต้องหักภาษีณ ที่จ่ายและเงินได้ที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องหักภาษีณ ที่จ่าย
- สารพันปัญหาการหักภาษีณ ที่จ่าย เช่น รับจ้างทําของค่าขนส่ง ค่าเช่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ความรับผิดและฐานภาษีในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ปัญหาการออกใบกํากับภาษีใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ตามหลักเกณฑ์ใหม่
- จัดทํารายงานภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักเกณฑ์ใหม่
- ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม
- ข้อควรระมัดระวังความผิดพลาดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่มักถูกสรรพากรประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ
- กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและที่ได้รับยกเว้น
- อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะและข้อยกเว้น
- จุดที่บริษัททั่วไปต้องระวังเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ปัญหาการทํากิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์
- ข้อควรระวังเกี่ยวกับอากรแสตมป์

9. ประเด็นความแตกต่างระหว่าง มาตรฐานการบัญชี TAS มาตรฐานรายงานการเงิน IFRSและ
ประมวลรัษฎากร (Revenue Code)

- เทคนิคการจัดระบบการตรวจสอบภาษีอากรที่นักบัญชีควรจัดทํา มีอะไรบ้าง
- หลักเกณฑ์ในการปรับปรุงกําไรสุทธิที่มาตรฐานการบัญชีแตกต่างกับประมวลรัษฎากรแนวปฏิบัติที่สําคัญ
- ผลกระทบต่อความแตกต่างของมาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากรที่ต้องปรับปรุงกําไรสุทธิ (บวกกลับ)
มีอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวัง
TAS 1 การนําเสนองบการเงิน
TAS 2 สินค้าคงเหลือ
TAS 8 นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
TAS 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
TAS 18 รายได้
TAS 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน
TAS 23 ต้นทุนการกู้ยืม
TAS 37 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

10. กลยุทธ์การวางแผนภาษีสําหรับนักบัญชีมืออาชีพ
- ความสําคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการวางแผนภาษี
- นักบัญชีจะวางแผนภาษีอย่างไรให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด
- จะวางแผนภาษีอย่างไรให้เสียภาษีอย่างประหยัดและถูกกฎหมาย
- เคล็ด (ไม่) ลับในการวางแผนภาษีรายได้และรายได้ที่ยกเว้นภาษี
- เคล็ด (ไม่) ลับในการวางแผนภาษีรายจ่ายและรายจ่ายต้องห้ามทําอย่างไรให้ถือเป็นรายจ่ายได้
- เคล็ด (ไม่) ลับในการวางแผนภาษีรายจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายได้
- เพิ่มขึ้นจากที่จ่ายจริง และการเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
- ลับเหลี่ยมคมในการวางแผนภาษีเอกสารรายจ่าย ทําอย่างไรให้ถือเป็นรายจ่ายได้สรรพากรยอมรับ
- ลับเหลี่ยมคมในการวางแผนภาษีภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม และการขอคือภาษีซื้อ
- ลับเหลี่ยมคมในการวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย หักอย่างไรไม่ให้เสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
- ลับเหลี่ยมคมในการวางแผนภาษีการส่งเสริมการขาย ทําอย่างไรให้เสียภาษีถูกต้องและประหยัดภาษี

11. คลินิกนักบัญชีการแก้ไขปัญหาในการจัดทําบัญชีและภาษีอากร เพื่อประโยชน์สูงสุดสําหรับองค์กร
Workshop กรณีศึกษาเข้มข้น ครบถ้วนทุกด้าน เพื่อก้าวสู่..นักบัญชีมืออาชีพ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
36 6 36 0 0 6

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์ธนเดช มหโภไคย
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์อดิศักดิ์ สืบประดิษฐ์
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba