เจาะประเด็นปัญหาการตรวจสอบสัญญาธุรกิจ

รหัสหลักสูตร : 21/3512

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เจาะประเด็นปัญหาการตรวจสอบสัญญาธุรกิจ
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

การทําสัญญาเป็นนิติกรรมที่กระทํากันอยู่เสมอสำหรับผู้ประกอบธุรกิจโดยทั่วไป ผู้บริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรในการทำนิติกรรมสัญญากับบุคคลภายนอกซึ่งมีผลผูกพันองค์กรและตนเอง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจที่ดีและอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายและนิติกรรมเป็นอย่างดี
  - สามารถตระหนักถึงประเด็นซึ่งเป็นสาระสำคัญ
  - ปัญหาและข้อควรระวังต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์
  - เพื่อป้องกันความผิดพลาด เสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
หลักสูตรนี้ได้รวบรวมและนําเสนอประเด็นปัญหาในการทํานิติกรรมสัญญาที่สำคัญไว้เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับ การทำนิติกรรมสัญญาได้ศึกษา และนำไปเป็นแนวทางในการทำนิติกรรมสัญญา ได้อย่างเหมาะสม รัดกุม เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น มั่นใจและมีประสิทธิภาพ

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. ประเด็นเกี่ยวกับการตีความสัญญาทำอย่างไร ให้ชัดเจนไม่ต้องตีความสัญญาที่ทำว่าเป็นสัญญาอะไร?

2. ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา หรือ การไม่ปฏิบัติตามสัญญา มีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างไร?

3. ประเด็นเกี่ยวกับวันที่ในการทำสัญญา (กรณีลงว่า..สัญญามีผลวันที่) สามารถใช้ย้อนหลังได้หรือไม่อย่างไร?

4. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกรณีพิพาทหรือขจัดความเสี่ยงกับบุคคลที่ 3 หรือคู่สัญญา

5. ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ชื่อสัญญาที่เกิดขึ้น กรณีชื่อสัญญาที่ระบุไว้กับเนื้อหาในสัญญาไม่สอดคล้องกันจะมีวิธีพิจารณาสัญญานั้นว่าเป็นสัญญาอะไร อย่างไร?

6. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้ “ชื่อสัญญา” มีผลทางกฎหมายอย่างไร? (ชื่อนั้น..สำคัญไฉน)

  - สัญญาที่ไม่ได้ระบุชื่อสัญญา
  - สัญญาที่มีหลายสัญญาในฉบับเดียวกัน
  - การใช้ “ตัวย่อ” ในการใช้เป็นชื่อสัญญา

7. กรณีลูกค้ามีหลายสาขา จะต้องลงชื่อในสัญญาที่ทำไว้ด้วยหรือไม

8. กรณีที่บริษัท มีสำนักงานใหญ่และสาขา หากต้องการส่งพนักงานไปทำงานที่สาขาที่ต่างประเทศแต่การทำสัญญาได้ระบุไว้ว่าสัญญานี้ใช้บังคับในประเทศไทย ดังนั้นสัญญาที่ทำขึ้นจะใช้บังคับได้กับพนักงานที่ส่งไปอยู่ต่างประเทศได้หรือไม่

9. กรณีลูกค้าระบุชื่อในสัญญา และที่อยู่แต่หากว่าลูกค้าได้ย้ายที่อยู่โดยไม่ได้แจ้งมาทางผู้ทำสัญญาด้วย จะส่งจดหมายที่ระบุไว้ในสัญญาหรือที่อยู่ใหม่ที่เราติดต่อด้วย

10. ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่ผิดหลักไวยากรณ์จะมีวิธีการใดใช้ในการตีความ

11. ประเภทของสัญญาที่สำคัญที่ต้องเจอเป็นประจำ เช่น สัญญาซื้อขาย, สัญญาจ้างแรงงาน, สัญญาจ้างเหมา ,สัญญาเช่าซื้อลิสซิ่ง,สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง, สัญญาการแปลงหนี้ใหม่..และอื่นๆ

12. สัญญาบริการพื้นที่กับสัญญาเช่า มีความแตกต่างกันอย่างไร สิทธิในการถือครองทรัพย์สินนั้นอยู่กับใครและจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นสัญญาบริการพื้นที่ หรือสัญญาเช่า

13. ประเด็นเกี่ยวกับจุดแตกต่างระหว่างสัญญาจัดซื้อ กับสัญญาจัดจ้าง มีข้อสังเกตและข้อบ่งชี้ใดบ้าง ที่เป็นข้อสังเกตของสัญญาทั้ง 2 ประเภท

14. ประเด็นที่เกี่ยวกับสัญญาที่ทำขึ้นควรเก็บไว้ที่ใคร เก็บรักษาไว้กี่ปี

15. สัญญาควรทำขึ้นกี่ฉบับ (สำเนาที่มีตัว Copy) ใช้สัญญาหรือสำเนาที่คนส่วนใหญ่เข้าใจแท้จริงแล้วในทางปฏิบัติเป็นอย่างไร?

16. ประเด็นเกี่ยวกับจุดแตกต่างระหว่างสัญญาจัดซื้อ กับสัญญาจัดจ้าง มีข้อสังเกตและข้อบ่งชี้ใดบ้าง ที่เป็นข้อสังเกตของสัญญาทั้ง 2 ประเภท

17. หากมีการทำสัญญาและเก็บตัวจริงไว้แต่บางครั้งได้ส่งเป็น E-mail อาจจะไม่ได้ส่งเอกสารต้นฉบับให้เซ็นด้วยกรณีดังกล่าวสามารถนำเอกสารมา ประกอบรวมกันสามารถทำได้หรือไม่ หรือต้องนำเอกสารต้นฉบับมาเซ็นทั้งหมด กรณีนี้สัญญานั้นจะยังใช้ได้อยู่หรือไม่?

18. ประเด็น ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ “ลายเซ็น” ในสัญญาธุรกิจ

  - “ลายเซ็น” ทางกฎหมายมีกี่ประเภทอะไรบ้าง
  - อำนาจความรับผิดชอบของ “ลายเซ็น” แต่ละประเภท
  - เอกสารใดบ้างที่ต้องมี “ลายเซ็น” ใครเป็นผู้เก็บเอกสาร, ใครเป็นผู้มีอำนาจเซ็น

19. ปัญหาที่เกี่ยวกับอากรแสตมป์ควรติดในสัญญาอะไรบ้าง และติดเท่าไหร่ หากติดผิดมีการเสียค่าปรับเงินเพิ่มจำนวนเท่าใด?

20. ต้นฉบับ คู่ฉบับ ใครควรมีหน้าที่เก็บไว้ครอบครอง หากลูกจ้างผลักภาระให้ผู้ว่าจ้างเป็นคนติดอากรแสตมป์แทนผู้ว่าจ้าง แล้วผู้จ้างจะมีความผิด หรือไม่ ที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์เอง

21. การผิดสัญญาและความรับผิดชอบจากการผิดสัญญา ในกรณีต่างๆ เช่น การมัดจำ การชดใช้ค่าเสียหาย เบี้ยปรับ การถูกบังคับให้ปฏิบัติตามสัญญา การชดใช้ดอกเบี้ยระหว่างผิดนัด

กำหนดการอบรม


วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

เวลา 09.00-16.30 น.

โรงแรม S31
ซ.สุขุมวิท 31 (รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์)

อัตราค่าสัมมนา


สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป
4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรม S 31
545 ซ.สุขุมวิท 31 กทม.10110
โทรศัพท์ :
02 260 1111
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba