แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้

รหัสหลักสูตร : 21/2215

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. วัตถุประสงค์ ความจำเป็น ผลกระทบและประโยชน์ที่กิจการจะได้รับจากการตั้งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2. ขอบเขตของการปฏิบัติและความหมายของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

3. ฐานภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

4. การรับรู้หนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ในปัจจุบัน

5. รับรู้หนี้สิน-สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

6. การวัดมูลค่าของหนี้สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

7. การนำเสนอข้อมูล

8. Case Study

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

เรเนซองส์ กรุงเทพ
518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330
โทรศัพท์ :
02 125 5000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba