เทคนิคการใช้ข้อมูลบัญชีการเงินสำหรับผู้บริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

รหัสหลักสูตร : 21/2120

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. ความสำคัญของข้อมูลทางบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของรายการบัญชีในงบการเงิน รวมทั้ง
- เกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์สิทธิ เกณฑ์เงินสด
- การคำนวณค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรง วิธีผลรวมอายุการใช้งาน ฯลฯ
- ความสำคัญของนโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- ทุนดำเนินงาน
3. งบการเงินที่สำคัญๆ ที่ผู้บริหารควรให้ความสนใจ นำมาวิเคราะห์เพื่อสื่อความหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจการ (การอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินสำคัญอย่างไร)
- Statement of Financial Position, Income Statement, Retained Earning Statement,
Statement of hanges in Financial Position, Statement of Cash Flow
- ความสัมพันธ์ระหว่างงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
- ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาบัญชีกำไรสะสมของกิจการ
- ประโยชน์ที่จะได้รับจากงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
4. ลักษณะของงบการเงินของธุรกิจและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เทคนิคและเครื่องมือในการวิเคราะห์ ตีความ
- อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios)
- อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratios)
- อัตราส่วนโครงสร้างเงินทุน (Leverage Ratios)
- อัตราส่วนกิจกรรม (Activity Ratios)
- ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้สินกับส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt Equity Ratio)
5. การนำผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง (ภาคปฏิบัติ)
- การควบคุมต้นทุนต่างๆ
- การวัดความสามารถในการทำกำไรของหน่วยงาน
- การบริหารสภาพคล่องของกิจการ
- การบริหารบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าคงเหลือ ฯลฯ
- ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของกิจการ
- ผลกำไรจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba