25 ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานและแนวทางการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4081

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. กระบวนการทางบัญชีกับการดำเนินธุรกิจ “นโยบายในการดำเนินธุรกิจ ถูกสะท้อนภาพด้วยข้อมูลบัญชี”

- องค์ประกอบของกระบวนการบัญชี

- ความสัมพันธ์ของกระบวนการบัญชีธุรกิจ

- ในยุคนี้จำเป็นแค่ไหนที่ต้องจัดทำบัญชี

2. การจัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีคู่

- เทคนิคการจำแนกรายการทางบัญชี

- ประเด็นของการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ (ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์)

- การพิจารณารายการหนี้สิน

- การพิจารณารายการส่วนของเจ้าของ

- การพิจารณารายการรายได้

- ประเด็นของการรับรู้รายได้ที่นักบัญชีควรทราบ

- การพิจารณารายการค่าใช้จ่าย

3. การปรับปรุงรายการทางบัญชี “สินทรัพย์หมุนเวียน”

3.1 เกณฑ์การวัดค่ารายงานทางการเงิน

- ราคาทุนเดิม

- ราคาทุนปัจจุบัน

- มูลค่าที่จะได้รับ

- มูลค่าปัจจุบัน

3.2 ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำบัญชีและวิธีการแก้ไข

4. การปรับปรุงรายการทางบัญชี “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน”

- สาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- การรับรู้รายการ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ (ในช่วงที่ได้สินทรัพย์มา)

- ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง

- ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังสินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพพร้อมใช้งาน

- การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ

- หลักเกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคา

- การวัดมูลค่าการรับรู้รายการหลังการรับรู้รายการ

- การตัดรายการมูลค่าตามบัญชี ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี

- การจัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในการโอนจากบัญชี

- สาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

- การตัดจำหน่ายเมื่อมีการยกเลิกใช้งานอย่างถาวร

- การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

- ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำบัญชีและวิธีการแก้ไข

5. การปรับปรุงรายการทางบัญชี “หนี้สินและส่วนของเจ้าของ”

- การจัดการรายการหนี้สิน

- การจัดการรายการส่วนของเจ้าของ

- ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำบัญชีและวิธีการแก้ไข

- ตัวอย่างการกำหนดแนวปฏิบัติการควบคุมภายในด้านการเงิน

6. การปรับปรุงรายการทางบัญชี “รายการบัญชีอื่นที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน”

- มาตรฐานรายงานทางการเงินคืออะไร

- รายการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินคืออะไร

- ประเภทของเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุน

7. 25 ประเด็นปัญหาจากการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไข

- ประเด็นการจัดทำงบการเงินที่มักมีข้อผิดพลาดที่นักบัญชีมองข้าม

- งบการเงินที่ต้องจัดทำ อย่างไรจึงจะทำให้งบการเงินเป็นที่น่าเชื่อถือ

- จำเป็นหรือไม่ที่กิจการต้องมีการกำหนดนโยบายบัญชี และนโยบายบัญชีที่ทุกกิจการต้องมีประกอบด้วยอะไรบ้าง

- รับรู้รายได้และวัดมูลค่ารายได้ และค่าใช้จ่าย กิจการจะต้องปฏิบัติ อย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- กิจการนำเข้าและส่งออกสินค้า จะรับรู้รายการได้อย่างไรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- กิจการขายสินค้าจะต้องตีราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบบัญชีอย่างไร อะไรคือราคามูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ

ที่กิจการจะต้องพิจารณาในการตีราคาสินค้าคงเหลือด้วย

- ปัญหาการบันทึกบัญชีเมื่อกิจการมีสินค้าขาดหรือเกินจาก Stock card และประเด็นการปรับปรุงรายการทางบัญชี

- มีกรณีใดบ้างที่กิจการสามารถตัดสินค้าคงเหลือจาก Stock card และประเด็นการปรับปรุงรายการทางบัญชี

- มีวิธีพิจารณาอย่างไรในการแยกระหว่างสินทรัพย์มีตัวตน กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หลักเกณฑ์ที่สำคัญ

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขพิจารณาว่าจะถือเป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์ได้เมื่อใด และเมื่อใดถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน

- อะไรคือต้นทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประเด็นการปรับปรุงรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- หากกิจการมีต้นทุนการกู้ยืมเกิดขึ้น จะพิจารณาอย่างไรว่าถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ ต้องนำไปหักค่าเสื่อมราคา

- กิจการจำเป็นหรือไม่ ที่จะต้องแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์ออกจากตัวสินทรัพย์ในการคำนวณหักค่าเสื่อมราคา

- การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์มีหลักเกณฑ์การปรับปรุงรายการทางบัญชีอย่างไรให้ถูกต้อง กิจการสามารถตีราคาสินทรัพย์เพื่มขึ้นหรือลดลงได้หรือไม่

มีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร

- ปัญหาความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นจากการหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

- สิ้นรอบบัญชี กิจการจะต้องมีการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์หรือไม่ และต้องปรับปรุงรายการทางบัญชีอย่างไร

- มีข้อผิดพลาดในการปรับปรุงรายการทางบัญชีเกิดขึ้น จะแก้ไขอย่างไร หากข้อผิดพลาดนั้นเกิดจากรอบบัญชีก่อนแต่มาตรวจพบในรอบบัญชีปัจจุบัน

- หมายเหตุประกอบงบการเงินมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนที่กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

- การบันทึกรายการหลักทรัพย์เพื่อค้าหรือเผื่อขายกรณีจำหน่าย/ได้มาระหว่างงวด/ปรับมูลค่าอย่างไร

- หลักเกณฑ์การพิจารณาในการแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์ การขายและเช่ากลับคืน กรณีกิจการขาดสภาพคล่องจะดำเนินการอย่างไร

- จุดในการพิจารณาเพื่อรับรู้รายการรายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กับรายการรายได้ตามหลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่ม

มีจุดรับรู้รายการต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร

- วิธีการปรับปรุงรายทางบัญชีกรณีรับชำระค่าหุ้นจดทะเบียนเป็นเงินสดและลูกหนี้การค้า

- กิจการมีลูกหนี้การค้าที่เป็นหนี้ค้างชำระและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ติดตามกันนานมาก จะตัดหนี้สูญอย่างไร

- ลูกหนี้การค้าในบัญชีแสดงไว้สูงเกินกว่าความเป็นจริง เนื่องจากไม่ตัดรายการหนี้สูญหรือตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามข้อเท็จจริงจะแก้ไขอย่างไร

- เจ้าหนี้การค้าแสดงไว้ในบัญชีต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากไม่ได้รับรู้การซื้อสินค้าตามข้อเท็จจริง จะแก้ไขอย่างไร

8. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงเเรมไบรตัน (ถ.สรรพาวุธ ใกล้สี่เเยกบางนา)
222 ถ.สรรพาวุธ บางนา กทม.10260
โทรศัพท์ :
02 393 3999
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba