การวางแผนภาษีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหากต้องการลงทุนของกิจการในเขต EEC

รหัสหลักสูตร : 21/8024

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนภาษีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI
และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหากต้องการลงทุน
ของกิจการในเขต EEC


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

กรณีศึกษา คดีด้านภาษีการใช้ขาดทุนสะสมกรณีมีหลายโครงการของกิจการ BOI

 

วิทยากรโดย อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

หัวข้อสัมมนา

1. Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน

2. การวางแผนภาษีและการคำนวณรายได้สำหรับกิจการ BOI และ NON-BOI
• วางแผนเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
• วางแผนเกี่ยวกับภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผล
• วางแผนเกี่ยวกับการวางประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม
• วางแผนเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• วางแผนเพื่อการคำนวณกำไรสุทธิ การเฉลี่ยรายได้และค่าใช้จ่าย BOI และ NON-BOI

3. วางแผนภาษีกรณีมีผลขาดทุนประจำปีของกิจการ
• การใช้ผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับ BOI
• การใช้ผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับ BOI และ NON-BOI
• การใช้ผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับ BOI ทั้งบัตรเดียวและหลายบัตร
• กรณีศึกษา คดีภาษีเกี่ยวกับการใช้ขาดทุนสะสมกรณีมีหลายโครงการ

4. วางแผนภาษีภายหลังสิ้นสุดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกิจการ BOI
• การใช้ผลขาดทุนสะสมของธุรกิจ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริม BOI
• การประมาณการเพื่อเสียภาษีกลางปีและการคำนวณภาษีสิ้นปี ทั้ง BOI และ NON-BOI
• เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมBOI ต้องเสียภาษีหลายอัตรา จะคำนวณอย่างไร

5. การป้องกันกับประเด็นที่สรรพกรมักตรวจสอบเพื่อลดข้อโต้แย้ง
• ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
• วันที่เริ่มใช้สิทธิ วันที่เริ่มมีรายได้และรายจ่ายจากการประกอบกิจการ BOI
• รายได้ของกิจการ BOIที่ได้รับการยกเว้นภาษี
• รายได้จากผลิตผลพลอยได้ เศษวัสดุ สินค้าไม่ผ่าน QC ของกิจการ BOI
• การจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือทรัพย์สิน ที่ซื้อมาในระหว่างได้รับ BOI
• รับชำระค่าเสียหายจากประกันภัย
• รายได้อื่นหรือดอกเบี้ยที่ได้รับเป็นประจำจากการประกอบกิจการ BOI
• กรณีผิดพลาดจากการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และแนวทางแก้ไข

6. ปัญหาและข้อเท็จจริงจากข้อหารือกรมสรรพากรที่เกี่ยวกับกิจการ BOI

Update สิทธิประโยชน์ตามมาตการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

1. การประกอบธุรกิจที่จะได้รับสิทธิพิเศษตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการที่ต้องการเข้าไปประกอบกิจการในเขต EEC
• เขตส่งเสริมพิเศษเฉพาะทาง
• เขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย
• นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม

3. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นอย่างไร
• ประเภทธุรกิจที่จะได้รับยกเว้นภาษี
• ขั้นตอนการขอยกเว้นภาษี
• เงินสนับสนุนที่ได้รับต้องนำมาเสียภาษีหรือไม่

4. เมื่อหมดสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะยังได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ครึ่งหนึ่งหรือไม่
• หลักเกณฑ์ที่จะได้สิทธิยกเว้นภาษีกึ่งหนึ่ง

5. นิติบุคคลที่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก BOI อยู่แล้วหากต้องการลงทุนในเขต EEC เพิ่มจะได้สิทธิประโยชน์อย่างไร

6. บุคคลธรรมดาที่เข้าไปทำงานในเขตพัฒนาพิเศษ EEC จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไร
• อัตราภาษีเงินได้เป็นอย่างไร
• สามารถเสียภาษีเป็นขั้นบันไดได้หรือไม่
• ต้องมีความรู้ด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่

7. บริษัทต่างชาติที่เข้ามาประกอบกิจการในเขต EEC มีสิทธิพิเศษอย่างไรบ้าง

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

สถานที่

โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

รถไฟฟ้าใต้ดินสถานี ห้วยขวาง
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba