เทคนิคการจัดทำงบการเงินพร้อมวิธีการแก้ปัญหา และการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing (หลักสูตรใหม่ปี 2562)

รหัสหลักสูตร : 23/4042/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการจัดทำงบการเงินพร้อมวิธีการแก้ปัญหา
และการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

หัวข้อสัมมนา

1.Update มาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงิน

2.ข้อผิดพลาดในงบการเงินที่กระทบต่อการจัดทำบัญชี

3.ประเด็นเรื่องค่าใช้ทางบัญชีที่พบในงบการเงิน

4. เทคนิคการจัดทำงบการเงิน และจุดสังเกตที่มักพบข้อผิดพลาดในงบการเงิน
- จุดตรวจสอบในงบแสดงฐานะทางการเงิน
- จุดตรวจสอบในงบกระแสเงินสด
- จุดตรวจสอบในงบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- จุดตรวจสอบในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
- จุดตรวจสอบในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

5. การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing และการนำส่งงบการเงินต่อกรมสรรพากร

6. ปัญหาการยื่นงบการเงินละวิธีการตรวจสอบการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ e-filing

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba