ปัญหาและการวางแผนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย พร้อมเตรียมรับมือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

รหัสหลักสูตร : 21/1712

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ปัญหาและการวางแผนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีป้าย พร้อมเตรียมรับมือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่่นๆ 6 ชม.

 

พิเศษ!! เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที 500 บาท

• Case studies ที่เกิดขึ้นจริง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
• การโต้แย้งการประเมินและการระงับข้อพิพาททางภาษีกับเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี
• รวมประเด็นปัญหา และวิธีการแก้ไขจากผู้มีประสบการณ์จริง
• การเปลี่ยนแปลงจาก...กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...ที่ต้องเตรียมตัว!!
• เปรียบเทียบความแตกต่าง!! ของ ภาษีโรงเรือนและที่ดินปัจจุบัน กับร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่
• แนวโน้มอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีอัตราภาษีใหม่การอัตราผ่อนผัน และการยกเว้นภาษี

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ตรงด้านภาษีท้องถิ่น

หัวข้อสัมมนา

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (Building and Land Tax)

1. หลักการจัดเก็บและประเด็นปัญหาเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ค่าภาษี
- ค่ารายปี
- เงินเพิ่ม

2. ประเด็นทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- โรงพยาบาล
- โรงเรียน
- สวนหย่อมของบริษัทที่ให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการ

3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- เจ้าของกรรมสิทธิ์
- ผู้เช่า
- ผู้อาศัย
- กรณีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและที่ดินเป็นคนละเจ้าของกันใครจะเป็นผู้เสียภาษี

4. การลดหรือปลดค่าภาษี

5. วิธีการคํานวณภาษี เทคนิคการประเมินค่ารายปีและอัตราภาษีที่ต้องเสีย
- กรณีเก็บค่าเช่าราคาถูกกว่าค่าเช่ามาตรฐานกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสียภาษีอย่างไร
- การขอลดค่ารายปีมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร

6. การประเมินค่ารายปีของอาคาร โรงเรือน
- Case Studies ปัญหาการโต้แย้ง & quot; ค่ารายปี
- อาคาร โรงเรือนที่เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและสํานักงานจะเสียภาษีโรงเรือนอย่างไร
- อาคาร โรงเรือนที่เจ้าหน้าที่ไม่มาประเมินภาษีเจ้าของอาคารจะมีความผิดหรือไม่

7. การยื่นแบบแสดงรายปีมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษี

8. เทคนิคเขียนสัญญาอย่างไรเพื่อประหยัดภาษีโรงเรือน

ภาษีบํารุงท้องที่ (Local Development Tax)

1. ความเหมือนที่แตกต่างในการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่กับภาษีโรงเรือนและที่ดิน

2. หลักการจัดเก็บและที่ดินที่ได้รับยกเว้นภาษีบํารุงท้องที่
- อย่างไรจึงจะถือว่าเป็นที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนที่ได้รับยกเว้นภาษีบํารุงท้องที่

3. ประเด็นการเสียภาษีบํารุงท้องที่
- “ราคาปานกลางที่ดิน” คืออะไร - กรณีได้รับที่ดินมาระหว่างปีต้องเสียภาษีบํารุงท้องที่อย่างไร

4. การคํานวณภาษี, ขั้นตอนมีการติดต่อขอชําระภาษี

5. เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นภาษี

6. การลดหย่อน/การยกเว้น/การลดภาษี การชําระภาษีกรณีเจ้าของร่วม, ทรัพย์มรดกที่ยังไม่แบ่ง

7. บทกําหนดโทษ (ไม่ยื่นเสียภาษี, ชําระขาด, ชําระเกิน)

ภาษีป้าย (Signboard Tax)

1. หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีป้าย
- อย่างไรถือเป็นป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย
- การออกแบบป้ายเพื่อลดภาระภาษี

2. ป้ายที่ต้องเสียภาษีมีลักษณะอย่างไร
- ป้ายชื่อ
- ป้ายยี่ห้อ
- ป้ายแสดงเครื่องหมายการค้า
- ป้ายคอมพิวเตอร์
- แผ่นปลิวที่ติดตามเสาไฟต้องเสียภาษีด้วยหรือไม่อย่างไร

3. ป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีต้องมีลักษณะอย่างไร

4. การวางแผนก่อนตัดสินใจทําป้าย
- การโชว์โลโก้ แต่ไม่มีคําบรรยายต้องเสียภาษีป้ายอย่างไร
- การโฆษณาบนบิลบอร์ด และการเช่าป้ายบิลบอร์ดมีภาระภาษีป้ายอย่างไร

5. ผู้ที่ต้องเสียภาษีป้าย
- กรณีที่ผู้อื่นติดป้ายบริเวณอาคารของบริษัท บริษัทต้องเสียภาษีหรือไม่
- ลูกค้าทําแผ่นป้ายโฆษณาให้บริษัทโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บริษัทต้องเสียภาษีป้ายเองหรือไม่

6. การคํานวณภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภป.1)
- ป้ายอักษรกับป้ายภาพ อัตราภาษีต่างกันหรือไม่อย่างไร
- ถ้ากรณีชื่อกิจการจดทะเบียนเป็นภาษาไทย แต่เขียนป้ายเป็นภาษาอังกฤษจะเสียภาษีอัตราเท่าไร

7. ขั้นตอนการชําระภาษีป้าย, บทกําหนดโทษ, การขอคืนเงินภาษีป้าย

ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

1. Update นโยบายการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของหลักภาษีโรงเรือนและที่ดินปัจจุบัน กับ ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่

3. เตรียมความพร้อมจัดการทรัพย์สินอย่างไรเมื่อกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ใช้บังคบ

4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษี

5. อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีอัตราภาษีใหม่ การอัตราผ่อนผันและการยกเว้นภาษี
- เกษตรกรรมที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเป็นเจ้าของ
- ที่อยู่อาศัย
- พาณิชกรรม
- ที่ดินเปล่า

6. ภาระภาษีที่ต้องเสียในแต่ละปีจะต้องคำนวณอย่างไร

7. ข้อดี-ข้อเสียของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba