กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล

รหัสหลักสูตร : 21/3101/4

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน ระเบียบข้อบังคับก่อนปฏิบัติจริง
● อัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม กรณีนายจ้างเลิกจ้างสำหรับลูกจ้างที่ทำงานติดต่อ 20 ปี จะต้องได้รับสิทธิค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน
● ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ และมีจำนวนวันลาคลอดเพิ่มขึ้น
● กรณีนายจ้างเปลี่ยนตัวนายจ้าง ถ้าหากลูกจ้างไม่ยินยอม ทำได้หรือไม่?
● กรณีย้ายสถานประกอบการ หากลูกจ้างไม่ยินยอม จะต้องทำอย่างไร?
● ค่าตอบแทน และค่าล่วงเวลา กรณีไม่จ่ายจะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร
● การกําหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทน ระหว่างลูกจ้าง ชาย-หญิง มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
● การกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างใน วันลาเพื่อกิจธุระจําเป็น

 

วิทยากรโดย อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

หัวข้อสัมมนา

1. Update..กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ บังคับใช้ปี2562
- สิทธิลากิจธุระจำเป็นสำหรับลูกจ้าง
- การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างจะต้องได้รับการยอมรับจากลูกจ้างหรือไม่
- ลูกจ้างหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์และจำนวนวันที่มีสิทธิลา
- การย้ายสถานประกอบกิจการ
- ค่ากำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ
2. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างและฝ่ายบุลคล (HR) ต้องรู้
3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน
- การมอบหมายงานในหน้าที่
- คำสั่งโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่
4. การกำหนดวัน เวลาทำงาน
- เวลาทำงานปกติ (regular working times)
- เวลาพัก (Rest period)
- วันหยุดประจำสัปดาห์ (Weekly holiday)
- วันหยุดตามประเพณี (Traditional holidays)
- วันหยุดประจำสัปดาห์ (Weekly holiday)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (Annual Vacation)
- วันลา (Leave for absence)
5. เทคนิคการใช้ข้อบังคับในการทำงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง สภาพการจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างไร?
- กรณีนายจ้างแก้ไขสภาพการจ้างฝ่ายเดียวทำได้หรือไม่
6. ค่าจ้าง (Wage) จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์อะไรบ้าง
- องค์ประกอบสำคัญของคำว่า “ค่าจ้าง”
- หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด (รวมทั้งกรณีเป็นลูกจ้างรายวันและรายเดือน)
7. การดำเนินการลงโทษทางวินัย จะต้องพิจารณาและมีขั้นตอน อย่างไร?
- กรณีลูกจ้างกระทำผิดร้ายแรงและกระทำผิดไม่ร้ายแรง แตกต่างกันอย่างไร? และมีประเด็นใด ในการพิจารณา
- ขั้นตอนในการลงโทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย
8. กรณีลูกจ้างเกษียณอายุ
- หลักเกณฑ์การเกษียณอายุจะต้องเขียนในระเบียบ ข้อบังคับการทำงานหรือไม่
- กรณีมีการจ้างงานหลังเกษียณอายุจะต้องจ่ายค่าชดเชย ก่อนหรือหลังจากการเริ่มงานใหม่
- กรณีลูกจ้าง “เสียชีวิต” หลังจากการจ้างงานต่อจากการเกษียณอายุ นายจ้างจะต้องทำอย่างไร?

 


กำหนดการอบรม

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม โนโวเทล บางนา

ถ.ศรีนครินทร


อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + Vat 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 + Vat 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba