การจัดทำบัญชียุคดิจิทัล Accounting in the Digital Era

รหัสหลักสูตร : 21/2200

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 8,560 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 9,630 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำบัญชียุคดิจิทัล Accounting in the Digital Era

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.

 

• การปรับตัวธุรกิจในยุค Internet of Thing (IOT) เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
• Work Shop การประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel ในงานด้านบัญชีและการรายงานผลประกอบการ
• การวิเคราะห์ผลประกอบการจากงบการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหารจากผลประกอบการ
• กระแสเงินสดกับความสัมพันธ์ทางการเงินกับธุรกิจ

วิทยากรโดย ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา และอาจารย์ชลรัก สายวัฒน์

หัวข้อสัมมนา

ผู้บริหาร นักบัญชี-การเงิน กับการเปลี่ยนแปลงในยุค Internet of Thing (IOT)

1. การปรับตัวธุรกิจในยุค Internet of Thing (IOT) เพื่อให้ทัน กับการเปลี่ยนแปลง

2. ภาพรวมรายการธุรกิจที่เกิดอยู่บน Internet บันทึกรายการอย่างไร

3. รายการธุรกิจและ Online เชื่อมโยงกันอย่างไร

4. ผู้บริหารและนักบัญชี-การเงินต้องปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

5. การนําตัวเลขทางบัญชีมาหาสาเหตุที่ทําไมธุรกิจแบบดั้งเดิมต้องล้ม

6. การเชื่อมโยงเทคโนโลยีให้เกี่ยวข้องกับรายการบัญชีและผลประกอบการ

7. การใช้โปรแกรมทางบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจเพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่าย

8. การพัฒนาระบบบัญชีและระบบเอกสารให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล

9. นวัตกรรมที่จะช่วยในการปิดบัญชีได้เร็วขึ้นสําหรับนักบัญชี

10. การขายสินค้า หรือการให้บริการออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ

11. การบริหารต้นทุนทางด้านการขนส่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

12. เทคนิคการลดต้นทุนโดยใช้Social เข้ามาช่วย

13. การสื่อสารของผู้บริหารกับนักบัญชีในยุคดิจิทัล

14. คุณสมบัติของผู้บริหารและนักบัญชี-การเงินยุคใหม่ และความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจที่สําคัญ

15. ความเสี่ยงทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงในปัจจุบันความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

16. ความเสี่ยงจากการควบคุมภายในที่บกพร่องและการปิดช่องว่างที่บกพร่อง

17. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติผิดกฎหมาย

18. ผลกระทบต่อธุรกิจ รายการบัญชีและกระแสเงินสด

19. การยื่นงบการเงินโดยผ่านระบบ E-filing

20. การเตรียมความพร้อมของกิจการเพื่อรองรับระบบ e-Tax Invoice & e-Receiptการวิเคราะห์ผลประกอบ
การจากงบการเงินเพื่อนําเสนอ ผู้บริหาร

21. One-page summary สําหรับแต่ละธุรกิจ

22. การวิเคราะห์ธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตในยุคการเปลี่ยนแปลง

23. จุดสําคัญๆที่ต้องวิเคราะห์ในธุรกิจ

24. สรุปอัตราส่วนทางการเงินและการบริหารที่สําคัญของธุรกิจวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติ

25. การติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์งบการเงินกระแสเงินสดกับ
ความสัมพันธ์ทางการเงินของธุรกิจ

26. ภาพรวมของกระแสเงินสด

27. ความแตกต่างของงบกระแสเงินสดระหว่างแผนกการเงินกับ แผนกบัญชี

28. การบริหารกระแสเงินสด

29. การวิเคราะห์กระแสเงินสดและการอธิบาย

30. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการทํางบประมาณเงินสด

31. การจัดทําการศึกษาโครงการเบื้องต้น Feasibility Study

32. การวางแผนการจัดทํางบประมาณประจําปี

 

บัญชีขั้นพื้นฐานเชื่อมโยงโปรแกรมบัญชีแบบ ERPและผลประกอบการ (Workshop)

1. ภาพรวมความสําคัญของการจัดทําบัญชีเชื่อมโยงกับผลประกอบการอย่างไร

2. องค์ประกอบของงบการเงินและความหมายของรายการในงบการเงิน

3. ทําไมการวางระบบเอกสารทางการบัญชีถึงสําคัญต่อการรายงานผลประกอบการ

4. มาตรฐานการบัญชีสําคัญๆ ที่ส่งผลต่อผลประกอบการ ใช้วางกลยุทธ์ธุรกิจอย่างไร

5. เกณฑ์คงค้าง

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7. ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและหนี้สงสัยจะสูญ

8. สินค้าคงเหลือ

9. สินทรัพย์ถาวร

10. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

11. เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว

12. เจ้าหนี้เช่าซื้อ

13. ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทํารายการปรับปรุงทางบัญชี

14. การหักประกันสังคม การนําส่งประกันสังคม และการบันทึกรายการบัญชี

15. การบันทึกบัญชีสําหรับเงินเดือน

16. การจัดทําบัญชีใน Software สําเร็จรูปที่สามารถรองรับกิจการได้

17. การเก็บข้อมมูลสํารองใน iCloudการประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel ในงานด้านบัญชีและ
การรายงานผลประกอบการ (Workshop)

18. การบันทึกรายการบัญชีสําหรับองค์กรที่ไม่ใช้ERP

19. ตัวอย่างการปิดบัญชีและจัดทํางบการเงินด้วย Excel

20. การจัดทํารายงาน โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ ERP

21. การวางระบบเอกสารการรับจ่ายเงินโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel

22. การปรับปรุงรายการทางบัญชี

23. การจัดทํางบประมาณ

24. การจัดทําประมาณการกระแสเงินสด

25. การใช้EXCEL ในรูปแบบของกระดาษทําการต่างๆ

26. เทคนิคการนําเสนอรายงานทางบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

27. ฝึกปฏิบัติการบันทึกรายการบัญชีทุกเล่มโดยใช้ EXCEL

28. การบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสินค้าโดยใช้ EXCEL


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 6 6 0 0 6

วิทยากร

ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา
อาจารย์ชลรัก สายวัฒน์

สถานที่

เรเนซองส์ กรุงเทพ
518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330
โทรศัพท์ :
02 125 5000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba