Update ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2562 Workshop การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91(จ.ระยอง)

รหัสหลักสูตร : 21/1291/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Update ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2562 Workshop
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.


พิเศษ! เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที 500 บาท

• Update! การหักค่าลดหย่อน, ค่าใช้จ่ายอัตราภาษีปีภาษี 2561-2562
• หลักเกณฑ์และเอกสารที่ใช้ลดหย่อนช้อปช่วยชาติ 2561-2562 ยางรถยนต์, หนังสือ, OTOP
• Update สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่า! สำหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา ผ่านระบบ e-Donation
• การเปลี่ยนแปลงการหักลดหย่อนบุตร 60,000 บาท
• การหักลดหย่อนค่าฝากครรถ์, ค่าทำคลอด, เบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพ
• หลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีบริจาคให้วัด, สถานศึกษา, โรงพยาบาล

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. Update ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2561 และแนวโน้มนโยบายปี 2562

2. การปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2561
• มนุษย์เงินเดือนมีเงินได้เท่าไหรที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
• โสด
• สมรส
• กรณีมีรายได้ขั้นต่ำต่อปีที่สรรพากรกำหนด (60,000 120,000 และ 220,000) ต่างกันอย่างไรและต้องมีรายได้
เท่าไหรที่ต้องยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
• อัตราเสียภาษี 7 ขั้นที่มนุษย์เงินเดือนต้องเสียภาษี
• การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับคนต่างด้าวที่พิการ

3. หลักเกณฑ์ทางภาษีที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ผู้เสียภาษีต้องทราบ
• อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
• กรณีแยกยื่นของสามี-ภรรยา ยื่นอย่างไรให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
• มนุษย์เงินเดือน ต้องมีรายได้เท่าไหร่จึงจะต้องยื่นแบบเสียภาษี
• ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วจะขอคืนภาษีได้อย่างไร

4. ประเภทเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา 40(1)-(8) เปรียบเทียบเงินได้ที่มักเข้าใจผิด
• ความแตกต่างของเงินได้ตามมาตรา 40(7)งานรับเหมา กับ 40(8) งานรับจ้าง
• ความแตกต่างของเงินได้ตามมาตรา 40(2) (6)และ (8)
• เงินได้ตามมาตรา 40(1) และ 40(2) แตกต่างกันอย่างไร
• เงินที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้าง เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าโทรศัพท์รวมทั้งประโยชน์เพิ่มอื่นๆ ถือเป็นเงินได้ประเภทใด

5. ประเด็นปัญหาเงินได้ที่ได้รับครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานมีวิธีการคิดอย่างไร วิธีไหนจะทำให้
เสียภาษีน้อยที่สุด

• คำว่า “ค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้างหรือเงินเดือนฯ” มีวิธีการคำนวณอย่างไร
• เงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับยกเว้นภาษีมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง
• การแยกคำนวณเงินได้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานมีหลักเกณฑ์อย่างไร
• การคำนวณเงินได้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานคำนวณอย่างไรไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเพิ่มเติม

6. ประเด็นปัญหาทางภาษีกรณีลูกจ้างเป็นคนต่างชาติและหลักเกณฑ์การหักค่าลดหย่อน
• การเสียภาษีของคนต่างชาติที่ได้รับเงินได้จากประเทศไทย ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยหรือไม่ถ้าไม่ได้เดินทาง
เข้ามาในไทย หรือมาอยู่ในไทยไม่ถึง180 วัน
• กรณีคนต่างชาติทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้จากต่างประเทศต้องนำมาเสียภาษีหรือไม่
• การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน ของสามีภรรยา หรือบุตรของคนต่างชาติ

7. เจาะประเด็นวิธีการหักค่าใช้จ่ายของเงินได้ทั้ง 8 ประเภท เงินได้แบบไหนมีวิธีหักอย่างไรให้ได้ประโยชน์
สูงสุดทางภาษี

8. 45 ประเด็นปัญหาค่าลดหย่อน พร้อม Update ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ไม่ควรพลาด
8.1 ค่าลดหย่อนส่วนตัว
• กรณีผู้มีเงินได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล สามารถลดหย่อนส่วนตัว ได้ทุกคนหรือไม่
8.2 ค่าลดหย่อนคู่สมรส
• สมรสระหว่างปีสามารถนำคู่สมรสมาหักลดหย่อนในปีภาษีนั้นได้หรือไม่ - คู่สมรสมีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารและไม่ได้แยกยื่นแบบแสดงรายการสามารถใช้สิทธิลดหย่อนคู่สมรสได้หรือไม่
• กรณีที่สามีและภรรยามีรายได้ทั้ง 2 ฝ่าย และยื่นรวมจะหักค่าลดหย่อนได้เท่าไหร่
8.3 ค่าลดหย่อนบุตร ค่าฝากครรภ์ค่าคลอดบุตร
• หลักฐานที่ต้องใช้เป็นหลักฐานเพื่อหักลดหย่อนค่าฝากครรภ์, ค่าคลอดบุตรมีอะไรบ้าง
• กรณีได้รับเงินช่วยค่าคลอดบุตรจากประกันสังคม 13,000 บาทสามารถใช้สิทธิหัก ค่าลดหย่อนได้เต็ม 60,000
บาทหรือไม่
• กรณีที่ตั้งครรภ์สิ้นปี 61 และกำหนดคลอดปี 62 จะใช้สิทธิลดหย่อนอย่างไร
• กรณีที่ตั้งครรภ์หัวปีท้ายปีจะใช้สิทธิได้ 60,000 บาทหรือ 120,000 บาท
• กรณีลูกแฝดจะใช้สิทธิค่าฝากครรภ์, ค่าคลอดได้ 60,000 บาท หรือ 120,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลกรณีที่แท้ง จะใช้สิทธิลดหย่อนค่าฝากครรภ์, ค่าคลอดบุตรได้หรือไม่
• กรณีอุ้มบุญใครมีสิทธิใช้ค่าลดหย่อน
• หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหักลดหย่อนบุตร และจำนวนเงินที่มีสิทธิหักลดหย่อนบุตร
• กรณีมีบุตร 4 คน และมีบุตรบุญธรรมอีก 1 คน จะนำบุตรมาหักลดหย่อนได้ทั้งหมดหรือไม่
• บุตรที่จบการศึกษาระหว่างปีและยังไม่ได้มีงานทำ สามารถนำมาหักลดหย่อนได้หรือไม่
• บุตรที่เพิ่งคลอดระหว่างปีสามารถนำมาหักค่าลดหย่อนได้หรือไม่
• บุตรของภรรยาหรือสามี (ลูกติดสามี/ภรรยา) สามารถนำมาหักลดหย่อนบุตรได้หรือไม่
8.4 ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดา/มารดา
• บุตรบุญธรรมสามารถนำบิดามารดาที่รับอุปการะเลี้ยงดูมาหักค่าลดหย่อนได้หรือไม่
• กรณีบิดามารดาถึงแก่ความตายในระหว่างปีหรือก่อนการยื่นแบบใช้สิทธิหักลดหย่อนบิดามารดาได้หรือไม่
• กรณีนำบิดามารดาไปลดหย่อนซ้ำกับพี่น้อง
• กรณีมารดาไม่มีเงินได้บิดาใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนคู่สมรสไปแล้ว บุตรใช้สิทธิหักลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูมารดา
ได้อีกหรือไม่
• กรณีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว สามารถนำมาหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาได้หรือไม่
8.5 ค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ/ทุพลภาพ
• หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ
• เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบตอนยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
• กรณีผู้ดูแลคนพิการมีหลายคนที่มีชื่อในบัตรประจำตัวคนพิการ แต่ละคนสามารถนำไปหักค่าอุปาการะเลี้ยงดู
คนพิการได้อย่างไรบ้าง
• กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการระหว่างปีนำสิทธิหักลดหย่อนมาใช้อย่างไร
• กรณีภรรยาไม่มีเงินได้แต่มีชื่อเป็นคนดูแลคนพิการในบัตรประจำตัวคนพิการ สามีสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้หรือไม่
8.6 ลดหย่อนประกันสังคม
• หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิหักค่าลดหย่อนประกันสังคม
• กรณีสามีหรือภรรยาไม่มีเงินได้แต่เป็นผู้ประกันตนตาม พรบ.ประกันสังคม สามารถนำเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ที่ชำระมารวมหักลดหย่อนภาษีเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่ตนชำระด้วยได้หรือไม่
8.7 ค่าลดหย่อนประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิตแบบบำนาญ
• กรณีที่บริษัทซื้อประกันชีวิตให้พนักงานโดยเป็นไปตามระเบียบบริษัท พนักงานสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตมาลดหย่อน
ได้หรือไม่
• กรณีซื้อประกันชีวิตให้บิดามารดาของคู่สมรส สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนได้หรือไม่
• กรณีที่กรมธรรม์นั้นมีผู้จ่ายเบี้ยประกันหลายคน จะใช้สิทธิลดหย่อนอย่างไร
• หลักเกณฑ์การยกเว้นการหักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
• กรณีที่ซื้อประกันชีวิตที่มีการคุ้มครองเกิน 10 ปีแต่ได้รับเงินคืนเกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตจะถือว่าผิดเงื่อนไขหรือไม่
นำมาลดหย่อนได้หรือไม่
• กรณีที่มีการนำเบี้ยประกันที่จ่ายไปมาลดหย่อน แต่มาทราบภายหลังว่าผิดเงื่อนไขตามที่สรรพากรกำหนด มีแนวทาง
แก้ไขอย่างไร
8.8 ค่าลดหย่อนซื้อหน่วยลงทุน RMF และ LTF
• เงื่อนไขการซื้อหน่วยลงทุน RMF, LTF และการใช้สิทธิลดหย่อน
• กรณีที่มีซื้อ RMF, LTF จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร และส่งผลกับการใช้สิทธิลดหย่อนหรือไม่อย่างไร
• กรณีที่มีการลงทุนซื้อ RMF และมีการระงับการซื้อติดต่อกันเกิน 1 ปี จะมีผลอย่างไรหรือไม่กับการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
• กรณีซื้อ LTF เกิน 15% ของรายได้สามารถทำได้หรือไม่และใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
• กำไรที่ได้ขากการขายคืนหน่วยลงทุน หากเกิน 15% ของเงินได้ ต้องนำกำไรที่ได้นั้นไปคำนวนเสียภาษีเงินได้
บุคลธรรมดาหรือไม่
8.9 ค่าลดหย่อนบ้านหลังแรก
8.10 ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ/สร้างที่อยู่อาศัย
• กรณีสามีภรรยายื่นกู้ร่วมซื้อบ้าน ภรรยาไม่มีเงินได้ในปีภาษีนั้น สามีสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้เต็มจำนวนหรือไม่
8.11 ค่าลดหย่อนเงินบริจาค
• บริจาคให้กับวัด
• บริจาคให้กับสถานศึกษา, กีฬา
• บริจาคให้กับโรงพยาบาล
8.12 ค่าลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว 55 จังหวัด
• กรณีที่มีการจ่ายเงินค่าท่องเที่ยวให้กับบริษัททัวร์ที่พาเที่ย;โดยแพ็คเก็จมีการนำเที่ยวเมืองหลักและต่อด้วยเมืองรอง
สามารถนำมาลดหย่อนได้หรือไม่

9. การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบ Internet เสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบภาษี
มากกว่ายื่นแบบด้วยตนเองหรือไม่

10. กรณีที่คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรมดาแล้วไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีจำเป็นต้องยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่ หากไม่ยื่นจะมีผลอย่างไร

11. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมระยองซิตี้
11, Rajbamrung Soi 4 Rd, Mueang Rayong District, Rayong
โทรศัพท์ :
038 624 333
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba