การจัดทำบัญชียุคดิจิทัล Accounting in the Digital Era **เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/2200/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 12,840 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 14,980 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำบัญชียุคดิจิทัล Accounting in the Digital Era

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 1.30 ชม. อื่นๆ 16.30 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 1.30 ชม. อื่นๆ 16.30 ชม.

 

•  การปรับตัวธุรกิจยุค Internet of Thing (IOT) เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
•  Work Shop ใช้โปรแกรม Excel งานด้านบัญชีและการรายงานผลประกอบการ
•  การวิเคราะห์ผลประกอบการจากงบการเงินเพื่อนำเสนอผู้บริหาร

วิทยากรโดย ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ และอาจารย์ชลรัก สายวัฒน์

หัวข้อสัมมนา

Section:ผู้บริหาร นักบัญชี-การเงิน กับการเปลี่ยนแปลงในยุค  Internet of Thing (IOT)
1. การปรับตัวธุรกิจในยุค Internet of Thing (IOT) เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
2. ภาพรวมรายการธุรกิจที่เกิดอยู่บน Internet บันทึกรายการอย่างไร
3. รายการธุรกิจและ Online เชื่อมโยงกันอย่างไร
4. ผู้บริหารและนักบัญชี-การเงินต้องปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
5. การนําตัวเลขทางบัญชีมาหาสาเหตุที่ทําไมธุรกิจแบบดั้งเดิมต้องล้ม
6. การเชื่อมโยงเทคโนโลยีให้เกี่ยวข้องกับรายการบัญชีและผลประกอบการ
7. การใช้โปรแกรมทางบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจเพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่าย
8. การพัฒนาระบบบัญชีและระบบเอกสารให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล
9. นวัตกรรมที่จะช่วยในการปิดบัญชีได้เร็วขึ้นสําหรับนักบัญชี
10. การขายสินค้า หรือการให้บริการออนไลน์ในช่องทางต่างๆ 
11. การบริหารต้นทุนทางด้านการขนส่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
12. เทคนิคการลดต้นทุนโดยใช้ Social เข้ามาช่วย
13. การสื่อสารของผู้บริหารกับนักบัญชีในยุคดิจิทัล
14. คุณสมบัติของผู้บริหารและนักบัญชี-การเงินยุคใหม่ และความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจที่สําคัญ
15. ความเสี่ยงทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงในปัจจุบันความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น
16. ความเสี่ยงจากการควบคุมภายในที่บกพร่องและการปิดช่องว่างที่บกพร่อง
17. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติผิดกฎหมาย
18. ผลกระทบต่อธุรกิจ รายการบัญชีและกระแสเงินสด
19. การยื่นงบการเงินโดยผ่านระบบ E-filing
20. การเตรียมความพร้อมของกิจการเพื่อรองรับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt การวิเคราะห์ผล
ประกอบการจากงบการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหาร
21. One-page summary สําหรับแต่ละธุรกิจ
22. การวิเคราะห์ธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตในยุคการเปลี่ยนแปลง
23. จุดสําคัญๆ ที่ต้องวิเคราะห์ในธุรกิจ
24. สรุปอัตราส่วนทางการเงินและการบริหารที่สําคัญของธุรกิจวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติ
25. การติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่พบจากการวิเคราะห์ งบการเงินกระแสเงินสดกับความสัมพันธ์ทาง
การเงินของธุรกิจ
26. ภาพรวมของกระแสเงินสด
27. ความแตกต่างของงบกระแสเงินสดระหว่างแผนกการเงินกับแผนกบัญชี
28. การบริหารกระแสเงินสด
29. การวิเคราะห์กระแสเงินสดและการอธิบาย
30. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการทํางบประมาณเงินสด
31. การจัดทําการศึกษาโครงการเบื้องต้น Feasibility Study
32. การวางแผนการจัดทํางบประมาณประจําปี

Section:ภาพรวมภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่รับผิดชอบ
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
4. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
5. อากรแสตมป์
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล
1. ภาพรวมภาษีเงินได้นิติบุคคลและการวางแผนทํางานให้มีประสิทธิภาพ
2. ความแตกต่างระหว่างกําไรทางบัญชีกับกําไรทางภาษี
3. อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลล่าสุด และการคํานวณเปรียบเทียบ
4. การนําส่งภาษีกลางปี
5. กาาคํานวณและยื่นแบบ ภงด.51
6. รายจ่ายต้องห้ามทางภาษี
7. วิธีการคํานวณภาษีสิ้นปีและวิธีการยื่น ภ.ง.ด.50
8. สรุปปัญหาการจัดทําบัญชีทั้งระบบ พร้อมการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
9. เตรียมรับมือการตรวจสอบภาษีจากระบบ Risk Based Audit System (RBA) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
10. ภาพรวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการวางแผนทํางานให้มีประสิทธิภาพ
11. เตรียมพร้อมการหัก ณ ที่จ่ายตามระบบ e-Witholding Tax
12. ความแตกต่างระหว่าง ภ.ง.ด.3,ภ.ง.ด.53,ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.1ก
13. การบันทึกรายการบัญชีกรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย และเมื่อนําส่ง
14. ค่าปรับภาษีและเงินเพิ่ม พร้อมฝึกปฏิบัติในการคํานวณ
15. ความรู้ด้านภาษีบุคคลธรรมดาและวิธีการคํานวณภาษีบุคคลธรรมดาเบื้องต้น
16. การกรอก ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.1ก และวิธีการนําส่ง
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
17. ภาพรวม ภาษีมูลค่าเพิ่มและการวางแผนทํางานให้มีประสิทธิภาพ
18. การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและแบบภาษีในการนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
19.  วิธีการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
20. ใบกํากับภาษีที่ถูกต้อง
21. ตัวอย่างการออกใบกํากับภาษีอย่างย่อ/ตัวอย่างการออกใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป
22. ฝึกปฏิบัติการจัดทํารายงาน ภาษีซื้อ ภาษีขายและการกรอกแบบ ภพ.30
23. ทดสอบการคํานวณเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม
24. การเตรียมความพร้อมของกิจการเพื่อรองรับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt
25. กระบวนการยื่นคําขอเป็นผู้จัดทํา ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
26. การจัดทํา รูปแบบ การส่งมอบ และรายการของใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
27. การเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
28. เงื่อนไขการจัดทํา และยกเลิกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องใบกํากับภาษีอย่างย่อ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
29. วิธีการเก็บรักษาใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ออกและผู้รับ
30. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

Section:บัญชีขั้นพื้นฐานเชื่อมโยงโปรแกรมบัญชีแบบ ERP และผลประกอบการ (Workshop)
1. ภาพรวมความสําคัญของการจัดทําบัญชีเชื่อมโยงกับผล ประกอบการอย่างไร
2. องค์ประกอบของงบการเงินและความหมายของรายการในงบการเงิน
3. ทําไมการวางระบบเอกสารทางการบัญชีถึงสําคัญต่อการรายงานผลประกอบการ
4. มาตรฐานการบัญชีสําคัญๆ ที่ส่งผลต่อผลประกอบการ ใช้วางกลยุทธ์ธุรกิจอย่างไร
5. เกณฑ์คงค้าง
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7. ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและหนี้สงสัยจะสูญ
8. สินค้าคงเหลือ
9. สินทรัพย์ถาวร
10. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
11. เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
12. เจ้าหนี้เช่าซื้อ
13. ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทํารายการปรับปรุงทางบัญชี
14. การหักประกันสังคม การนําส่งประกันสังคม และการบันทึกรายการบัญชี
15. การบันทึกบัญชีสําหรับเงินเดือน
16. การจัดทําบัญชีใน Software สําเร็จรูปที่สามารถรองรับกิจการได้
17. การเก็บข้อมมูลสํารองใน iCloud
• การประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel ในงานด้านบัญชีและการรายงานผลประกอบการ (Workshop)
18. การบันทึกรายการบัญชี สําหรับองค์กรที่ไม่ใช้ ERP
19. ตัวอย่างการปิดบัญชีและจัดทํางบการเงินด้วย Excel 
20. การจัดทํารายงาน โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ ERP
21. การวางระบบเอกสารการรับจ่ายเงินโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel
22. การปรับปรุงรายการทางบัญชี
23. การจัดทํางบประมาณ
24. การจัดทําประมาณการกระแสเงินสด
25. การใช้ EXCEL ในรูปแบบของกระดาษทําการต่างๆ
26. เทคนิคการนําเสนอรายงานทางบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
27. ฝึกปฏิบัติการบันทึกรายการบัญชีทุกเล่มโดยใช้ EXCEL 
28. การบันทึกรายการเคลื่อนไหวของสินค้าโดยใช้ EXCEL 
• การประยุกต์ใช้โปรแกรม EXCEL เพื่อยื่นเสียภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
1.30 16.30 1.30 0 0 16.30

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
อาจารย์ชลรัก สายวัฒน์

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
02 238 0230
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba