ปัญหาการสำแดงราคาสินค้านำเข้าของศุลกากรและประเด็น Transfer Pricing กับราคาศุลกากร

รหัสหลักสูตร : 21/8601

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ปัญหาการสำแดงราคาสินค้านำเข้าของศุลกากร
และประเด็น Transfer Pricing กับราคาศุลกากร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• Update การกำหนดราคาศุลกากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร ฉบับใหม่!
• ธุรกรรมที่ต้องระวังซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการกำหนดราคาศุลกากร
• ผลกระทบและบทลงโทษของการสำแดงราคานำเข้าผิดพลาด

วิทยากรโดย อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการของความตกลงเรื่องการกำหนดราคาศุลกากร (GATT/WTO)

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับราคาศุลกากรพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

3. การเลือกวิธีการกำหนดราคาศุลกากร

4. การใช้สิทธิภายใต้ความตกลง FTA ผู้นำเข้ายังมีความเสี่ยงสำแดงราคาศุลกากรหรือไม่
4.1 การกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่1 ราคาซื้อขายของที่นำเข้า (Transaction Value) การพิจารณาธุรกรรมต่างๆ
ที่ถือว่า “เป็นการขาย” หรือ “ไม่เป็นการขาย” ที่กระทบการกำหนดราคาศุลกากรความหมายของการชำระราคาสินค้า
ที่จะถือเป็น “ราคาที่ได้ชำระจริงหรือราคาที่จะต้องชำระ”
4.2 เจาะประเด็นรูปแบบธุรกรรมต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการกำหนดราคาศุลกากร อาจทำให้เกิดความเสียหาย
พร้อมแนวทางแก้ไข
- ส่วนลด
- ค่าภาชนะบรรจุหีบห่อ
- การเครดิตสินค้า
- ดอกเบี้ย
- ค่ารับประกันภัยสินค้า warranty charge
- ข้อจำกัดและเงื่อนไขในการซื้อสินค้า
- การนำเข้าโดยวิธีเช่า หรือการยืมมาจากประเทศผู้ส่งออก
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่มีผลกระทบต่อการกำหนดราคาศุลกากร
- ค่าประกันภัย และค่าขนส่ง ค่าขนของขึ้นลงและค่าจัดการในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายที่สายเรือเรียกเก็บต้องนำมารวม
ในราคาซื้อขายหรือไม่เช่น Demurrage Charge ค่าภัยสงคราม
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าบำเหน็จตัวแทนและนายหน้า
- ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษซึ่งอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อขายของที่นำเข้า อาทิเช่น
ค่าวัตถุดิบ ค่าวิศวกรรม ค่าออกแบบ ค่าเครื่องมือที่ใช้ผลิตของที่นำเข้าอาจระบุในสัญญา ในลักษณะของ
Engineering Fee, Design , Royalties and License Fee
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องนำมาชำระภาษีอากรที่เกิดขึ้นหลังการนำเข้าเช่น Charge of Construction ,erection,
assembly,maintenance or technical assistance
4.3 การกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่ 2 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน(Transaction Value of Identical Goods)
- หลักเกณฑ์การพิจารณาของที่เหมือนกัน
- เงื่อนไขการขายกับการปรับราคาศุลกากร
* การปรับราคาเนื่องจากมีความแตกต่างกันด้านระดับการค้าหรือระดับปริมาณ
* ความแตกต่างของค่าประกันภัย ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
4.4 การกำหนดราคาศุลกากรตามวิธีที่ 3 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน (Transaction Value of Similar Goods)
- แนวทางการพิจารณา “ของที่คล้ายกัน”
- หลักเกณฑ์การใช้ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน
4.5 ราคาหักทอน (Deductive Value)
- หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องราคาหักทอน
- การใช้ข้อมูลที่สามารถนำมาหักทอนราคาได้
- การคัดเลือกราคาของภายในประเทศเพื่อนำมาเป็นฐานในการคำนวณราคาหักทอน
4.6 ราคาคำนวณ (Computed Value)
- การพิจารณาต้นทุนหรือมูลค่าของวัสดุและการจัดทำที่นำมาใช้ในการผลิตของนำเข้า
4.7 ราคาย้อนกลับ (Fall Back Method)
- วิธีการต้องห้ามในการกำหนดราคาย้อนกลับ
4.8 ประเด็นราคาศุลกากรอื่นๆ ที่น่าสนใจ
- การนำเข้า Software
* โดยการ Download ข้อพึงพิจารณาเพื่อเตรียมหลักฐานพิสูจน์การ Download ต่อศุลกากร
* โดยมีสื่อบันทึกนำเข้าทาง EXPRESS CONSIGNMENT/COURIER
- การนำเข้าโดยผู้เดินทาง (Hand carry)
- สิทธิของผู้นำเข้าภายใต้การกำหนดราคาศุลกากร
- เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010 ) เกี่ยวกับการสำแดงราคาศุลกากรอย่างไร

5. การสำแดงราคาสินค้า ประเภทสินค้า กรณีไม่แน่ใจจะปฏิบัติอย่างไร

6. การสำแดงรายการในใบขนสินค้าไม่สมบูรณ์

7. กรณีตรวจพบว่าสำแดงเท็จเจ้าหน้าที่มีสิทธิตรวจสอบใบขนย้อนหลังได้หรือ ไม่ กี่ปี

8. 20 Case Studies การสำแดงราคาสินค้านำเข้าที่มีปัญหาในการปฏิบัติจริงและปัญหาราคาโอน
Transfer Pricingปัญหาเนื่องจากฐานภาษีศุลกากรมีการเปลี่ยนแปลง
- กรณีสำแดงราคาผิดพลาดทำให้เสียอากรเพิ่ม
- การขอคืนอากรและความไม่เป็นธรรมจากการกำหนดราคาศุลกากร
- การเปรียบเทียบหลักการกำหนดราคาศุลกากรและราคาโอน
- ความจำเป็นในการนำราคาโอนมาใช้ในการประเมินราคาศุลกากร
- การปรับราคาโอนย้อนหลังจะมีผลต่อราคาศุลกากรตอนนำเข้าอย่างไรจะส่งผลให้สำแดงราคาศุลกากรสูง
หรือต่ำไปหรือไม่
- กรณีบริษัทในเครือมีราคาที่ตกลงซื้อขายกันจะมีผลต่อการเสียภาษีศุลกากรหรือไม่ อย่างไร
- กรณีที่มีการออกใบลดหนี้หรือเพิ่มจะมีผลกับราคาศุลกการที่สำแดงไว้หรือไม่ อย่างไร
- เอกสารที่กรมศุลกากรยอมรับเกี่ยวกับการกำหนดราคา
- กรณีศึกษาเกี่ยวกับราคาศุลกากรและราคาโอนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

9. ผลกระทบจากการสำแดงราคาสินค้าไม่ถูกต้องสำแดงเท็จ
- ผลทางกฎหมายศุลกากร
- ผลทางกฎหมายสรรพากร

10. การสำแดงราคาสินค้าของบริษัทในไทย บริษัทใน EPZ บริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรม บริษัทที่ได้รับ
ส่งเสริมการลงทุน

11. บทลงโทษ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์สันติชุม ศรีรัญเพชร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba