เทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อลดข้อผิดพลาด

รหัสหลักสูตร : 24/4099/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 12.2px 0.0px; font: 18.7px 'TH Sarabun New'; color: #333333; -webkit-text-stroke: #333333; background-color: #ffffff} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 16.0px 'TH Sarabun New'; color: #333333; -webkit-text-stroke: #333333; background-color: #ffffff} span.s1 {font-kerning: none} span.s2 {font-kerning: none; color: #000000; -webkit-text-stroke: 0px #000000} span.s3 {font: 18.7px 'TH Sarabun New'; font-kerning: none}

หัวข้อสัมมนา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ TFRS 15 การรับรู้รายได้ และการบันทึกบัญชี

1. กิจการจะรับรู้รายได้จากการขายสินค้าทั่วไป ขายสินค้าโดยการส่งออก ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง และขายสมาชิกหนังสือพิมพ์ นิตยาสาร มีหลักเกณฑ์อย่างไร

2. กิจการที่มีการให้บริการเกิน 1 รอบบัญชีกิจการจะรับรู้รายได้ในการบันทึกบัญชีและคำนวณกำไรสุทธิอย่างไร

3. ปัญหาการรับรู้รายได้ของกิจการรับเหมาก่อสร้าง ขายอสังหาริมทรัพย์ หรือกิจการผ่อนชำระ มีหลักเกณฑ์อย่างไร

4. กิจการจะรับรู้รายได้เมื่อได้รับเงินทำได้หรือไม่ มีแนวปฏิบัติอย่างไรในการบันทึกบัญชี

5. กิจการมีเงินฝากธนาคารจะต้องแยกแสดงรายการต่างหากจากเงินสดหรือไม่ และการบันทึกบัญชีจะแยกหรือรวมกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์ ปัญหาแลการบันทึกบัญชี

6. การซื้อที่ดินพร้อมอาคาร จะต้องแยกมูลค่าที่ดินออกจากอาคารหรือไม่ มีหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีอย่างไร

7. ซื้ออาคารชุด พร้อมที่ดิน (คอนโด) จะต้องแยกมูลค่าของที่ดินออกจากอาคารหรือไม่ หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชี

8. กิจการจะต้องคิดค่าเสื่อมราคาเส้นตรงเสมอไปหรือไม่ มีหลักเกณฑ์เลือกวิธีคิดค่าเสื่อมราคาอย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

9. การแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์เพื่อคิดค่าเสื่อมราคาจะต้องทำกับสินทรัพย์ทุกชนิดหรือไม่ มาตรฐานการบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์อย่างไร

10. กิจการจะเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาเมื่อใด และจะหยุดคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เมื่อใด

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 16 สัญญาเช่า

11. สัญญาเช่า (Lease) มีกี่ประเภท และมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญอย่างไรที่จะบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือค่าเช่า

12. กิจการซื้อสินทรัพย์โดยสัญญาเช่าทางการเงิน (Finance Lease) กิจการจะบันทึกบัญชีเป็นค่าเช่าหรือสินทรัพย์

13. การให้กิจการในเครือเข้ามาใช้พื้นที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ กิจการจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร จะต้องคิดค่าเช่าหรือค่าบริการกับกิจการในเครือหรือไม่

14. ปัญหาการบันทึกบัญชีการซื้อสินทรัพย์โดยการเช่าซื้อ ดอกเบี้ยเช่าซื้อจะถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย

ประเด็นข้อผิดพลาดการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

15. ณ วันสิ้นงวดบัญชีกิจการจะต้องวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุน หรือ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับมีหลักเกณฑ์อย่างไร

16. หลักการบันทึกบัญชีกรณีของสินคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชี

ประเด็นการบันทึกบัญชีของภาษีเงินได้

17. มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการตั้งค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี

18. ตามมาตรฐานการบัญชีกิจการจะรับรู้ภาษีเงินได้อย่างไร และวิธีการบันทึกบัญชี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

19. การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยเมื่อมีการขายสินค้าโดยการส่งออก และการนำเข้าสินค้าหรือเครื่องจักร มีหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีและการแปลงค่าเงินอย่างไรบ้าง

20. ณ วันสิ้นงวดบัญชีกิจการมีหลักเกณฑ์การใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการแปลงค่าเป็นเงินตราไทยตามมาตรฐานการบัญชีอย่างไร

หลักปฏิบัติในการจัดทำบัญชีเกี่ยวกับ ลูกหนี้และการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ

21. วิธีการตั้งประมาณการหนี้สงสัยจะสูญและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญวิธีใดเหมาะสมกิจการมีหลักเกณฑ์อย่างไร

22. เมื่อลูกหนี้ถึงกำหนดชำระเงิน แต่ไม่สามารถชำระเงินได้กิจการจะตัดจำหน่ายหนี้สูญได้อย่างไรบ้าง

23.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

สถานที่

โรงแรมเวล(จ.นครปฐม)
151/79 ถนน ราชวิถี ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
โทรศัพท์ :
034 251-020-4
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba