โครงการอบรมเสริมศักยภาพนักบัญชี 4.0 (Smart Accountant 4.0)

รหัสหลักสูตร : 21/2205

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 34,240 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 36,380 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


โครงการเสริมศักยภาพนักบัญชี 4.0 Smart Accountant 4.0

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 18 ชม. อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 18 ชม. อื่นๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

การวางระบบบัญชีและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และก้าวทันยุคดิจิตอล

1. ทำไมต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบัญชีและเอกสาร จะให้ประโยชน์อะไรกับกิจการและผู้บริหารในยุคดิจจิตอล 4.0
2. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบัญชีและเอกสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้อง
กับยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
3. กระบวนการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบัญชีและเอกสารให้ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยน
แปลงไป
4. ข้อพิจารณาในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบัญชีและเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญ
4.1 ระบบบัญชีเงินสด
- เงินสด
- เงินฝากธนาคาร
-รายการเทียบเท่าเงินสด
4.2 ระบบบัญชีสินค้า
- สินค้าสำเร็จรูป
- งานระหว่างทำ
- วัตถุดิบ
- วัสดุสิ้นเปลือง
- ของเสียและเศษซาก
- การทำลายสินค้าและวัตถุดิบ
4.3 ระบบบัญชีสินทรัพย์
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การจำหน่ายและการตัดออกจากบัญชี
- การหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
- สินทรัพย์สูญหาย และเสียหาย
4.4 ระบบบัญชีหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
- หนี้สินที่แน่นอน
- ประมาณการหนี้สิน
- ส่วนของเจ้าของและกำไรขาดทุนสะสม
4.5 ระบบบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย
- รายได้และการรับรู้รายได้
- การรับรู้รายได้อื่น
- รายได้ค้างรับและรายได้รับล่วงหน้า
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
- ปัญหาของค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและการรับรู้ค่าใช้จ่าย
- ปัญหาของรายได้ที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ)
5. ทำอย่างจะให้ระบบเอกสารของกิจการถูกต้องตามหลักบัญชีและประมวลรัษฎากร
- เอกสารรายรับและรายจ่าย
- เอกสารตามประมวลรัษฎากร
- เอกสารภายในของกิจการเพื่อการควบคุมภายใน
- บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน ใบรับเงิน
6. ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ในยุค 4.0
- ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice / e-Receipt)
- การจัดระบบให้สอดคล้องกับธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการ
- หลักเกณฑ์ในการออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้
- การออกใบแทน และการยกเลิกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้
7.การจัดทำเอกสารประกอบการชำระเงินเพื่อใช้เป็นรายจ่ายที่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
7.1 กฎเหล็ก 4 ข้อของเอกสารรายจ่าย
7.2 ค่าน้ำมันรถยนต์
7.3 ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง
7.4 ค่าไปรษณียากรและอากรแสตมป์
7.5 ค่ารับรอง
7.6 เงินบริจาค
7.7 ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์
7.8 ค่าขนส่ง ค่าเช่ารถ
7.9 รับจ้างทำของ และค่าบริการ
7.10 กรณีผู้ขายไม่ออกเงินให้
7.11 เงินทดรองจ่าย
7.12 บิลเงินสดที่ไม่มีชื่อ ที่อยู่ของผู้ขาย

เครื่องมือทางการเงินในการตัดสินใจและการใช้งบการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

1. งบการเงินให้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจได้อย่างไร
1.1 งบกำไรขาดทุน
1.1.1 การวิเคราะห์การเงินจากงบกำไรขาดทุน
ก. การประเมินคุณภาพของกำไร
ข. การประมาณการทางบัญชี
ค. การวิเคราะห์การเข้าซื้อกิจการ
1.1.2 การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน
ก. การประเมินความมั่นคงของรายได้
ข. การประเมินการรับรู้รายได้
ค. การกำหนดคุณภาพของรายได้
ง. การวัดสถานการณ์ภายนอก
1.2 งบแสดงฐานะการเงิน
1.2.1 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน
1.2.2 การประเมินผลการดำเนินงาน
1.2.3 การประเมินการปฏิบัติทางบัญชี
1.2.4 การวิเคราะห์สภาพคล่อง
1.2.5 สัญญาณล้มละลาย
1.2.6 ธุรกิจบริหารล้มเหลว
1.3 งบกระแสเงินสด
1.3.1 กิจกรรมดำเนินงาน
1.3.2 กิจกรรมลงทุน
1.3.3 กิจการจัดหาเงิน
2. การใช้เครื่องมือทางการเงินในการตัดสินใจ
2.1 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
2.2 การจัดทำงบประมาณ
2.3 เทคนิคการบริหารการเงินทุนหมุนเวียนและลูกหนี้การค้า
2.4 เทคนิคการบริหารเงินสดและเงินลงทุน
3. การนำ COSO-2103 มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่องานบัญชีและการจัดทงบกระแสเงินสดแบบมืออาชีพ
1. สิ่งที่ควรเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ Smart Accountant 4.0
2. เทคโนโลยีใหม่ ๆ ของธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่องานบัญชี
3. ผลกระทบด้านการเงินจากการเข้ามาของ FIntech
4. การชำระเงินผ่านระบบ e-payment
5. Disruptive Technologies การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีผลต่องานบัญชีและการเงินการจัดทำงบกระแสเงินสด
6. ความจำเป็นในการจัดทำงบกระแสเงินสดและประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงบกระแสเงินสด
7. ทำความเข้าใจกับหลักเกณ์ฑและวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสดที่ถูกต้อง
8. การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบต่าง ๆ ในการจัดทำงบกระแสเงินสด
9. วิธีการเสนองบกระแสเงินสด
9.1 กิจกรรมดำเนินงาน
9.2 กิจกรรมลงทุน
9.3 กิจกรรมจัดหาทุน
10. ขั้นตอนและการจัดทำงบกระแสเงินสด
10.1 การจัดทำงบกระแสเงินสด ตามวิธีทางตรง
10.2 การจัดทำงบกระแสเงินสด ตามวิธีทางอ้อม
11. เทคนิคการนำเสนองบกระแสเงินสดอย่างง่ายๆ เพื่อให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดในช่วงที่ผ่าน
มาว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง
12. เทคนิคการวิเคราะห์ งบกระแสเงินสดและการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินในทางธุรกิจ
13. ข้อควรระวังในการจัดทำงบกระแสเงินสด

เรียนรู้เรื่องการวางแผนภาษีและเทคนิคการวางแผนภาษี การแก้ไขปัญหาภาษีอย่างเป็นระบบในยุคไทยแลนด์ 4.0
1. ภาระภาษีของกิจการที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
1.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1.2 ภาษ๊เงินได้นิติบุคคล
1.3 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.6 อากรแสตมป์
2. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการหักภาษี ณ ที่จ่าย และข้อยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
2.1 การให้บริหารกับการรับจ้างทำของ
2.2 การขนส่งกับการให้เช่ารถ
2.3 การขายสินค้ากับการให้บริการและความแตกต่างที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
2.4 การให้เช่าสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์
2.5 การจ่ายเงินเดือนค่าจ้างกับการรับทำงานให้
2.6 การจ่ายดอกเบี้ยกับเงินปันผล
2.7 วิชาชีพอิสระกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มและผลกระทบต่อการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.1 การขายสินค้ากับการให้บริการ
3.2 ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าพิ่มกับฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.3 การขอภาษีซื้อคืนหรือการเครดิตภาษีขายและภาษีซื้อต้องห้าม
3.4 ปัญหาการออกใบกำกับภาษีที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
4. ผลกระทบต่อความแตกต่างของรายได้ในแบบ ภ.ง.ด.50 กับยอดขายในแบบ ภ.พ.30 จะชี้แจงเจ้าพนักงาน
ประเมินอย่างไร
5. เรียนรู้เรื่องการวางแผนภาษี
5.1 ความสำคัญในการวางแผนภาษี และประโยชน์ที่กิจการจะได้รับ
5.2 การวางแผนภาษีก่อนเริ่มดำเนินการหรือเมื่อเริ่มดำเนินการแล้ว
5.3 การเลือกองค์กรประกอบธุรกิจ
5.4 การวางทางเลือกในการเสียภาษีให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด
5.5 การเลือกประเภทเงินได้พึงประเมิน
5.6 กระบวนการวางแผนภาษีในแต่ละขั้นตอน
5.7 เตรียมรับมือเข้สู่ระบบ e-Tax Invoice-Receipt, e-Withholding Tax และ e-Tax Invoice by Email
5.8 เจาะประเด็นการวางแผนภาษีที่กิจการไม่ควรมองข้าม
5.9 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
5.10 รายได้และค่าใช้จ่าย
5.11 การซื้อ สร้างสินทรัพย์
5.12 การเลือกหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
5.13 การตัดจำหน่ายสินค้าและวัตถุดิบและสินทรัพย์
5.14 การเลือกการลงทุนใหได้รับประโยชน์สูงสุด
5.15 การเลือกสิทธิประโยชน์ทางภาษี
5.16 การลดอัตราภาษี
5.17 การนำทรัพย์สินออกให้เช่า
5.18 การส่งเสริมการขาย
6. ปัญหาภาษีอากรที่มักถูกเจ้าพนักงานประเมิน
6.1 รายได้หลักและรายได้อื่น
6.2 รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่กิจการได้รับจากการให้กรรมการ พนักงาน บริษัทในเครือกู้ยืม
6.3 กิจการจะตรวจสอบรายได้ที่บันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณืได้อย่างไร
6.4 มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่นำมาไปหักรายได้ได้ ไม่ถูกประเมินและสรรพากรยอมรับ
6.5 จะมีวิธีอย่างไรตรวจสอบได้ว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้นในกิจการถือเป็นรายจ่ายได้
6.6 การจัดทำและแก้ไขปัญหาของเอกสารรายจ่าย ทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ กรณีไม่มีบิลแต่มีข้อความไม่ครบถัวน
6.7 ความแตกต่างของสินทรัพย์กับค่าใช้จ่ายมีหลักเกณฑ์อย่างไร สิทธิประโยชน์ในการซื้อสินทรัพย์ปี 2560 ต้องปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง
6.8 ข้อควรระมัดระวังรายจ่ายต้องห้าม จะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง ประเด็นความผิดพลาดที่มักถูกต้องตรวจสอบ
6.9 เจาะลึกปัญหาการปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) ที่ถูกต้องและครบถ้วน
7. การแก้ไขปัญหาภาษีเมื่อถูกตรวจสอบ
7.1 ประเด็นภาษีที่ต้องตอบข้อโต้แย้งของเจ้าพนักงานประเมิน
7.2 ภาระภาษีที่กิจการต้องทราบและผลกระทบต่อการเสียภาษีอากรไม่ถูกต้อง
7.3 มีรายได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องนำมาถือเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิหรือไม่ เช่น ส่วนลด รางวัลจาก
การขายได้ตามเป้า
7.4 การตรวจสอบกิจการว่ามีภาระภาษีอะไรบ้างเพื่อลดปัญหาการเสียภาษีอากรไม่ครบถ้วน
7.5 กิจการควรจัดทำรายงานอะไรบ้าง เพื่อลดข้อโต้แย้งของเจ้าพนักงานประเมิน
8. ปัญหาการกรอกแบบ ภ.ง.ด.1, 3, 50, 51, 53 และ ภ.พ.30 ที่ต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
18:0 6:0 18.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
อาจารย์ลาวัลย์ เบ๊
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba