ประเด็นปัญหารายการข้อมูลทางบัญชีในการปิดงบการเงินก่อนนำส่งงบการเงินปี 2562

รหัสหลักสูตร : 23/4029/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรประเด็นปัญหารายการข้อมูลทางบัญชีในการปิดงบการเงิน
ก่อนนำส่งงบการเงินปี 2562


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

- จุดที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับรายการที่มีผลกระทบต่อการปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
- ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น


หัวข้อสัมมนา

1. การเตรียมข้อมูลก่อนการปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
- ข้อควรระวังในการจัดเตรียมข้อมูลก่อนปิดงบการเงิน
- ปัญหาการจัดทำและนำเสนองบการเงิน ณ วันสิ้นงวดบัญชี
- ข้อควรระมัดระวังในการจัดทำงบการเงินของกิจการขายสินค้า บริการ กิจการอุตสาหกรรม ค้าปลีก และค้าส่ง
1.1)  จุดพิจารณาเกี่ยวกับรายการที่มีผลกระทบต่อการปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน
- บัญชีเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ปริมาณและความสมดุลของรายการ
- บัญชีลูกหนี้การค้า กับบัญชีรายได้ จุดที่ควรพิจารณาความสำคัญของรายการและการตัดจำหน่าย
- บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สูญ การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ มีหลักอย่างไรในการพิจารณา
- บัญชีสินค้าคงเหลือ ประเด็นที่มักพบเมื่อปิดบัญชี
- บัญชีสินทรัพย์ถาวร ประเด็นใดบ้างที่ได้รับการทบทวนรายการ
- บัญชีหนี้สิน การประมาณการหนี้สิน รายจ่ายค้างจ่าย หนี้สินระยะยาว การพิจารณารายการ และเกณฑ์การพิจารณา
2.มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
- ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบบัญชี ประเด็นการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
- แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
- แนวปฏิบัติในการแก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับปรุงรายการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและปีก่อน
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินย้อนหลังในกรณีที่มีการแก้ไขข้อผิดพลาด เปลี่ยนแปลงประมาณการในรอบบัญชีปัจจุบัน
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ
- วิธีประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ การตัดจำหน่ายหนี้สูญ
- ปัญหาหนี้สงสัยจะสูญในงบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะทางการเงิน
- ความแตกต่างของรายการหนี้สงสัยจะสูญตามหลักการปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี กับหลักการภาษีอากร ผลกระทบที่นักบัญชีควรทราบ
4. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- ณ วันสิ้นรอบบัญชีกิจการจะวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือวิธีใด
- แนวปฏิบัติในการใช้มูลค่าสุทธิที่จะได้รับกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
- กิจการรับรู้มูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อใด
- การกลับรายการของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่ปรับลดและรับรู้ต้นทุนขาย
- ความแตกต่างของรายการสินค้าคงเหลือแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี กับความแตกต่างของหลักการภาษี ผลกระทบของการปฏิบัติ และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
5. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของที่ดินอาคารและอุปกรณ์
- ปัญหาการแลกเปลี่ยนและการตีราคาสินทรัพย์   
- การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ณ วันสิ้นรอบบัญชี
- มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่นักบัญชีควรระมัดระวังในการปิดบัญชี
6. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
- การตั้งประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแนวปฏิบัติที่สำคัญ ผลกระทบและจุดที่ต้องพิจารณาในการตั้งประมาณการ
7. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
- หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานฉบับใหม่
- ข้อควรพิจารณาก่อนการปิดงบการเงิน และปิดบัญชี
8. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba