ภาระภาษีจากการจ้างพนักงาน การทำสัญญาจ้างแรงงาน สวัสดิการตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ล่าสุดและประกันสังคม 2562

รหัสหลักสูตร : 21/1222

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ภาระภาษีจากการจ้างพนักงาน การทำสัญญาจ้างแรงงาน
สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน(ฉบับใหม่ล่าสุด)และประกันสังคม 2562


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
• Update กฎหมายแรงงานใหม่บังคับใช้ 6 พ.ค. 2562 ที่มีผลกระทบต่อสัญญาจ้างแรงงานและภาระภาษีที่ฝ่ายบัญชีและฝ่ายบุคคลต้องทราบ
- ลูกจ้างทำงานครบ 20 ปี ได้ค่าชดเชย 400 วัน
- บังคับให้มีลาธุระจำเป็น 3 วันต่อปี
- ลาคลอดได้ 98 วัน
- ดอกเบี้ยจากการจ่ายค่าตอบแทนล่าช้า
• กรณีใดบ้างที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
• ปัญหาการจ่าย “ค่าจ้าง” การตีความตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่, ประกันสังคม, ป.พ.พ.และสรรพากร
• ปัญหาการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนต่างๆจากการทำสัญญาจ้างเหมา(Subcontract)
• เมื่อมีการผิดสัญญาจ้างแรงงานจะมีผลทางภาษีหรือไม่?
• จ้างคนต่างด้าวมาทำงานแต่ยังไม่ได้ Work permit จะมีผลทางภาษีเงินได้อย่างไร
• ปัญหาจ่ายเงินได้ 40(2)(6)(7)(8) ทำไมกลายเป็น 40(1) ต้องนำส่งประกันสังคม

วิทยากรโดย รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

หัวข้อสัมมนา

 

1. ความหมายของการจ้างแรงงาน
• กรณีมีสัญญาจ้าง
• กรณีไม่มีสัญญาจ้าง
• ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
• พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
• ประมวลรัษฎากร

2. ภาระภาษีจากการจ่ายค่าชดเชย, ค่าจ้างตามกฎหมายแรงงานใหม่ที่ฝ่ายบัญชีและฝ่ายบุคคลต้องทราบ
• กรณีลูกจ้างลาเพื่อคลอดบุตรไม่เกิน 98 วัน
• กรณีนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่จ่ายค่าจ้าง
• กรณีทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด
• กรณีนายจ้างผิดนัดไม่ชำระค่าชดเชย
• กรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวหรือเลิกกิจการ

3. หลักเกณฑ์สำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน
• ปัญหาการจ่าย “ค่าจ้าง” การตีความตามกฎหมายแรงงาน, ประกันสังคม, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และสรรพากร
• ปัญหาจ่ายเงินได้ 40(2)(6)(7)(8) ทำไมกลายเป็น 40(1) ต้องนำส่งประกันสังคม
• แม่บ้านทำงานบ้านเป็นการจ้างงานประเภทใด อยู่ในบังคับกฎหมายแรงงานและประกันสังคมหรือไม่
• ปัญหาการจ้างพนักงานในกลุ่ม AEC ตามกฎหมายแรงงาน

4. จำเป็นหรือไม่ที่ต้องทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
• “โดยปริยายเป็นที่เข้าใจกันว่ามีการจ้างแรงงาน” มีลักษณะอย่างไร

5. ค่าจ้าง/สินจ้าง ถ้าจ่ายเป็นเงินหรือสิ่งของมีผลทางกฎหมายต่างกันหรือไม่
• ค่าจ้างตามหลักเกณฑ์ประกันสังคม - ค่าจ้างตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน - การหาฐานค่าจ้างเพื่อคำนวณ
เงินสมทบประกันสังคม
• ค่าจ้างตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(1) (2) (6) (7) (8) ข้อระวังจ้างอย่างไรกลายเป็น “ลูกจ้าง”
• จ้างบุคคลธรรมดาทำงานให้สามเดือนโดยอยู่ใต้บังคับบัญชาของนายจ้างเงินได้ถือเป็นเงินเดือนและต้องนำส่ง
ประกันสังคมหรือไม่

6. ข้อแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างเหมา/สัญญารับจ้าง
• การควบคุมบังคับบัญชา
• การกำหนดค่าตอบแทน
• การกำหนดทำงานการ
• การให้เงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการและประโยชน์อื่นๆ

7. ลูกจ้างจากสัญญาจ้างเหมา (Subcontract)
• การจ่ายค่าจ้าง
• การจ่ายสวัสดิการ
• ลูกจ้างจะถือว่าเป็นลูกจ้างของบริษัท Subcontract หรือเป็นลูกจ้างของบริษัทที่จ้าง

8. เมื่อมีการผิดสัญญาจ้างแรงงานจะมีผลทางภาษีหรือไม่ อย่างไร

9. การเปลี่ยนตัวนายจ้างหรือลูกจ้างทำได้หรือไม่ ต้องคำนวณภาษีอย่างไร
• กรณีเปลี่ยนตัวนายจ้าง สิทธิความเป็นนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนหรือไม่
๐ หากลูกจ้างยินยอม สามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้หรือไม่ ๐ หากลูกจ้างไม่ยินยอมจะถือเป็นการเลิกจ้างทันทีหรือไม่
• นายจ้างใหม่จำเป็นต้องรับสิทธิและหน้าที่อันเกี่ยวกับลูกจ้างหรือไม่
• กรณีใดถือเป็นการย้ายสถานประกอบกิจการของนายจ้างที่ลูกจ้างจะต้องได้รับเงินค่าชดเชย

10. เมื่อใดถือว่าสัญญาจ้างระงับสิ้นไป ภาระภาษีต่างกันอย่างไร
• เลิกจ้าง
• สิ้นสุดสัญญาจ้าง
• เกษียณอายุ
• ลาออก

11. คำพิพากษาศาลฎีกากรณีที่ถือว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงานและไม่เป็นสัญญาจ้างแรงงาน

12. ภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับสัญญาจ้างแรงงานและสัญญาจ้างเหมา
• ภาษีเงินได้
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
• อากรแสตมป์

13. การเสียภาษีของลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าว และวิธีการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
• จ้างคนต่างด้าวมาทำงานแต่ยังไม่ได้ Work permit จะมีผลทางภาษีเงินได้อย่างไร จะถือเป็น PE ของบริษัท
แม่ที่ต่างประเทศหรือไม่

14. ปัญหาภาษีที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน และประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องระวัง
• การให้ของรางวัล, ทองคำหรือมอบโล่
• การให้เบี้ยเลี้ยงกับพนักงานทุกคน/ให้เฉพาะแผนกเซลล์/ให้เฉพาะกรรมการ มีผลทางภาษีต่างกันอย่างไร
และพนักงานต้องนำมาเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีด้วยหรือไม่
• การให้เบี้ยเลี้ยงเป็นครั้งคราวกับการให้เบี้ยเลี้ยงแบบเหมาทั้งเดือน มีผลทางภาษีอย่างไร
• อัตราเบี้ยเลี้ยงที่กฎหมายยกเว้นเงินได้ให้ไม่เกินเท่าไหร่
• บริษัทจัดรถรับ-ส่งพนักงานอย่างไรไม่ถือเป็นเงินได้ที่ต้องหักภาษีพนักงาน
• การให้พนักงานได้อยู่บ้านฟรีหรือจ่ายค่าเช่าราคาถูกต้องหักภาษีพนักงานด้วยหรือไม่
• กรณีส่งพนักงานไปฝึกอบรมหรือศึกษาต่อต่างประเทศบริษัทลงรายจ่ายทางภาษี200% และพนักงานต้อง
ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยหรือไม่
• การทำประกันชีวิต/ประกันภัยกลุ่มให้พนักงาน ให้กรรมการหรือให้กับบุตร ให้กับคู่สมรสของพนักงานบริษัท
ต้องหักภาษีพนักงานหรือไม่
• กรณีบริษัทตั้งกองทุนให้พนักงานกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยทำได้หรือไม่
• การคำนวณภาษีกรณีนายจ้างออกภาษีแทนลูกจ้าง
• ปัญหาเรื่องเครื่องแบบพนักงาน ตามความหมายของกรมสรรพากรต้องมีลักษณะอย่างไร
• ถ้าพนักงานมีสิทธิ์ซื้อหุ้นได้ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดพนักงานต้องนำมาถือเป็นรายได้หรือไม่ ในบริษัท
หักภาษีอย่างไร

15. ปัญหาด้านรายจ่ายของกิจการ
• การให้โดยเสน่หา
• การให้แบบเหมาจ่าย
• การให้โดยมีระเบียบสวัสดิการ
• การให้ตามขนบธรรมเนียมประเพณี

16. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


Promotion เข้าอบรมเดือนธันวาคม 2562
1. ฟรี! DHARMNITI Planner 2020
2. รับฟรี! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท
มูลค่า 500 บาท 2 ใบ ใช้ได้ 1 ใบ/ 1 หลักสูตร / 1 ที่นั่ง (เงื่อนไขตามที่ระบุในคูปอง) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอบรมเดือน ม.ค.-ก.พ. 2563 และจองอบรมก่อน 31 ธ.ค. 2562

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba