วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/2400

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปแนวทางการบัญชีตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

2. หลักการในการกําหนดสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน

3. การรายงานรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน

4. การบัญชีสําหรับรายการและยอดคงเหลือที่เป็นเงินตราต่างประเทศยอดคงเหลือของตราสารอนุพันธ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่องการรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

5. การแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของหน่วยงานต่างประเทศเพื่อนําไปรวมในงบการเงินของกิจการ
ตามวิธีการจัดทํางบการเงินรวม หรืองบการเงินที่บันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

6. หลักการที่ใช้ในการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

7. หลักการในการแปลงค่าผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการนําเสนองบการเงิน

8. วิธีปฏิบัติเมื่อสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกิจการเป็นสกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง กิจการนั้น
ต้องปรับงบการเงินของกิจการขึ้นใหม่ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561)
เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ

9. การรับรู้ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานต่างประเทศ และการปรับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานต่างประเทศ

10. ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

11. วิธีปฏิบัติเมื่อสกุลเงินที่ใช้นําเสนองบการเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกิจการ

12. วิธีปฏิบัติทางบัญชีเมื่อมีการเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน

13. การเปิดเผยเกี่ยวกับสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของกิจการและสกุลเงินที่ใช้ในการนําเสนองบการเงิน

14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba