เจาะประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนแปลง TFRSs for NPAEs และทิศทางในอนาคต (หลักสูตรใหม่ปี 2563)

รหัสหลักสูตร : 23/4129

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1.การจัดรายการตาม NPAEs ในปะจจุบันในรูปแบบของงบการเงินตามมาตรฐานการายงานทางการเงิน

- การจัดประเทภจากงบทดลองสู่งบการเงิน

- การเปิดรายการที่สำคัญและการนำเสนอข้อมูล

- รูปแบบมาตรฐานงบการเงินแลประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การนำส่งงงบการเงินประจำปี

2.การทบทวนมูลคาสินทรัพย์ และการแสดงรายการที่สำคัญ

3.ข้อปฏิบัติที่ควรพิจารณาในอนาคต

- การนำเสนอรายงานทางการเงินประกอบด้วยอะไรบ้าง

- งบกระแสเงินสและการเตรียมพร้อม

- การสรุปข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับลูกหนี้การค้า

- การพิจารณาข้อมูลที่เกิดขึ้นกับบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน

- การปรับปรุงและทบทวนการประมาณการหนี้สิน

4.การรับรู้รายการสำหรับดอกเบี้ย

- วิธีการคิดดอกเบี้ยที่ใช้ในปัจจุบัน

- การจัดแนวทาง การคิดดอกเบี้ยในอนาคต

5.ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการจัดทำงบการเงินรวม

- แนวทางการจัดการข้อมูลที่สำคัญ

- การพิจารณารูปแบบการจัดทำงบการเงินรวม

6.ข้อพิจารณาที่สำคัญ ของการบัญชีสำหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

- แนวทางการเตรียมพร้อมสำหรับรายการปรับปรุงทางบัญชีและข้อกำหนดสำหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 7.การพิจารณาการด้อยค่า และเครื่องมือทางการเงิน

- แนวคิดการพิจารณาการด้อยค่า

- เครื่องมือทางการเงิน

- กระแสเงินสดและการคิดมูลค่าของงบกระแสเงินสด

8.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba