สารพันปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่นักบัญชีต้องระวัง พร้อมวิธีการวางแผนภาษี

รหัสหลักสูตร : 21/1255

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

สารพันปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่นักบัญชีต้องระวัง พร้อมวิธีการวางแผนภาษี

 • Update!!! นโยบาย e-Withholding Tax การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต‹่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี
 • อัตราและวิธีการหักภาษี ณ ที่จ่‹ายเงินได้Œ 8 ประเภท พร้อมเทคนิคการออกใบเสร็จอย่างไร ไม่‹ถูกหักภาษี ณ ที่จ่‹าย
 • การรวมหรือแยกรายการค่‹าสินคŒ้า และค‹่าบริการในใบเสร็จ ตŒ้องหักภาษี ณ ที่จ‹่ายอย‹่างไร
 • ออกภาษีหัก ณ ที่จ่‹ายแทน จะคำนวณอย่างไร บันทึกเป็šนค่‹าใช้Œจ่‹ายได้หรือไม‹่
 • จ‹่ายเงินมัดจำ เงินจอง เงินชดเชย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

หัวข้อสัมมนา


1. สารพันปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่นักบัญชีต้องระวัง
 • หักอย่างไร
 • หักเท่าใด
 • หักเมื่อใด
2. ออกใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบกำกับภาษีอย่างไรไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ขายพร้อมติดตั้ง
 • ขายพร้อมขนส่ง
 • แถมพร้อมขาย
 • ขายคอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟต์แวร์
 • ขายพร้อมบริการ
 • ขายแบบให้ส่วนลด
3. การจ่ายค่าที่ปรึกษาให้กับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
 • บุคคลธรรมดาที่อยู่ในไทยและบุคคลธรรมดาที่เป็นคนต่างชาติ
 • นิติบุคคลไทยและจ่ายเงินให้นิติบุคคลต่างประเทศ
4. หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่่จ่าย การโอนหุ้น จ่ายดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยหุ้นกู้ พันธบัตร
 • บริษัทในต่างประเทศ
 • ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
 • บริษัทในไทย
 • บุคคลธรรมดา
 • บริษัทในเครือ
 • จ่ายดอกเบี้ยให้กรรมการต้องหักภาษีอย่างไร กรณีกรรมการไม่ยอมให้หักต้องทำอย่างไร
5. ปัญหาการจ่ายเงินกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • จ่ายคืนเงินทดรองจ่าย
 • จ่ายค่าสินไหมทดแทน
 • ชดใช้ค่าเสียหาย
 • การจ่ายเงินมัดจำ เงินจอง เงินประกัน เงินจ่ายล่วงหน้า
 • จ่ายค่าขนส่งแทนลูกค้าต้องหักภาษีบริษัทขนส่งหรือไม่
 • จ่ายค่าสัมมนาแทนบริษัทในเครือต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนบริษัทในเครือด้วยหรือไม่
6. ปัญหาการจ่ายค่าเช่า ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
 • การออกค่าภาษีโรงเรือน ค่าประกันภัยแทนผู้ให้เช่า
 • การจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ให้กับเจ้าของอาคาร ทำอย่างไรขอคืนภาษีได้และต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
 • เรียกเก็บค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า รวมยอดมากับค่าเช่า หักภาษีอย่างไร
 • เช่า กับการให้บริการพื้นที่ต่างกันอย่างไร
 • จ่ายค่าเช่า ให้บริษัทในต่างประเทศ
7. ปัญหาการจ่ายค่าโฆษณา ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
 • จ่ายค่าโฆษณาให้ Agency และจ่ายให้สื่อหักภาษีอย่างไร
 • เช่าพื้นที่บน Website เพื่อลงโฆษณา
 • โฆษณาในหนังสือต่างประเทศ จ่ายค่าโฆษณาต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
8. การจ่ายค่าซ่อมกับปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • แยก/รวมบิลค่าบริการกับค่าอะไหล่
 • บิลค่าอะไหล่กับค่าบริการเป็นคนละบริษัท
 • การเปลี่ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนแบตเตอรี่ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ถือเป็นรับจ้างหรือซื้อขาย
 • จ่ายค่าจ้างทำของให้กับนิติบุคคลต่างประเทศ หักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่อย่างไร
9. ปัญหาการจ่ายค่าขนส่ง ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
 • อย่างไรถือเป็นค่าขนส่ง
 • ขนส่ง ต้องจดทะเบียนขนส่งหรือไม่
 • ขายสินค้าพร้อมขนส่ง เช่าพร้อมขนส่ง
 • ขนส่ง รับจ้าง เช่า สรรพากรใช้หลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร
 • ติดต่อรถขนส่งให้โดยได้รับค่าขนส่ง และได้รับค่านายหน้าจากเจ้าของรถ
 • การขนสินค้าโดยแรงงานคน สายพาน ขนส่งทางท่อ ใช้รถยก ถือเป็นขนส่งหรือไม่
 • การออกใบเสร็จรับเงินรวม/แยกจากค่าสินค้า จะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
 • การจ่ายค่าขนส่งระหว่างประเทศ ค่าระวางสินค้าให้กับสายการบิน สายการเดินเรือเฟดฟอร์เวอร์เดอร์
 • การจ่ายค่ามอเตอร์ไซด์รับจ้างสำหรับการว่าจ้างให้ไปส่งของ ส่งคน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ จะถือเป็นขนส่งหรือรับจ้าง
 • การจ่ายค่าเช่าพร้อมคนขับ ค่าน้ำมัน ค่าล่วงเวลาคนขับ จะหักภาษีจากยอดเงินจำนวนใด
10.การออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนผู้รับ คำนวณภาษีอย่างไร และต้องออกหนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่ายให้หรือไม่

11.ปัญหาการคำนวณเงินเพิ่ม การนับจำนวนเดือนจะนับอย่างไร
 • การยื่นเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลาต้องเสียเงินเพิ่มด้วยหรือไม่
12.การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายผิด, การยื่นขาด,จะมีปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่ อย่างไร

13.Update นโยบาย e-Withholding Tax ของสรรพากร

14.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

พิเศษ เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที!!! 500 บาท

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba