(101 ประเด็น) รวมปัญหาภาษีของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท

รหัสหลักสูตร : 21/1673

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

(101 ประเด็น) รวมปัญหาภาษีของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท

 • ด่วนมาก!! มาตรการภาษีค่าปรับปรุงโรงแรม ลงรายจ่ายได้Œ 1.5 เท่า ปี‚ 2020
  - “ปรับปรุงให้Œดีขึ้น” กับ “การซ่‹อมแซม” อะไรคือต่‹อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือ Built-In ตามความหมายของสรรพากร
  - ตรวจเช็ครายจ่าย เพื่อวางแผนใช้Œสิทธิหักรายจ่‹ายให้Œทันในปี 2563
 • Update กฎหมายภาษีอากร ที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม, รีสอร์ท
 • จุดที่ต้องระวังในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50

หัวข้อสัมมนา

1. อนาคตธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยวของไทยในยุค AEC : ASEAN Economic Community
2. รูปแบบธุรกิจและความแตกต่างด้านภาษี
 • จัดตั้งในนามบุคคลธรรมดา
 • จัดตั้งในนามนิติบุคคล
3.“โรงแรม” ตามความหมายของสรรพากรเป็นอย่างไร
 • Hotel
 • Bungalow
 • Resort
 • Homestay
 • Guest House
 • Service Apartment
4. ภาระภาษีระหว่างธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สปา ท่องเที่ยว
 • กรณีโรงแรมรับจัด Walk Rally
 • โรงแรมมีบริการสปาให้กับแขกที่มาพักและบุคคลภายนอกต้องถูกหักภาษีหรือไม่
 • ขายห้องพักพร้อมสปา
 • ขายห้องพักพร้อมพาเที่ยว
 • ขายห้องพักพร้อมสนามกอล์ฟ
 • กรณีโรงแรมมีบริการทั้งรายวัน รายเดือน มีมิเตอร์น้ำ ไฟ แยกเป็นห้องๆ
5. ราคาขายห้องพักใช้ราคาใดในการเสียภาษี
 • หน้าเว็บไซต์
 • ของตัวแทนจำหน่าย
 • ในงานท่องเที่ยว
 • หน้าเคาน์เตอร์
 • บริษัททัวร์
 • ลูกค้าแบบเป็นกรุ๊ป
6. ปัญหาภาษีเงินได้ และ Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีปี 2563
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีปี 2563 สำหรับธุรกิจโรงแรมหักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า จากการต่อเติม ปรับปรุง Renovate
  - การแยกส่วนรายจ่ายทางบัญชีเพื่อใช้สิทธิทางภาษีตามมาตรการหักรายจ่าย 2.5 เท่า
  - การต่อเติม ปรับปรุง กรณีใดบ้างที่สามารถใช้สิทธิได้
  - การตรวจเช็ครายจ่ายเพื่อวางแผนการใช้สิทธิให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ
  - ผลกระทบจากการใช้สิทธิหักรายจ่ายกับการประมาณการกำไรครึ่งปีเพื่อยื่น ภ.ง.ด.51
  การตีความประเภทเงินได้เพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง “ค่าเช่าห้อง” หรือ “ให้ใช้ห้อง”
 • กรณีโรงแรมได้รับเงินสนับสนุนจากคู่ค้าต้องถือเป็นเงินได้หรือไม่ และเสียภาษีอย่างไร
 • โรงแรมจัดการแข่งขันกีฬา ค่าจัดการแข่งขันถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
 • กรณีเสนอขายห้องพักเป็นราคารวมสปา รวมนำเที่ยวต้องคำนวณรายได้-รายจ่ายอย่างไร
 • ถ้าโรงแรมซื้อทัวร์จากบริษัทอื่นเพื่อขายพร้อมห้องพักของโรงแรม จะต้องเสียภาษีอย่างไร
 • การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
 • การรับรู้รายได้-รายจ่ายทางบัญชีและภาษีอากร
 • กรณีให้กรรมการจากต่างประเทศมาพักที่โรงแรมเพื่อประชุมมีภาระภาษีอย่างไรหรือไม่
 • โรงแรมมีห้องพิเศษเพื่อรับรองแขกระดับสูงสรรพากรจะประเมินรายได้ได้หรือไม่
 • การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี อาทิ เงินบริจาคจ่าย1 ได้ 2 หรือ สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวกับคนพิการ
 • ปัญหากรณีความเสียหายจากเหตุภัยพิบัต
7. ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การคำนวณฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ปัญหาราคาห้องพักมีหลายราคาจะใช้ราคาใดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • โรงแรมขายห้องพักให้กับบริษัทนำเที่ยวราคาจะต่างจากบุคคลทั่วไปจะใช้ราคาใดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • โรงแรมขายห้องพักให้กับลูกค้าในงานของการท่องเที่ยวราคาต่ำกว่าที่ ขายปกติทำได้หรือไม่
 • ความเสี่ยงที่จะถูกเจ้าหน้าที่สรรพากรประเมินมีมากน้อยแค่ไหน สำหรับธุรกิจโรงแรม
 • กรณีทำโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตจะใช้ราคาใดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ราคาเต็มหรือราคาที่บัตรเครดิตทำโปรโมชั่น) และส่วนลดนั้นเป็นรายจ่ายของโรงแรมได้หรือไม่
 • รายได้ค่าขนส่ง ค่ารถตู้รับ-ส่งลูกค้าจากสนามบิน ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม ด้วยหรือไม่ หรือถือว่าเป็นกิจการขนส่งในราชอาณาจักร
 • โรงแรมไปซื้อทัวร์เพื่อมาจัดแพ็คเกจต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่หรือเป็นการสำรองจ่าย และการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า ใครจะเป็นผู้ออก
 • รายได้จาก Tip Box ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 • ปัญหาการเฉลี่ยภาษีซื้อของกิจการโรงแรม
8. ปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • กรณีโรงแรมเรียกเก็บค่าทัวร์ต้องถูกลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลหักภาษี หรือไม่ หรือถือว่าเป็นบริการของโรงแรม
 • กรณีบริษัททัวร์เช่าพื้นที่โรงแรมเพื่อขายแพ็คเก็จท่องเที่ยวในโรงแรมกับกรณีบริษัททัวร์ให้โรงแรมขายแพ็คเก็จทัวร์แทนบริษัทฯ ภาระภาษีต่างกันหรือไม่
 • ค่าสปาที่โรงแรมเรียกเก็บจากลูกค้าที่มาพักกับบุคคลทั่วไปต้องถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
 • โรงแรมมีสนามกอล์ฟให้ลูกค้าใช้บริการทั้งฟรีและเก็บค่าบริการ กรณีฟรีโรงแรมจะมีสิทธิถูกประเมินภาษีหรือไม่ และกรณีเรียกเก็บค่าบริการโรงแรมต้องถูกลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลหักภาษีด้วยหรือไม่
 • กิจการสนามกอล์ฟ กับกิจการโรงแรมที่มีสนามกอล์ฟให้ลูกค้าที่พัก ใช้บริการภาระภาษีต่างกันหรือไม่
 • ค่าบริการซักรีด ค่าใช้อินเตอร์เน็ท ค่าฟิตเนส โรงแรมต้องถูกหักภาษีหรือไม่
 • กรณีให้บุคคลภายนอกมาใช้พื้นที่ของโรงแรม อย่างไรหัก 5% อย่างไร หัก 3% และอย่างไรไม่ต้องถูกหักภาษี
 • ค่ารถรับส่งลูกค้า, ค่ารถลีมูซีนจากโรงแรมไปกลับสนามบินต้องถูก หักภาษีหรือไม่
 • ค่ารถรับส่งลูกค้าตามสถานที่ท่องเที่ยว
9. ปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซื้อทรัพย์สินใหม่ การคิดค่าเสื่อม และการลงรายจ่ายตามมาตรการภาษีค่าปรับปรุงโรงแรม เพิ่ม 1.5 เท่า
 • การคิดค่าเสื่อม ถ้วย ชาม ช้อน แก้ว ฯลฯ จะคิดอย่างไรและกรณีที่สูญหาย แตก หัก ซื้อมาทดแทนจะคิดค่าเสื่อมอย่างไร
 • ประเด็นปัญหาทางภาษีเมื่อทรัพย์สินสูญหาย ถูกขโมยยักยอก ชำรุด ต้องทำอย่างไร
 • ให้โรงแรมอื่นยืมโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์จัดเลี้ยงไปใช้งานจะมีภาระภาษี อย่างไรหรือไม่
 • กรณีลูกค้าทำทรัพย์สินของโรงแรมเสียหายเรียกเก็บเงินชดเชยต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 • ถ้าลูกจ้างทำให้ทรัพย์สินของโรงแรมเสียหายจ่ายเงินชดเชยต้องมีภาระภาษีอย่างไร
10. ปัญหาเกี่ยวกับหนี้สิน
 • ถ้าลูกค้าผิดนัดไม่ชำระค่าบริการสรรพากรจะประเมินรายได้ได้หรือไม่
11. กรณี Tip Box ที่พนักงานได้รับต้องถือเป็นเงินได้พนักงานหรือไม่ และ โรงแรมต้องรับรู้รายได้และ มีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
12. ค่าบริการที่ต้องบวกเพิ่มค่า Service charge จะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
13. กรณีโรงแรมให้พนักงานของบริษัทในเครือมาพักฟรีต้องมีภาระภาษี อย่างไรบ้าง จะถือเป็นค่ารับรอง หรือเป็นสวัสดิการพนักงาน
14. กรณีโรงแรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยร่วมกับ ททท.ส่วนลดที่ให้หรือบริการที่แถมมีภาระภาษีอย่างไร
15. การปรับปรุงรายการทางบัญชีให้เป็นไปตามภาษีอากรมีรายการใดบ้าง
16. เอกสารรับ-จ่ายที่ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ท่องเที่ยว ต้องระวัง
 • ปัญหาเกี่ยวกับชื่อสถานประกอบการกับชื่อโรงแรมคนละชื่อกันจะใช้ ชื่อใดในการออกใบกำกับภาษี
 • ปัญหาการออกใบกำกับภาษีจะออกเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศได้หรือไม่
 • กรณีออกใบกำกับภาษีไม่มีชื่อลูกค้าได้หรือไม่
 • ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดาไม่ยอมให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องออกใบกำกับภาษีให้จะมีความผิดหรือไม่
 • การออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
 • การออกใบรับเงิน
 • การออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • กรณีรับเงินมัดจำจะต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
 • กรณีค่าบริการไม่ถึง 1,000 ไม่ต้องออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่
 • กรณีเงินรับล่วงหน้าจะออกเอกสารอย่างไร
17. กรณีมีการจ่ายเงินไปต่างประเทศจะมีภาระภาษีอะไรบ้าง
 • กรณีโรงแรมจ่ายค่านายหน้าไปต่างประเทศต้องหักภาษีหรือไม่และมีภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องนำส่งอย่างไร
 • โรงแรมจ่ายค่าแพ็คเกจทัวร์ให้กับบริษัทต่างประเทศ
 • การจ่ายค่าใช้ข้อมูล (อินเตอร์เน็ต) ให้กับบริษัทที่ต่างประเทศ ต้องหักภาษีหรือไม่
18. เทคนิคการให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สรรพากร กรณียอดขายได้ลดลงและการ Adjust รายจ่าย ประเด็นใหญ่ในปี 2562
19. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

พิเศษ เข้าอบรม 2 ท่าน ลดทันที!!! 500 บาท


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba