โครงการอบรมเสริมศักยภาพนักบัญชีดิจิทัล (Digital Accountant)

รหัสหลักสูตร : 21/2205

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 36,380 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 38,520 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การวางระบบบัญชีและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและก้าวทันยุคดิจิทัล

1. ทำไมต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบัญชีและเอกสาร จะให้ประโยชน์อะไรกับกิจการ และผู้บริหารในยุคดิจิทัล

2. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบัญชีและเอกสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้อง

กับยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป

3. กระบวนการปรับเปลี่ยน และพัฒนาระบบบัญชี และเอกสารให้ถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป

4. ข้อพิจารณาในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบบัญชีและเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญ

- ระบบบัญชีเงินสด - ระบบบัญชีสินค้า - ระบบบัญชีสินทรัพย์

- ระบบบัญชีหนี้สินและส่วนของเจ้าของ - ระบบบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย

5. ทำอย่างไรจะให้ระบบเอกสารของกิจการถูกต้องตามหลักบัญชีและประมวลรัษฎากร

6. ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ในยุคดิจิทัล

7. การจัดทำเอกสารประกอบการชำระเงินเพื่อใช้เป็นรายจ่ายที่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

8. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

การใช้เครื่องมือทางการเงินในการตัดสินใจและการใช้งบการเงินในรูปแบบต่างๆเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

1, งบการเงินให้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจได้อย่างไร
*งบกำไรขาดทุน
- การวิเคราะห์การเงินจากงบกำไรขาดทุน
- การประเมินคุณภาพของกำไรการประมาณการทางบัญชี
- การวิเคราะห์การเข้าซื้อกิจการ
- การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน
- การประเมินความมั่นคงของรายได้
- การประเมินการรับรู้รายได้
- การกำหนดคุณภาพของรายได้
- การวัดสถานการณ์ภายนอก
*งบแสดงฐานะการเงิน
- การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน
- การประเมินผลการดำเนินงาน
- การประเมินการปฏิบัติทางบัญชี
- การวิเคราะห์สภาพคล่อง
- สัญญาณล้มละลาย
- ธุรกิจบริหารล้มเหลว
*งบกระแสเงินสด
- กิจกรรมดำเนินงาน
- กิจกรรมลงทุน
- กิจการจัดหาเงิน
2. การใช้เครื่องมือทางการเงินในการตัดสินใจ
- การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
- การจัดทำงบประมาณ
- เทคนิคการบริหารการเงินทุนหมุนเวียนและลูกหนี้การค้า
- เทคนิคการบริหารเงินสดและเงินลงทุน
3. การนำ COSO มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ของธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่องานบัญชีและการจัดทำงบกระแสเงินสดแบบมืออาชีพ

1. สิ่งที่ควรเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ The Digital accountant
2. เทคโนโลยีใหม่ๆ ของธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่องานบัญชี
3. ผลกระทบด้านการเงินจากการเข้ามาของ Fintech
4. การชำระเงินผ่านระบบ e-payment
5. Disruptive Technologies การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีผลต่องานบัญชีและการเงิน

การจัดทำงบกระแสเงินสด

6. ความจำเป็นในการจัดทำงบกระแสเงินสดและประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงบกระแสเงินสด
7. ทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำ
งบกระแสเงินสดที่ถูกต้อง
8. การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ ในการจัดทำงบกระแสเงินสด
9. วิธีการเสนองบกระแสเงินสด
- กิจกรรมดำเนินงาน - กิจกรรมลงทุน - กิจกรรมจัดหาทุน
10. ขั้นตอนและการจัดทำงบกระแสเงินสด
- การจัดทำงบกระแสเงินสด ตามวิธีทางตรง
- การจัดทำงบกระแสเงินสด ตามวิธีทางอ้อม
11. เทคนิคการนำเสนองบกระแสเงินสดอย่างง่ายๆ เพื่อให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดในช่วงที่ผ่านมาว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง
12. เทคนิคการวิเคราะห์ งบกระแสเงินสดและการนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินในทางธุรกิจ
13. ข้อควรระวังในการจัดทำงบกระแสเงินสด

เรียนรู้เรื่องการวางแผนภาษีและเทคนิคการวางแผนภาษีการแก้ไขปัญหาภาษีอย่างเป็นระบบ

1. ภาระภาษีของกิจการที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ - อากรแสตมป์
2. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการหักภาษี ณ ที่จ่าย
และข้อยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
- การให้บริการกับการรับจ้างทำของ - การขนส่งกับการให้เช่ารถ
- การขายสินค้ากับการให้บริการและความแตกต่างที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
- การให้เช่าสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์
- การจ่ายเงินเดือนค่าจ้างกับการรับทำงานให้
- การจ่ายดอกเบี้ยกับเงินปันผล - วิชาชีพอิสระกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม และผลกระทบต่อการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การขายสินค้ากับการให้บริการ
- ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การขอภาษีซื้อคืนหรือการเครดิตภาษีขาย และภาษีซื้อต้องห้าม
- ปัญหาการออกใบกำกับภาษีที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
4. ผลกระทบต่อความแตกต่างของรายได้ในแบบ ภ.ง.ด.50 กับยอดขายในแบบ ภ.พ.30 จะชี้แจงเจ้าพนักงานประเมินอย่างไร
5. เรียนรู้เรื่องการวางแผนภาษี
- ความสำคัญในการวางแผนภาษี และประโยชน์ที่กิจการจะได้รับ
- การวางแผนภาษีก่อนเริ่มดำเนินการหรือเมื่อเริ่มดำเนินการแล้ว
- การวางทางเลือกในการเสียภาษีให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด
- การเลือกประเภทเงินได้พึงประเมิน
- กระบวนการวางแผนภาษีในแต่ละขั้นตอน
- เตรียมรับมือเข้าสู่ระบบ e-Tax Invoice, e-Receipt.
e-Withholding Tax และ e-Tax Invoice by Email
- เจาะประเด็นการวางแผนภาษีที่กิจการไม่ควรมองข้าม
- การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
- การเลือกหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
- การตัดจำหน่ายสินค้าและวัตถุดิบ และสินทรัพย์
- การเลือกการลงทุนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
- การเลือกสิทธิประโยชน์ทางภาษี - การลดอัตราภาษี
- การนำทรัพย์สินออกให้เช่า - การส่งเสริมการขาย
6. ปัญหาภาษีอากรที่มักถูกเจ้าพนักงานประเมิน
- รายได้หลักและรายได้อื่น
- รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่กิจการได้รับจากการให้กรรมการพนักงานบริษัทในเครือกู้ยืม
- มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่นำไปหักรายได้ไม่ถูกประเมินและสรรพากรยอมรับ
- จะมีวิธีอย่างไรตรวจสอบได้ว่า รายจ่ายที่เกิดขึ้นในกิจการถือเป็นรายจ่ายได้
- การจัดทำและแก้ไขปัญหาของเอกสารรายจ่าย ทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับกรณีไม่มีบิลหรือมีบิลแต่มีข้อความไม่ครบถ้วน
- ความแตกต่างของสินทรัพย์กับค่าใช้จ่ายมีหลักเกณฑ์อย่างไร
- ข้อควรระมัดระวังรายจ่ายต้องห้าม จะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างประเด็นความผิดพลาดที่มักถูกตรวจสอบ
7. การแก้ไขปัญหาภาษีเมื่อถูกตรวจสอบ
- ประเด็นภาษีที่ต้องตอบข้อโต้แย้งของเจ้าพนักงานประเมิน
- ภาระภาษีที่กิจการต้องทราบ และผลกระทบต่อการเสียภาษีอากรไม่ถูกต้อง
- มีรายได้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องนำมาถือเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิหรือไม่ เช่น ส่วนลด รางวัลจากการขายได้ตามเป้า
- การตรวจสอบกิจการว่า มีภาระภาษีอะไรบ้างเพื่อลดปัญหาการเสียภาษีอากรไม่ครบถ้วน

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
18:0 6:0 18.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

ผศ.ดร.อุเทน เลานำทา
ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์
อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba