กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/2199

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณให้สอดคล้อง
กับแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลัพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1.กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณ และกลยุทธ์การประเมินผลการดำเนินงานที่ดี ที่จะช่วยส่งผล ให้กลยุทธ์ระดับ
องค์กรประสบความสำเร็จ ควรเป็นอย่างไร
2.กลยุทธ์การการเชื่อมโยงงบประมาณให้เข้ากับแผนการเงินขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
3.การวางแผนทางการเงิน ทางเลือกต่างๆของการจัดทำแผนการเงิน
- ประจำวันหรือสัปดาห์
- ประจำปี
- ระยะยาว
4.ตัวชี้วัดสำคัญของแผนการเงิน
5.เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนการเงิน
6.เป้าหมายหลักของการจัดทำงบประมาณ
7.ความแตกต่างของงบประมาณและแผนการเงิน
8.การจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการเงินที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
9.ประโยชน์ของการจัดทำงบประมาณที่องค์กรควรต้องจัดทำ
10.ประเภทของงบประมาณและความสัมพันธ์ของงบประมาณประเภทต่างๆที่ต้องมีการเชื่อมโยงกัน
- งบประมาณการขาย
- งบประมาณค่าใช้จ่าย
- งบประมาณเงินสด
- งบประมาณกระแสเงินสด
- งบประมาณกำไรขาดทุน
- งบประมาณการลงทุน
11.การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดทำงบประมาณ การได้มา การจัดการและการบริหารต้นทุนของข้อมูล
ที่จะนำมาจัดทำงบประมาณ
12.แนวทางการจัดทำงบประมาณ
- Top-down Budgeting
- Bottom-up Budgeting
- Integrated Budgeting
13.ระยะเวลาที่เหมาะสมของกระบวนการ การจัดทำงบประมาณแต่ละประเภท
14.เทคนิคการบริหารงบประมาณเพื่อการควบคุมต้นทุนและสร้างกำไรสู่ธุรกิจ
15.การประเมินประสิทธิผลของงบประมาณและผู้รับผิดชอบ
16.เครื่องมือทางการบริหารและเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยในการจัดทํางบประมาณ
17. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba