เทคนิคการประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51)

รหัสหลักสูตร : 21/1360

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเทคนิคการประมาณการกำไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

- Update แนวทางปฏิบัติกรมสรรพากร ที่มก.53/2560 เรื่องพิจารณาเหตุอันสมควร
- การเตรียมเอกสารทางบัญชีและประเด็นการตรวจสอบ Pre-Audit
- จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้เพิ่มขึ้นในการยื่นประมาณการกำไรสุทธิ(ภ.ง.ด. 51) ได้หรือไม่
- 10 Case ที่สรรพากรตรวจพบ จากการประมาณการขาดไป เกิน 25 %

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายใหม่ที่มีผลกระทบในการยื่นแบบภ.ง.ด.51

2. Pre-Audit คืออะไร?

3. นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรที่ต้องยื่น ภ.ง.ด.51ห้างหุ้นส่วนจำกัด
- ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
- บริษัทจำกัด
- บริษัทมหาชนจำกัด
- กิจการร่วมค้า/กิจการค้าร่วม
- มูลนิธิ สมาคม
- บริษัทต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในไทย
- สถาบันการเงิน
- กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
- กิจการที่ประกอบธุรกิจโรงเรียน

4. กรณีใดบ้างที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51

5. รอบระยะเวลาบัญชีมีผลกระทบการการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 อย่างไร
- กรณีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ม 1 กุมภาพันธ์ ต้องยื่นภ.ง.ด.51 หรือไม่
- กรณีรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายไม่ครบ 12 เดือน
- รอบระยะเวลาบัญชีแรกไม่ครบ 12 เดือน ต่อมาเมื่อครบ 12 เดือนต้องนำรอบระยะเวลาบัญชีแรกมาประมาณการ
ด้วยหรือไม่
- กรณีเลิกกิจการหรือควบเข้ากันจะนับรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
- แจ้งเลิกกิจการแต่ยังไม่ได้ชำระบัญชี
- ขอเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ
- เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีทำให้รอบไม่ครบ 12 เดือน

6. เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างการเสียภาษีกึ่งหนึ่งจากการประมาณการกับการเสียภาษี
จากกำไรสุทธิจริงของ 6 เดือนแรก

- บริษัททั่วไปจะคำนวณจากรายได้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงได้หรือไม่

7. ปัญหาในการใช้อัตราภาษีในการคำนวณที่ไม่เท่ากัน
- บริษัททั่วไป
- กิจการ SMEs
- บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
- กิจการ ROH
- กิจการ BOI ที่ได้รับสิทธิยกเว้น 50 %
- กิจการพิเศษที่ได้รับสิทธิประโยชน์เสียภาษีในอัตรา 3, 5, 10, 15
- กรณีกิจการมีรายได้เสียภาษีหลายอัตราและไม่สามารถแยกออกจากกันได้ต้องคำนวณอย่างไร

8.การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีและอัตราภาษีแบบขั้นบันไดของ SMEs
- บริษัทที่เป็น SMEs จะประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี ภ.ง.ด.51 อย่างไร
- กรณีประมาณการกำไรสุทธิทั้งปีไว้ 2 ล้านบาท การยื่น ภ.ง.ด 51 ที่ SMEsได้รับยกเว้น 150,000 บาท
จะต้องคำนวณอย่างไร
- กรณีบริษัท SMEs มีรายได้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในระหว่างปีจะคำนวณแบบภ.ง.ด.51 อย่างไร
- ประมาณการไว้ว่ารายได้ทั้งปีไม่ถึง 30 ล้านและใช้สิทธิยกเว้น150,000 บาท ในการคำนวณภ.ง.ด.51 พอสิ้นปี
รายได้เกินต้องยื่นภ.ง.ด.51ใหม่หรือไม่

9. สารพันปัญหาการคำนวณภาษีในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51

10. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่จะนำมาเครดิตในการคำนวณ ภ.ง.ด.51
- มีวิธีการเครดิตอย่างไร
- กรณียื่นเพิ่มเติมมีสิทธินำภาษีหัก ณ ที่จ่ายมาหักออกอีกได้หรือไม่

11. “เหตุอันสมควร” ที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม
- Update แนวทางปฏิบัติกรมสรรพากร ที่มก.53/2560 เรื่องพิจารณาเหตุอันสมควร
- กรณีอย่างไรเรียกว่า “เหตุอันสมควร”
- การอ้างถึงกำไรสุทธิของปีก่อน หมายถึงกำไรที่เสียภาษีแล้วใช่หรือไม่ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.50/2537
- กรณีประมาณการไว้ว่ารายได้ทั้งปีขาดทุนแต่สุดท้ายมีกำไรเนื่องจากมีคำสั่งซื้อโดยไม่คาดคิดจะถือว่าเป็น
เหตุอันสมควรหรือไม่
- อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถือเป็นเหตุอันสมควรหรือไม่
- กรณีประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกิน25% เนื่องจาก 6 เดือนหลังบริษัทมีรายได้จากการขายทรัพย์สิน ของ
บริษัทถือว่ามีเหตุอันสมควรหรือไม่
- กรณีอัตราภาษีของปีก่อนไม่เท่ากันกับปีที่ยื่น ภ.ง.ด.51 ต้องประมาณการอย่างไร
- การรับจ้างที่ค่าจ้างไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับเนื้องาน

12.ผลของการประมาณการกำไรสุทธิคลาดเคลื่อนไปเกิน 25% จะมีผลอย่างไร
- ยื่นเสีย ภ.ง.ด.51 เกินไปจะมีเงินเพิ่มหรือไม่
- วิธีการยื่นเพิ่มเติมของ ภ.ง.ด.51 ยื่นอย่างไร
- ต้องกรอกรายการใหม่ทั้งหมดหรือไม่
- การคำนวณเงินเพิ่มจะเริ่มนับจำนวนเดือนอย่างไร
- การยื่นปรับปรุงแบบภ.ง.ด.51จะสามารถนำหัก ณ ที่จ่ายมาใช้ได้อีกหรือไม่
- การคิดเงินเพิ่มคิดตั้งแต่บาทแรกที่คลาดคลื่อนหรือคิดจากส่วนต่างของ 25%

13.การวางแผนการประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี ภ.ง.ด.51 อย่างไรไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม

14.การปรับปรุงและการชำระภาษีเพิ่มเติมกิจการต้องชำระเงินเพิ่มอย่างไรจะขอลดได้หรือไม่
- กรณีรู้อยู่แล้วว่าประมาณการขาดไปเกิน 25% แต่จะไม่ยื่นภ.ง.ด.51 เพิ่มเติมทำได้หรือไม่จะมีผลอย่างไร
ถ้าได้ชำระภาษีในแบบภ.ง.ด.50 ครบถ้วน แล้ว
- กรณียื่นแบบไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

15. 10 Case ที่สรรพากรตรวจพบ จากการประมาณการขาดไปเกิน 25%

16.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba